Studietoelageverordening AB 1988 no. GT 2

*************************

AB 1988 no. GT 2 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : Studietoelageverordening
Citeertitel: Studietoelageverordening
Vindplaats : AB 1988 no. GT 2
Wijzigingen: Geen

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

Artikel 1
1. Indien en voor zover op de begroting van het Land daarvoor gelden zijn uitgetrokken, kan de minister van Welzijnzaken een studietoelage toekennen ten behoeve van jonglieden van beiderlei kunnen, die Nederlander zijn, in Aruba geboeren zijn uit Nederlandse ouders en in Aruba woonplaats hebben in de de zin van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, en in Aruba een opleiding volgen voor een ambt, beroep of bedrijf, indien deze jongelieden of hun wettelijke verzorgers niet in staat zijn de opleiding te bekostigen. 2. De minister van Welzijnzaken is bevoegd in bijzondere gevallen, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, een studietoelage, als daar bedoeld, toe te kennen aan jongelieden, die niet in Aruba geboren zijn, doch overigens voldoen aan de eisen, in dat lid gesteld.
Artikel 2
1. De in artikel 1 bedoelde toelage bedraagt ten hoogste Afl. 60,- per maand. 2. zij wordt telkenjare vóór 1 september toegekend.
Artikel 3
De studietoelage, bedoeld in artikel 1, wordt ingetrokken, wanneer de betrokken leerlingen naar het oordeel van de minister van Welzijn Zaken blijkt geeft van slecht gedrag, weinig ijver of onvoldoende vorderingen.
Artikel 4
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Studietoelage Verordening.

User Avatar

Author: ahmed4334

my bio