Author Archives: ahmed4334

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio

Regeling schoolreglementen openbaar basis- en speciaal onderwijs AB 1992 no. 75

*************************

AB 1992 no. 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ==================================================================== 

Intitulé : MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 17 van de Landsverordening basisonderwijs (AB 1989 no. GT 75) 

Citeertitel: Regeling schoolreglement openbaar basis- en speciaal onderwijs 

Vindplaats : AB 1992 no. 75 

Wijzigingen: Geen 

DOWNLOAD PDF

==================================================================== 

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
Deze regeling verstaat onder: bevoegd gezag : de minister van Welzijnszaken; school : een openbare school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs; ouders : ouders, voogden en die meerderjarige personen, die kinderen van anderen als eigen kinderen onderhouden en opvoeden; inspecteur : de inspecteur, belast met het toezicht op de school.
§ 2. De schoolleiding
Artikel 2
Het hoofd van de school is belast met de leiding van de school en is tegenover het bevoegd gezag verantwoordelijk voor de gang van zaken op school.
Artikel 3
1. Jaarlijks wordt door het bevoegd gezag, na ingewonnen bericht van het hoofd van de school, een onderwijzer benoemd die het hoofd bij diens afwezigheid vervangt. Tijdens de vervanging rusten op hem als plaatsvervangend hoofd al de verplichtingen van het hoofd van de school. 2. Het hoofd van de school zorgt dat het plaatsvervangend hoofd steeds ingelicht is omtrent al hetgeen tot de leiding van de school behoort.
Artikel 4
Het hoofd van de school bepaalt na overleg met de directeur van de Directie Onderwijs in welke klas(sen) de onderwijzers die aan de school zijn benoemd, onderwijs zullen geven.
Artikel 5
1. Het hoofd van de school staat de onderwijzers en het overige personeel met raad en voorlichting bij en beijvert zich om, ook door bevordering van onderlinge samenwerking, een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen voor het aan de school te geven onderwijs. 2. Indien een onderwijzer of een ander personeelslid zonder geldige reden afwezig is of zich anderszins schuldig maakt aan plichtsverzuim of aan onbehoorlijk gedrag in woord of daad, dient het hoofd
************************* AB 1992 no. 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
van de school daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis te geven aan het bevoegd gezag.
Artikel 6
1. Het hoofd van de school zorgt, dat de directeur van de Directie Onderwijs in het bezit is van de adressen van het aan de school verbonden personeel. Van elke verandering doet hij opgave aan de directeur van de Directie Onderwijs. 2. Het hoofd van de school bewaart ontvangen stukken en tevens afschriften van verzonden stukken. 3. Het plaatsvervangend hoofd is het hoofd van de school zo nodig bij de administratie behulpzaam, mits hij daardoor niet aan zijn lesgevende taak wordt onttrokken.
Artikel 7
Het hoofd van de school heeft het beheer over de schoolbibliotheek; hij kan het dagelijks beheer ervan aan een onderwijzer opdragen.
Artikel 8
1. Het hoofd van de school ziet erop toe, dat in elke klas door alle leerlingen volledig wordt deelgenomen aan het voor hen bestemde onderwijs. 2. Alleen het hoofd van de school is bevoegd in bijzondere gevallen aan leerlingen vrijstelling van het bijwonen van lessen te verlenen of aan hen toestemming te geven de school gedurende de schooltijd te verlaten.
Artikel 9
1. Van buitengewone voorvallen die zich met betrekking tot de school hebben voorgedaan, bericht het hoofd van de school zo spoedig mogelijk het bevoegd gezag. 2. Bij ongelukken van ernstige aard treft het hoofd van de school onverwijld die maatregelen die voor de getroffen leerling van belang zijn.
Artikel 10
Het hoofd van de school dient in de tijd dat hij geen les geeft op school, aldaar aanwezig te zijn, tenzij dit niet mogelijk is in verband met werkzaamheden elders ten behoeve van de school.
§ 3. De onderwijzers
Artikel 11
1. De onderwijzer geeft onderwijs en verricht de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, alsmede de algemene en bijzondere taken die hem worden opgedragen. 2. De onderwijzer zorgt, dat het voor zijn klas vastgestelde leerplan wordt afgewerkt, waarbij de voorgeschreven lesrooster wordt gevolgd.
2
************************* AB 1992 no. 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Artikel 12
1. De onderwijzer dient een kwartier vóór het begin van zijn lessen op school aanwezig te zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 41. 2. De onderwijzer dient zich gedurende de tijd dat zijn leerlingen op school zijn, onafgebroken met de leerlingen bezig te houden op een wijze die uit pedagogisch en didactisch oogpunt verantwoord is. 3. De onderwijzer mag de school slechts in bijzondere gevallen verlaten vóór het einde van zijn lessen, mits het schoolhoofd zijn toestemming geeft en deze een tijdelijke regeling treft, waardoor het onderwijs voortgaat en het naar huis zenden van één of meer klassen wordt vermeden. In geval van twijfel kan het hoofd van de school zich met de directeur van de Directie Onderwijs verstaan ter bepaling, of een voorkomend geval al dan niet als bijzonder is aan te merken.
Artikel 13
1. De onderwijzer dient de opdrachten en aanwijzingen van het schoolhoofd ten aanzien van de schoolorde en de gang van het onderwijs stipt op te volgen. 2. Indien een onderwijzer bezwaren heeft tegen een opdracht of aanwijzing, kan hij daaromtrent binnen 48 uur een bezwaarschrift bij het bevoegd gezag indienen. Het bevoegd gezag beslist binnen 5 werkdagen. Het bezwaarschrift schort de werking van het bevel of de aanwijzing niet op. 3. De onderwijzer geeft aan het hoofd van de school onverwijld een afschrift van het bezwaarschrift.
Artikel 14
1. De onderwijzer houdt dagelijks aantekening van de verzuimen en van het te laat komen van de leerlingen in zijn klas. Het hoofd van de school brengt deze aantekeningen wekelijks over op de absentielijst van de school. 2. De onderwijzer bespreekt met het schoolhoofd zo spoedig mogelijk de willekeurige verzuimen en het te laat komen van leerlingen van zijn klas, waarna dit met de ouders van de betrokken leerling wordt besproken.
Artikel 15
1. De onderwijzer licht de ouders desgevraagd volledig in over de vorderingen van hun kind. 2. Ten minste eenmaal per trimester wordt een ouderavond gehouden.
Artikel 16
1. Het is de onderwijzer niet toegestaan tegen vergoeding privé-lessen te geven aan leerlingen die van hem op school onderwijs in het desbetreffende vak ontvangen. 2. Het is het hoofd van de school niet toegestaan tegen vergoeding privé-lessen te geven aan leerlingen van zijn school in vakken die aan zijn school worden gegeven.
3
************************* AB 1992 no. 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
§ 4. De school vergadering
Artikel 17
1. Ten minste driemaal per schooljaar vindt een schoolvergadering plaats van het onderwijzend personeel. 2. Schoolvergaderingen worden bovendien gehouden, wanneer: a. het bevoegd gezag dit nodig acht; b. het hoofd van de school dit nodig acht; c. ten minste een derde van de onderwijzers dit aan het hoofd van de school verzoekt; d. de inspecteur dit nodig acht. 3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt de wens tot het houden van een schoolvergadering schriftelijk kenbaar gemaakt onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De schoolvergadering wordt vervolgens binnen 14 dagen gehouden. 4. De onderwijzers zijn verplicht de schoolvergaderingen bij te wonen. 5. De schoolvergaderingen worden buiten de gewone schooluren gehouden.
Artikel 18
1. Het hoofd van de school is voorzitter van de vergadering. 2. Aan het begin van ieder schooljaar benoemt de schoolvergadering uit haar midden een secretaris. 3. Het hoofd van de school stelt voor iedere vergadering de agenda op in overleg met de secretaris. 4. De oproep tot de vergadering geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen van tevoren. 5. In de eerstvolgende vergadering worden de notulen en de besluitenlijst door de vergadering vastgesteld, waarna ze door het hoofd van de school en de secretaris worden getekend. 6. Het bevoegd gezag en de inspecteur hebben te allen tijde het recht van inzage in de besluitenlijst van de schoolvergadering.
Artikel 19
1. Al hetgeen het belang van de school en het onderwijs raakt, kan een onderwerp van bespreking in de vergadering zijn. 2. De schoolvergadering kan jaarlijks vóór 15 september een lijst opstellen met onderwerpen, waarover door de schoolvergadering een beslissing zal worden genomen, en met onderwerpen waarover door de schoolvergadering een advies zal worden uitgebracht aan het hoofd van de school. Deze lijst dient ter goedkeuring te worden aangeboden aan het bevoegd gezag. 3. Ten minste eenmaal per trimester wordt een rapportvergadering gehouden, waarin de probleemgevallen worden besproken. 4. De besluiten van de schoolvergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen. 5. Over personen, met uitzondering van leerlingen, wordt schriftelijk gestemd; over zaken wordt mondeling gestemd.
§ 5. Leerplan en lesrooster
Artikel 20
1. Het hoofd van de school ontwerpt jaarlijks, met inachtneming
4
************************* AB 1992 no. 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
van de Regeling model leerplannen en -lesroosters en inzending daarvan, na bespreking met de gezamenlijke onderwijzers, het leerplan en de lesrooster en zendt deze vóór 15 september naar het bevoegd gezag. 2. Het eerste lid is eveneens van toepassing op een tussentijdse wijziging van het leerplan of de lesrooster, met dien verstande dat het hoofd deze alleen bespreekt met de betrokken onderwijzers.
Artikel 21
Het leerplan vermeldt in ieder geval: a. de omvang van het onderwijs aan de school, waaronder wordt verstaan: – de algemene onderwijsdoeleinden, de leer- en ontwikkelingsdoeleinden van de school; – de didactische werkvormen, de onderwijsleerpakketten, waaronder ook excursies, practica en werkopdrachten; – de schoolorganisatie, waaronder begrepen de indeling in groepen en andere regelingen met het oog op de inrichting van het onderwijsleerproces; de wijze waarop wordt nagegaan, of en in hoeverre door de school organisatie en de inhoud van het onderwijsleerproces de gewenste resultaten worden bereikt; de wijze waarop de voortgang van de leerlingen wordt beoordeeld en daarover wordt gerapporteerd; de wijze waarop contact met de ouders wordt onderhouden; b. de bij het onderwijs te hanteren voertaal; c. de verdeling van de leerstof over de leerjaren; d. de tijd die aan een vak zal worden besteed, zowel afzonderlijk als in samenhang met andere vakken; e. een lijst van de bij het onderwijs te gebruiken boeken en andere leer- en hulpmiddelen.
Artikel 22
De lesrooster wordt vastgesteld in overeenstemming met het leerplan en vermeldt in ieder geval: a. de schooltijden, inclusief de pauzes; b. een overzicht van het dagelijks per vak en per klas uitgetrokken aantal uren; c. de namen van de onderwijzers, onder aanduiding in welke klas(sen) zij les geven; d. de begin- en einddata van de schoolvakanties en de feestdagen.
Artikel 23
Het hoofd van de school zorgt ervoor, dat in elk schoollokaal de lesrooster van de in dat lokaal geplaatste klas op een zichtbare plaats wordt opgehangen.
Artikel 24
Afwijking van de lesrooster kan plaatshebben, indien het hoofd van de school in overleg met de directeur van de Directie Onderwijs dit noodzakelijk acht en de inspecteur zijn toestemming heeft verleend.
5
************************* AB 1992 no. 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
§ 6. Jaarverslag en leerlingenregister
Artikel 25
Het hoofd van de school zendt jaarlijks vóór 1 november aan het bevoegd gezag een beredeneerd verslag over het afgelopen schooljaar en doet daarvan een afschrift toekomen aan de inspecteur, de onderwijzers en de oudercommissie.
Artikel 26
1. Op de school is een leerlingenkaart of een dossier, waarin ten minste worden aangetekend: a. de naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum van de leerlingen, hun identiteitsnummer, alsmede hun woonplaats en adres en de datum van inschrijving; b. gegevens over het studieverloop van de leerling en de wijze waarop de leerling zich gedurende de cursus ontwikkelt; c. het tijdstip waarop de leerling de school heeft verlaten, met vermelding van de reden waarom het schoolbezoek is geëindigd; d. het rapport ten behoeve van de toelating van de leerling tot het voortgezet onderwijs. 2. De leerlingenkaart of het dossier kan te allen tijde door het onderwijzend personeel worden geraadpleegd.
§ 7. Aanmelding en bevordering van de leerlingen
Artikel 27
1. Jaarlijks in de maand juni wordt op ten minste twee niet opeenvolgende dagen gelegenheid gegeven tot inschrijving van leerlingen voor het nieuwe schooljaar bij het hoofd van de school. 2. De dagen en uren van de inschrijving worden door de directeur van de Directie Onderwijs bepaald en bij advertentie bekend gemaakt in één of meer lokale dagbladen. 3. De inschrijving mag niet leiden tot het uitvallen van lessen.
Artikel 28
1. De onderwijzer houdt in zijn klas aantekening van de vorderingen van iedere leerling door het geven van cijfers van 1 tot en met 10. 2. Het hoofd van de school moet regelmatig deze cijfers nagaan. Hij bespreekt de normering met de onderwijzers ten einde een uniforme beoordeling te bevorderen.
Artikel 29
1. Het oordeel over het gedrag, de vlijt en de vakken van een leerling wordt driemaal per jaar ingevuld op een rapport waarvan het bevoegd gezag het model vaststelt. Het oordeel over de vakken wordt vastgesteld in hele cijfers van 1 tot en met 10. 2. In het eerste leerjaar wordt slechts tweemaal een rapport ingevuld.
6
************************* AB 1992 no. 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
3. In de schaal van cijfers komt aan de gehele cijfers van 1 tot en met 10 de volgende betekenis toe: 1 = zeer slecht 6 = voldoende 2 = slecht 7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 8 = goed 4 = onvoldoende 9 = zeer goed 5 = bijna voldoende 10 = uitmuntend.
Artikel 30
1. De rapporten worden vóór de Kerst-, Paas- en grote vakantie aan de leerlingen meegegeven om ze door de ouders voor gezien te laten tekenen. 2. Een leerling die in de loop van een schooljaar de school verlaat, ontvangt zijn rapport. 3. Het hoofd van de school houdt op een leerlingenkaart of in een dossier afschrift van de rapporten die aan de leerlingen van de school worden verstrekt.
Artikel 31
1. Het hoofd van de school bepaalt aan het eind van het schooljaar in overleg met de onderwijzers die in een klas onderwijs gegeven hebben, welke leerlingen van de desbetreffende klas op grond van hun prestaties al dan niet voorwaardelijk zullen worden bevorderd. 2. Indien een leerling voorwaardelijk is bevorderd, bepaalt het hoofd van de school in overleg met de onderwijzers die aan de leerling onderwijs geven, of op grond van zijn prestaties de voorwaardelijke bevordering in een definitieve wordt omgezet, danwel de leerling wordt teruggezet. De beslissing wordt genomen tussen 1 oktober en 1 januari.
Artikel 32
Voorwaardelijke bevordering wordt uitdrukkelijk op het eindrapport vermeld. Bovendien wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de ouders, waarbij wordt vermeld het tijdstip waarop definitief over de overgang wordt beslist.
§ 8 . Disciplinaire maatregelen ten aanzien van de leerlingen
Artikel 33
1. Het is de onderwijzer niet toegestaan een leerling lichamelijk en geestelijk te tuchtigen. 2. Het is toegestaan een leerling bij wijze van straf te verplichten gedurende de pauzes in de school of tot het einde van de lessen op school te verblijven.
Artikel 34
1. Het is de onderwijzer toegestaan bij wijze van straf aan leerlingen van zijn klas extra werk op te dragen, dat thuis moet worden verricht. 2. Het extra werk dient uit pedagogisch en didactisch oogpunt verantwoord te zijn en te zijn gericht op verbetering van het gedrag de leerling. 3. Het hoofd van de school is bevoegd een door een onderwijzer opgelegde straf, na overleg met de betrokken onderwijzer, op te heffen
7
************************* AB 1992 no. 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================

Artikel 35
1. Het hoofd van de school kan besluiten tot schorsing van een leerling voor ten hoogste drie dagen. Hij stelt de directeur van de Directie Onderwijs, de ouders en de inspecteur hiervan onverwijld in kennis. 2. Over definitieve verwijdering wordt beslist door het bevoegd gezag, het hoofd van de school gehoord. 3. In de gevallen, genoemd in het tweede lid, vindt verwijdering plaats, nadat het bevoegd gezag de ouders in de gelegenheid heeft gesteld hierover te worden gehoord, en nadat overleg met de inspecteur is gepleegd. 4. Van een definitieve verwijdering stelt het bevoegd gezag de inspecteur en de ouders onverwijld schriftelijk in kennis met opgave van de redenen die tot de verwijdering hebben geleid.
§ 9. Bescherming van de gezondheid
Artikel 36
1. De onderwijzer die in contact staat of ten hoogste veertien dagen geleden heeft gestaan met een persoon die lijdende is aan pest, cholera, buiktyfus, dysenterie, kinderverlamming, lepra of difterie, doet hiervan onmiddellijk mededeling aan het hoofd van de school, die onverwijld het bevoegd gezag ervan in kennis stelt. 2. Het is de in het eerste lid bedoelde onderwijzer verboden in het schoolgebouw aanwezig te zijn, tenzij uit een geneeskundige verklaring blijkt, dat gevaar voor overbrenging van de ziekte niet of niet meer bestaat. 3. Indien het hoofd vermoedt, dat een leerling lijdt aan een besmettelijke ziekte als bedoeld in het eerste lid, bericht hij dit onmiddellijk met opgave van de naam en de woonplaats van de leerling aan de schoolartsendienst. 4. Het hoofd van de school is verplicht aan allen die een besmettelijke ziekte hebben, de toegang tot de school te weigeren. 5. Het overige personeel is verplicht het hoofd van de school onmiddellijk opmerkzaam te maken op alle gevallen, bedoeld in het derde en vierde lid.
Artikel 37
1. Indien het hoofd van de school vermoedt, dat een leerling lijdt aan verwaarlozing of het slachtoffer is van geestelijke of lichamelijke mishandeling of misbruik, maakt hij onmiddellijk met opgave van naam en woonplaats van de leerling een afspraak voor deze leerling met de schoolartsendienst of met de schoolmaatschappelijk werk(st)er. 2. Het overige personeel is verplicht het hoofd onmiddellijk opmerkzaam te maken op alle gevallen, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 38
De verkoop, het nuttigen en het in bezit hebben van middelen als bedoeld in de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) is verboden en kan leiden tot definitief verwijderen van de school.
8
************************* AB 1992 no. 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Artikel 39
Het is niet toegestaan om tijdens de lessen of andere onderwijsleeractiviteiten te roken in ruimten waarin leerlingen verblijven. In de overige ruimten is het alleen toegestaan te roken, indien de daarin aanwezige personen daartegen geen bezwaar hebben.
Artikel 40
Het is niet toegestaan om op school in de tijd dat er les gegeven wordt, tijdens de pauzes of tijdens schoolactiviteiten buiten de school alcoholhoudende dranken te nuttigen.
§ 10. Overige bepalingen
Artikel 41
1. Het hoofd van de school neemt maatregelen, opdat ten minste een half uur vóór de aanvang van de lessen één of meer personeelsleden op de school aanwezig zijn om toezicht te houden op de leerlingen. 2. Zolang er leerlingen op school aanwezig zijn, blijft het hoofd of het plaatsvervangend hoofd op school.
Artikel 42
1. In het eerste tot en met derde leerjaar kan huiswerk in één vak opgegeven worden. 2. In de vierde en hogere leerjaren kan huiswerk in één of meer vakken opgegeven worden. 3. Het hoofd van de school is bevoegd dit met de betrokken onderwijzer te regelen.
Artikel 43
Behalve aan de autoriteiten voor wie krachtens andere wettelijke regelingen de school te allen tijde toegankelijk is, verschaft het hoofd van de school op daartoe geuit verlangen toegang tot de school aan: – de directeur van de Dienst Openbare Werken of één of meer door deze aangewezen personen; – de Inspecteur voor de Volksgezondheid en de directeur van de Directie Volksgezondheid of één of meer door hen aangewezen personen; – alle anderen die door het bevoegd gezag zijn aangewezen.
Artikel 44
Zonder schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag, het hoofd van de school gehoord, mogen de schoollokalen niet tot een ander doel dan tot het geven van openbaar onderwijs worden gebruikt.
Artikel 45
Indien een leerling moedwillig of door grove onvoorzichtigheid schade toebrengt aan het schoolgebouw of aan de inventaris, brengt het hoofd van de school dit ter kennis van het bevoegd gezag, dat het bedrag van de schade vaststelt en bepaalt, hoe de invordering ervan zal geschieden.
9
************************* AB 1992 no. 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Artikel 46
1. Het personeelslid dat wegens ziekte of andere redenen verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, dient vóór het begin van zijn lessen, onder opgave van redenen, hiervan mededeling te doen of te laten doen aan het hoofd of het plaatsvervangend hoofd van de school. Deze stelt onverwijld de directeur van de Directie Onderwijs daarvan in kennis. 2. In geval van verhindering wegens ziekte moet het betrokken personeelslid onverwijld contact opnemen met de daartoe aangewezen bedrijfsarts, die de mate en de duur van de arbeidsongeschiktheid vaststelt. Het personeelslid deelt de conclusies van de bedrijfsarts onmiddellijk mee aan het hoofd of het plaatsvervangend hoofd van de school. 3. De vrijstelling van dienst wegens ziekte wordt uitsluitend verleend, voor zover uit een schriftelijke verklaring van de bedrijfsarts blijkt, dat deze vrijstelling medisch noodzakelijk is.
Artikel 47
Het personeel van de school is verplicht zijn werkzaamheden netjes gekleed en goed verzorgd te verrichten, zulks ter beoordeling van het hoofd.
Artikel 48
Het hoofd van de school stelt na overleg met de schoolvergadering een huishoudelijk reglement voor de school op. Dit reglement behoeft de goedkeuring van het bevoegd gezag.
§ 11. Slotbepalingen
Artikel 49
1. De artikelen 27 en 34 zijn niet van toepassing op de scholen voor speciaal onderwijs. 2. Het bevoegd gezag kan de scholen voor speciaal onderwijs toestaan om af te wijken van de artikelen 28 tot en met 32.
Artikel 50
De ministeriële beschikking van 7 oktober 1991, no. Ond/28, met bijbehorende bijlage Reglement voor de openbare scholen voor basis- en speciaal onderwijs, wordt ingetrokken.
Artikel 51
1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 2. Zij kan worden aangehaald als Regeling schoolreglement openbaar basis- en speciaal onderwijs.
10

 

Landsverordening basisonderwijs AB 1989 no. GT 75

*************************

AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : Landsverordening basisonderwijs
Citeertitel: Landsverordening basisonderwijs
Vindplaats : AB 1989 no. GT 75
Wijzigingen: AB 1989 no. 73; AB 1995 no. 35; AB 1997 no. 33; AB 2009 no. 75

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

TITEL I
Algemene bepalingen
Artikel 1
1. Deze landsverordening verstaat onder: Minister : de minister van Welzijnszaken; directeur : de directeur van de Directie Onderwijs; inspecteur : de inspecteur van het onderwijs, belast met het toezicht op de school; school : een school voor basisonderwijs; openbare school : een door het Land in stand gehouden school; bijzondere school: een door een natuurlijke persoon of door een privaatrechtelijke rechtspersoon in stand gehouden school; bevoegd gezag : voor wat betreft: a. een openbare school : de Minister; b. een bijzondere school : het schoolbestuur. 2. Tenzij het tegendeel blijkt wordt onder basisonderwijs mede speciaal onderwijs begrepen.
Artikel 2 (vervallen)
Artikel 3
Het basisonderwijs heeft tot doel de algemene vorming van het kind, die voor elke staatsburger als onmisbaar moet worden beschouwd.
Artikel 4
Onder speciaal onderwijs wordt verstaan het onderwijs aan kinderen die uit hoofde van een zintuiglijk, lichamelijk of geestelijk gebrek of uit hoofde van hun gedrag ander dan speciaal onderwijs niet met vrucht kunnen volgen.
Artikel 5
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden de onderwerpen aangewezen waarover aan organisaties van ouders, van onderwijzers of van schoolbesturen dan wel aan twee of meer van deze groepen, die zich de behartiging van de belangen van het basisonderwijs ten doel stellen, de gelegenheid wordt gegeven de Minister van advies te dienen. Aan die organisaties wordt deze gelegenheid uitsluitend verleend, indien zij naar het oordeel van de Minister voldoende representatief zijn.
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
TITEL II
Openbaar en uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs
Artikel 6
De bepalingen van de hoofdstukken I en II van deze titel regelen het openbaar schoolonderwijs; de bepalingen van de hoofdstukken I en III zijn voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder schoolonderwijs.
HOOFDSTUK I
Regelen voor het openbaar schoolonderwijs tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder schoolonderwijs
§1 Het onderwijs
Artikel 7
1. De school heeft een cursusduur van zes jaren. 2. De Minister kan op verzoek van het bevoegd gezag beslissen dat voor een bepaalde school de cursusduur 7 jaren zal zijn. 3. Het basisonderwijs omvat: a. lezen; b. schrijven; c. rekenen; d. Nederlandse taal; e. geschiedenis; f. aardrijkskunde; g. kennis der natuur; h. muziek; i. tekenen; j. lichamelijke oefening; k. handvaardigheid; l. verkeersonderwijs; m. maatschappijleer; n. Papiamentse taal. 4. Het gehele basisonderwijs kan mede omvatten de vakken: o. Engelse taal; p. Spaanse taal; q. godsdienstleer. De Minister geeft voorschriften omtrent de vakken n, o en p. 5. Het bevoegd gezag kan in overleg met de inspecteur in één of meer klassen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en kennis der natuur geïntegreerd geven onder de naam “Wereldoriëntatie”.
Artikel 8
Het speciaal onderwijs wordt gegeven in afzonderlijke scholen of in klassen verbonden aan scholen voor gewoon basisonderwijs. Volgens nader door de Minister te stellen regelen kan de inrichting van het speciaal onderwijs afwijken van die van het gewoon basisonderwijs.
Artikel 9
1. Als voertaal bij het onderwijs wordt in de eerste twee leerjaren de Papiamentse taal gebruikt; in de volgende leerjaren is op alle
2
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
scholen de Nederlandse taal de voertaal. 2. De Minister kan, het bevoeg gezag gehoord, bepalen dat in de volgende leerjaren de Papiamentse taal als voertaal wordt gebruikt. 3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden voorschriften vastgesteld op grond waarvan op verzoek van het bevoegd gezag de Minister één of meer scholen kan aanwijzen waar de voertaal in één of meer klassen een andere is dan de wettelijk voorgeschreven taal. De inrichting van het onderwijs van een dergelijke school kan een andere zijn dan die van de in deze landsverordening bedoelde scholen.
Artikel 10
De Minister stelt de uren vast gedurende welke onderwijs wordt gegeven, met dien verstande dat: a. het onderwijs gedurende ten minste 22 uren en ten hoogste 24 uren per week wordt gegeven; b. de uren verdeeld kunnen zijn over 5 ochtenden en 2 middagen; c. bij een schooltijd van meer dan 2 uren een pauze moet worden gehouden van ten minste 15 minuten en tussen een ochtend en een middag schooltijd een pauze moet liggen van ten minste 1 uur.
Artikel 11
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen voor de school voor basisonderwijs voorschriften worden vastgesteld omtrent de inrichting van het onderwijs.
Artikel 12
1. Het hoofd van de school ontwerpt jaarlijks met inachtneming van de bij of krachtens deze landsverordening gegeven voorschriften, na bespreking met de gezamenlijke onderwijzers, het leerplan en de lesrooster. 2. Het bevoegd gezag stelt het leerplan en de lesrooster vast en zendt deze ter goedkeuring aan de inspecteur.
Artikel 13
1. Het leerplan geeft de omvang van het onderwijs aan, alsmede de voertaal welke daarbij wordt gebruikt. Voor het gewoon basisonderwijs vermeldt het leerplan bovendien de verdeling van de leerstof over de leerjaren en wijst het aantal uren aan dat zal worden besteed aan elk vak, hetzij afzonderlijk hetzij in combinatie met andere vakken. 2. Het leerplan omvat mede een lijst van de bij het onderwijs te gebruiken boeken en andere leer- en hulpmiddelen.
Artikel 14
1. De lesrooster wordt vastgesteld in overeenstemming met het leerplan. Hij geeft de regeling van de schooltijden en vermeldt tevens de feestdagen en de schoolvakanties, waarvan de begin- en einddata door de Minister, het bevoegd gezag gehoord, worden vastgesteld, alsmede de namen van de onderwijzers. 2. In elk schoollokaal wordt de lesrooster van de in dat lokaal geplaatste klas op een zichtbare plaats opgehangen. 3. Afwijking van de lesrooster kan plaats hebben met toestemming van de inspecteur.
3
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Artikel 15
Indien de inspecteur van oordeel is, dat het leerplan of de lesrooster niet voldoet aan de bij of krachtens deze landsverordening gegeven voorschriften of anderszins gebreken vertoont en het bevoegd gezag wijziging weigert, vraagt hij het oordeel van de Minister, aan wiens uitspraak het bevoegd gezag zich onderwerpt.
Artikel 16
De Minister kan nadere voorschriften geven omtrent de modellen van leerplannen en lesroosters en omtrent de inzending daarvan.
Artikel 17
Het bevoegd gezag stelt, de inspecteur gehoord, een reglement voor de school vast. De Minister kan nadere voorschriften geven omtrent de inhoud van dit reglement.
Artikel 18
Ten behoeve van de bijzondere inrichting van het onderwijs kan de Minister goedkeuren dat wordt afgeweken van de bij of krachtens deze landsverordening gegeven voorschriften.
Artikel 19
1. De Minister bepaalt de leeftijd waarop de kinderen tot de school kunnen worden toegelaten en de leeftijd waarop zij de school moeten verlaten. 2. De toelating tot een school voor speciaal onderwijs geschiedt op grond van een onderzoek door een toelatingscommissie volgens door de Minister te stellen regelen.
Artikel 20
Ten behoeve van de toelating tot het voortgezet onderwijs maakt het hoofd van de school een rapport over iedere leerling op. De Minister kan voorschriften omtrent het model van dat rapport vaststellen.
Artikel 21
1. Het gezondheidstoezicht op de scholen wordt uitgeoefend door de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid en strekt zich uit over alle gebouwen waarin en terreinen waarop basisonderwijs wordt gegeven en over het personeel van de scholen en de leerlingen. 2. Geen basisonderwijs wordt gegeven in gebouwen of op terreinen waarvan de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid heeft beslist, dat zij niet voldoen aan de voorschriften bedoeld in het zesde lid, of schadelijk zijn voor de gezondheid dan wel gevaar opleveren voor de veiligheid. 3. Een beslissing, als bedoeld in het vorige lid wordt schriftelijk en met redenen omkleed gegeven. Afschriften ervan worden gezonden aan de inspecteur, aan het hoofd van de school en, indien het een bijzondere school betreft, aan het schoolbestuur. 4. De minister van Publieke Werken en Volksgezondheid maakt zijn beslissing onmiddellijk openbaar door publicatie in de Landscourant van Aruba.
4
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
5. Nadat de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid schriftelijk heeft verklaard dat het gebouw of het terrein voldoende is verbeterd mag het onderwijs worden hervat. Dit wordt openbaar gemaakt overeenkomstig het derde en het vierde lid. 6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen zowel in het belang van de gezondheid en de veiligheid van de leerlingen als van het onderwijs voorschriften worden gegeven omtrent de bouw en de inrichting van gebouwen waarin basisonderwijs wordt gegeven, omtrent de inrichting van de bij de school behorende terreinen alsmede het aantal leerlingen dat in de lokalen mag worden toegelaten.
Artikel 22
1. Hij die in strijd met artikel 21 onderwijs geeft of doet geven in een afgekeurd lokaal of die als hoofd van een school in een lokaal meer leerlingen toelaat dan het mag bevatten volgens de voorschriften bedoeld in het zesde lid van dat artikel wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste honderd florin. 2. Indien het feit, strafbaar gesteld in het eerste lid, wordt gepleegd voordat twee jaren zijn verlopen sedert een veroordeling terzake van eenzelfde feit onherroepelijk is geworden, wordt een geldboete van ten hoogste tweehonderd florin of hechtenis van ten hoogste veertien dagen opgelegd. Bij tweede of volgende herhaling, gepleegd telkens binnen twee jaren, nadat de laatste veroordeling onherroepelijk is geworden, wordt hechtenis opgelegd van ten hoogste één jaar. 3. Het feit, strafbaar gesteld in dit artikel, is een overtreding.
§2 Het personeel
Artikel 23
1. Tot onderwijzer aan een school voor basisonderwijs kan slechts worden benoemd hij die in het bezit is van: a. een akte van bekwaamheid, als bedoeld in artikel 24; b. een bewijs van goed zedelijk gedrag afgegeven door de bevoegde overheid van de plaats of plaatsen waar hij de laatste twee jaren heeft gewoond; c. een geneeskundige verklaring dat hij geen ziels- of lichaamsgebreken heeft die hem voor de vervulling van de betrekking ongeschikt maken, en die de bevoegdheid tot het geven van onderwijs niet krachtens artikel 33 heeft verloren. 2. Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op hem die belast is met het geven van godsdienstonderwijs. 3. De in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde verklaring mag niet ouder zijn dan twee jaren. Het onderzoek dat ervoor nodig is, wordt ingesteld vanwege de Minister. 4. Het bevoegd gezag kan aan een geneeskundig onderzoek doen onderwerpen de onderwijzer die niet reeds ziekteverlof geniet indien daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag gegronde, zowel aan de onderwijzer als aan de geneeskundige schriftelijk mede te delen, redenen bestaan.
Artikel 24
De bewijzen van bekwaamheid tot het geven van basisonderwijs zijn: a. de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, bedoeld
5
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
in artikel 32, vierde lid, onderdeel a, van de Landsverordening voortgezet onderwijs of een ander door de Minister aan te wijzen getuigschrift; b. de akte van bekwaamheid als leidster, bedoeld in artikel 32, vierde lid, onderdeel b, van de Landsverordening voortgezet onderwijs; c. de akte van bekwaamheid als hoofdleidster, bedoeld in artikel 32, vierde lid, onderdeel c, van de Landsverordening voortgezet onderwijs.
Artikel 25
1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid verleent de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, bedoeld in artikel 24, onderdeel a, bevoegdheid tot het geven van basisonderwijs in de vakken, genoemd in artikel 7, derde lid. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regelen worden gesteld terzake van het bezit van aanvullende bevoegdheden, vereist voor het geven van speciaal onderwijs. 2. De in het eerste lid genoemde akte van bekwaamheid verleent de bevoegdheid tot het geven van onderwijs in het vak lichamelijke oefening voor zover op de akte een desbetreffende aantekening is gesteld. Voor het geven van onderwijs in de vakken genoemd in artikel 7, derde lid, onderdeel n, en vierde lid, onderdelen o en p, is bovendien vereist bezit van de akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in één van deze vakken. 3. De akte van bekwaamheid, bedoeld in artikel 24, onderdelen b en c, verleent de bevoegdheid tot het geven van onderwijs aan klassen voor zeer jeugdigen, verbonden aan scholen voor speciaal onderwijs en aan scholen en klassen voor imbecielen met inachtneming van een door de Minister te treffen regeling. 4. De akte van bekwaamheid, bedoeld in artikel 24, onderdeel c, verleent de bevoegdheid tot het geven van basisonderwijs in de eerste twee leerjaren met inachtneming van een door de Minister te treffen regeling.
Artikel 26
De Minister kan aan andere bewijzen van bekwaamheid de bevoegdheid verbinden tot het geven van basisonderwijs in een of meer van de vakken genoemd in artikel 7.
Artikel 27
1. Behoudens het bepaalde in artikel 90, tweede lid, kan tot hoofd van een school slechts worden benoemd hij die in het bezit is van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, bedoeld in artikel 32, vierde lid, onderdeel a, van de Landsverordening voortgezet onderwijs en een diensttijd als onderwijzer op een school voor basisonderwijs van ten minste drie jaren heeft vervuld. 2. Behoudens het bepaalde in artikel 90, derde lid, kan tot hoofd van een school voor speciaal onderwijs slechts worden benoemd hij die in het bezit is van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, bedoeld in artikel 32, vierde lid, onderdeel a, van de Landsverordening voortgezet onderwijs en een bewijs van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in handvaardigheid of in het bezit is van een ander door de Minister aan te wijzen getuigschrift. 3. Het tweede lid is mede van toepassing op een school voor basisonderwijs waaraan klassen voor speciaal onderwijs zijn verbonden.
6
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
4. Behalve wanneer volgens de maatstaf van artikel 28 naast het hoofd negen of meer onderwijzers worden vereist, is aan het hoofd tevens het onderwijs in een klas opgedragen. Van deze verplichting kan de Minister in bijzondere gevallen vrijstelling verlenen. Voor scholen voor speciaal onderwijs kan de Minister een afwijkende regeling treffen.
Artikel 28
1. Aan elke school voor basisonderwijs wordt naast het hoofd tenminste één onderwijzer in het bezit van de akte van bekwaamheid bedoeld in artikel 24, onderdeel a, vereist, zodra het aantal leerlingen 31 bedraagt. Voor elk veertigtal leerlingen boven de 31 wordt een onderwijzer meer vereist. 2. Bij de toepassing van dit artikel wordt tot grondslag genomen het gemiddeld aantal leerlingen dat op 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni van het onmiddellijk voorafgaande schooljaar als werkelijk schoolgaand bekend stond. Een leerling wordt geacht als werkelijk schoolgaand bekend te staan, indien hij, afwezigheid wegens ziekte niet mede gerekend, de aan de teldatum voorafgaande drie maanden gedurende ten minste 60 procent van de schooltijd aanwezig is geweest. 3. Voor het jaar der opening van een nieuw opgerichte school geldt het aantal leerlingen dat op de laatste dag der tweede maand, volgende op die waarin de school is geopend, als werkelijk schoolgaand bekend staat. Voor het daaropvolgende jaar wordt als grondslag genomen het gemiddelde van de aantallen leerlingen die als werkelijk schoolgaand bekend stonden op de laatste dag van elke maand van het voorafgaande jaar, te rekenen van de tweede maand in de vorige volzin bedoeld. 4. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de Minister, de inspecteur gehoord, bepalen dat voor enig schooljaar of gedeelte daarvan aan een school meer of minder onderwijzers dan het aantal, vereist ingevolge het eerste lid, werkzaam zullen zijn. 5. Voor een school of een klas voor speciaal onderwijs wordt, na overleg met de inspecteur, door de Minister het aantal vereiste onderwijzers vastgesteld. 6. Het hoofd van elke school voor basisonderwijs is verplicht, overeenkomstig bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te geven voorschriften, aantekening te houden van het schoolbezoek van de kinderen die als leerling van zijn school zijn ingeschreven. Voor de Minister en de door hem aangewezen personen alsmede voor de inspecteur moet de terzake gevoerde administratie steeds ter inzage in de school beschikbaar zijn. 7. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen de leerlingen schalen, vermeld in het eerste lid, worden verlaagd.
Artikel 29
Naast de in artikel 28 bedoelde onderwijzers kunnen onderwijzers worden benoemd, uitsluitend belast met het geven van onderwijs in een of meer der vakken, vermeld in artikel 7, onderdelen h tot en met p, volgens door de Minister te stellen regelen.
Artikel 30
1. Aan de scholen worden na overleg met de inspecteur toegelaten zij die voor het behalen van bewijzen van bekwaamheid een praktische vorming behoeven.
7
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
2. Zij die ingevolge het eerste lid worden toegelaten, zijn in het bezit van een bewijs van goed zedelijk gedrag en een geneeskundige verklaring, als bedoeld in artikel 23. Zij zijn werkzaam onder de leiding van een bevoegde onderwijzer.
Artikel 31
De salarissen en de toelagen, door het bevoegd gezag toe te kennen aan het hoofd, de onderwijzers en het overige personeel, worden vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.
Artikel 32
1. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat het hoofd, de onderwijzers en het overige personeel. De benoeming geschiedt zoveel mogelijk in een volledige betrekking. 2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden voorschriften gegeven omtrent de rechten en plichten van het hoofd, de onderwijzers en het overige personeel, voor zover hierin niet bij of krachtens landsverordening is voorzien.
Artikel 33
1. De bevoegdheid tot het geven van onderwijs vervalt van rechtswege bij onherroepelijke veroordeling wegens het misdrijf, bedoeld in artikel 257 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba. 2. De Minister kan een onderwijzer die onherroepelijk is veroordeeld wegens een ander misdrijf dan bedoeld in het eerste lid of die bij het geven van onderwijs opvattingen steunt of verkondigt die strijden met de goede zeden of een aansporing inhouden tot ongehoorzaamheid aan de wettelijke regelingen van Aruba, de bevoegdheid tot het geven van onderwijs ontnemen. Gelijke bevoegdheid komt de Minister toe ten aanzien van een onderwijzer die zich aan ergerlijk levensgedrag schuldig maakt. 3. Vervallen. 4. De onderwijzer die op grond van dit artikel de bevoegdheid tot het geven van onderwijs verliest, is van rechtswege ontslagen met ingang van de dag waarop de beslissing onherroepelijk is geworden. 5. In bijzondere gevallen kan bij landsbesluit, de Raad van Advies gehoord, aan hem die ingevolge het eerste of het tweede lid de bevoegdheid tot het geven van onderwijs heeft verloren, deze bevoegdheid al dan niet onder voorwaarden, worden teruggeven.
HOOFDSTUK II Overige regelen voor het openbaar schoolonderwijs
Artikel 34
De openbare scholen zijn, met inachtneming van de krachtens artikel 19 vastgestelde voorschriften, voor alle leerlingen zonder onderscheid toegankelijk.
Artikel 35
1. Het onderwijs aan openbare scholen wordt gegeven met eerbiediging van ieders geloofs- of levensovertuiging. 2. De Minister kan hem die zich in dit opzicht aan plichtsverzuim schuldig maakt, voor ten hoogste een jaar en bij herhaling voor onbepaalde tijd in zijn bevoegdheid tot het geven van onderwijs aan een
8
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
openbare school schorsen.
Artikel 36
1. De benoeming en de overplaatsing van hoofden van scholen geschieden door de Minister, na overleg met de directeur. 2. De benoeming van onderwijzers geschiedt door de Minister, na ingewonnen bericht van het hoofd der school waaraan de benoeming zal geschieden. 3. De overplaatsing van onderwijzers en de benoeming van plaatsvervangende hoofden geschieden door de Minister, na ingewonnen bericht van de hoofden der desbetreffende scholen. 4. Van alle benoemingen en overplaatsingen doet de Minister mededeling aan de directeur.
Artikel 37
1. Aan elke openbare school voor basisonderwijs is een oudercommissie verbonden. 2. De inrichting, de wijze van verkiezing van de leden en de bevoegdheid van de oudercommissie worden geregeld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.
Artikel 38
1. Bij de vaststelling van de lesrooster wordt door het vrijgeven van uitdrukkelijk in die rooster vermelde uren gezorgd, dat de leerlingen waarvan de ouders, voogden of verzorgers daartoe de wens te kennen geven, in de schoollokalen of elders godsdienstonderwijs kunnen ontvangen. 2. De voor het godsdienstonderwijs bestemde uren vallen binnen de schooltijd en worden voor elke school door het hoofd der school vastgesteld in overeenstemming met hen die door de besturen der kerkgenootschappen voor die school met het geven van godsdienstonderwijs worden belast.
HOOFDSTUK III
Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kas van het bijzonder schoolonderwijs
Artikel 39
1. Het leerplan kan vakken omvatten die verband houden met richting van het onderwijs. 2. Aan de vakken, genoemd in het eerste lid, worden ten hoogste 2 uren per week besteed.
Artikel 40
1. Indien binnen redelijke afstand van de woning van de leerling niet de gelegenheid bestaat tot het volgen van het onderwijs aan een openbare school, mag aan deze leerling de toegang tot een uit de openbare kas bekostigde bijzondere school niet worden geweigerd op grond van levensbeschouwing, tenzij de school uitsluitend bestemd is voor interne leerlingen. 2. Indien tot een bijzondere school andere leerlingen worden toegelaten dan voor wie de school in verband met de levensbeschouwing
9
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
wordt in stand gehouden, kunnen deze leerlingen niet worden verplicht tot het volgen van de lessen in de vakken die in verband met die levensbeschouwing aan het leerplan zijn toegevoegd.
Artikel 41
1. De bijzondere school staat onder het bestuur van een stichting of van een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of instelling die zich het geven van onderwijs ten doel stelt zonder daarbij het maken van winst te beogen. 2. Het aan de school verbonden personeel maakt geen deel uit van het schoolbestuur. 3. Het schoolbestuur draagt zorg voor een deskundig beheer.
Artikel 42
1. Het schoolbestuur stelt de ouders, voogden en verzorgers van leerlingen in de gelegenheid een oudercommissie te vormen. 2. De inrichting, de wijze van verkiezing van de leden en de bevoegdheden van de oudercommissie worden door het schoolbestuur zoveel mogelijk in overeenstemming met de bepalingen van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in artikel 37, tweede lid, geregeld.
Artikel 43
1. Het hoofd, de onderwijzers en het overige personeel, bedoeld in artikel 31, van de bijzondere school zijn in het bezit van een door het schoolbestuur en door henzelf ondertekende akte van benoeming. Het schoolbestuur zendt een afschrift van deze aan de inspecteur. 2. De akte van benoeming bevat ten minste de bepaling of de benoeming in vaste of tijdelijke dienst geschiedt, alsmede de bepaling dat de voorschriften betreffende de materiële rechtspositie van het personeel bij het openbaar onderwijs van overeenkomstige toepassing zijn.
Artikel 44
1. Het hoofd, de onderwijzers en het overige personeel, bedoeld in artikel 31, van bijzondere scholen kunnen tegen een door het schoolbestuur genomen besluit tot schorsing, tot het opleggen van een disciplinaire straf of tot ontslag anders dan op eigen verzoek, voordat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of het tijdvak waarvoor zij zijn benoemd, is verlopen, in beroep komen bij de commissie van beroep waarbij het schoolbestuur is aangesloten en aan wier uitspraak het zich onderwerpt. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld binnen dertig dagen nadat het besluit schriftelijk ter kennis van de belanghebbende is gebracht. 2. Tijdens de behandeling voor een commissie van beroep loopt geen verjaring met betrekking tot rechtsvorderingen terzake van besluiten die aan het oordeel van de commissie zijn onderworpen.
Artikel 45
1. Een commissie van beroep bestaat uit vijf leden en vijf plaatsvervangende leden, waarvan twee leden en twee plaatsvervangende leden worden gekozen door de schoolbesturen en twee leden en twee plaatsvervangende leden door het personeel van de scholen waarover de
10
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
commissie haar werkkring uitstrekt. Deze vier leden kiezen het vijfde lid, tevens voorzitter, en diens plaatsvervanger. 2. De leden en de plaatsvervangende leden mogen niet zitting hebben in het schoolbestuur, noch deel uitmaken van het personeel van de scholen waarover de commissie haar werkkring uitstrekt. 3. Indien het schoolbestuur twee of meer scholen voor basisonderwijs of ander onderwijs in stand houdt, wordt voor deze scholen één commissie van beroep ingesteld. 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de instelling, de samenstelling en de werkwijze van de commissie van beroep.
TITEL III
Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs
Artikel 46
1. Basisonderwijs mag slechts worden gegeven door hem die in het bezit is van een bij of krachtens landsverordening aangewezen bewijs van bekwaamheid of enig ander bewijs waaruit blijkt, dat hij voldoende geschikt is voor het door hem te geven onderwijs. 2. Met betrekking tot het niet uit de openbare kas bekostigd basisonderwijs zijn de artikelen 21, 22, 23, eerste lid, onderdelen b en c, en artikel 33 mede van toepassing.
TITEL IV
Aanvang, wijze en beëindiging der bekostiging
HOOFDSTUK I
Aanvang der bekostiging
Artikel 47
1. Er wordt voldoende openbaar basisonderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. 2. De stichting van een openbare school geschiedt bij landsbesluit, de directeur gehoord.
Artikel 48
1. Een verzoek om bekostiging uit de openbare kas van een bijzondere school wordt ingediend bij de Minister. 2. Het verzoek kan slechts worden gedaan door een stichting of een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of instelling, als bedoeld in artikel 41. Het verzoek is met redenen omkleed, vermeldt de aard, de omvang en de plaats van vestiging van de school en gaat vergezeld van een prognose omtrent het te verwachten aantal leerlingen en van een voorlopige begroting van inkomsten en uitgaven.
Artikel 49
1. Bij landsbesluit wordt een bijzondere school voor bekostiging uit de openbare kas in aanmerking gebracht, indien de behoefte aan die school voldoende is gebleken. 2. Deze behoefte wordt niet aanwezig geacht, indien de school
11
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
naar verwachting zal worden bezocht door minder dan 100 leerlingen. 3. Het tweede lid is niet van toepassing op scholen voor speciaal onderwijs.
Artikel 50
1. Binnen zes maanden na ontvangst van een verzoek, als bedoeld in artikel 48, wordt bij landsbesluit, de directeur gehoord, daarop een beslissing genomen. 2. De aanvrager wordt in kennis gesteld van het landsbesluit. Bij inwilliging van het verzoek vermeldt het landsbesluit de datum waarop de bekostiging uit de openbare kas ingaat. 3. Een afwijking van het verzoek is met redenen omkleed.
Artikel 51 (vervallen)
Artikel 52 (vervallen)
HOOFDSTUK II
Wijze der bekostiging
§1 Algemene bepalingen
Artikel 53
1. De kosten van de bijzondere scholen, bedoeld in titel II, worden door het Land vergoed na inachtneming van de artikelen 54 tot en met 81. 2. Aan bijzondere scholen als bedoeld in het eerste lid, wordt geen vergoeding toegekend dan krachtens de bepalingen van deze landsverordening. 3. Het schoolbestuur dient vóór 15 februari van het lopende dienstjaar een verzoek om vergoeding van de geraamde kosten voor het komende dienstjaar in bij de Minister. Het verzoek is met redenen omkleed en gaat vergezeld van een prognose omtrent het te verwachten aantal leerlingen en van een voorlopige begroting van kosten, middelen en investeringen voor het komende dienstjaar.
Artikel 54
De kosten der scholen zijn: a. de salarissen, waaronder worden verstaan de kosten van de salarissen en toelagen, bedoeld in artikel 31, de uitkeringen en vergoedingen waarop de hoofden, de onderwijzers en het overige personeel, bedoeld in artikel 31, aanspraak hebben, de bijdragen tot hun pensioen en tot dat van hun weduwen en wezen, alsmede van de voor hen wettelijk verschuldigde premies; b. de stichtingskosten, waaronder worden verstaan de kosten van het aankopen, stichten, verbouwen, herbouwen en uitbreiden van de schoolgebouwen, met inbegrip van de kosten ter verkrijging van de grond, die van de verandering van inrichting dier gebouwen, van het herstellen daarvan, voor zover dit niet het gewone onderhoud betreft, alsmede de kosten van het aankopen, van eerste aanleg en van verandering van aanleg van de voor het onderwijs bestemde terreinen;
12
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
c. de huren, waaronder worden verstaan de kosten van het huren of van de vergoeding voor het gebruik van de schoolgebouwen, lokalen en terreinen, alsmede de kosten van erfpacht of enig ander beperkt recht; d. de inrichtingskosten, waaronder worden verstaan de kosten van het aanschaffen van schoolmeubelen, leer en hulpmiddelen en schoolbehoeften, voor zover die aanschaffing niet strekt ter vervanging van leer en hulpmiddelen die ten gevolge van langdurig gebruik niet meer kunnen worden gebruikt, of tot aanvulling van de voorraad van schoolbehoeften in verband met de vermindering door gebruik; e. de exploitatiekosten, waaronder worden verstaan: 1°. de kosten van het onderhoud en van het verzekeren van de schoolgebouwen, lokalen en terreinen en van de daarop rustende lasten; 2°. de kosten van het schoonhouden van de schoolgebouwen of lokalen, alsmede die van het gebruik van elektrische energie, gas en water; 3°. de kosten van het onderhoud van de schoolmeubelen en de leer- en hulpmiddelen; 4°. de kosten van het aanschaffen van leer- en hulpmiddelen en schoolbehoeften, voor zover die aanschaffing strekt ter vervanging van leer- en hulpmiddelen die ten gevolge van langdurig gebruik niet meer kunnen worden gebruikt, of tot aanvulling van de voorraad van schoolbehoeften in verband met de vermindering door verbruik; 5°. de administratiekosten; 6°. de kosten van de oudercommissie; 7°. andere uitgaven ter verzekering van de goede gang van het onderwijs.
Artikel 55
Voor zover de wijze van berekening der vergoeding ten behoeve van de bijzondere scholen in de volgende artikelen niet nader is geregeld, omvat de vergoeding het bedrag dier kosten, voor zover de Minister daaraan zijn goedkeuring heeft gehecht.
§2 Stichtings- en inrichtingskosten
Artikel 56
1. De vergoeding van de stichtings- en inrichtingskosten van een bijzondere school omvat het bedrag van de kosten waarvan de Minister bij de goedkeuring, bedoeld in het tweede lid, heeft bepaald, dat zij voor vergoeding in aanmerking komen. 2. De plannen en begrotingen betreffende de gebouwen en de terreinen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Minister.
Artikel 57
1. Indien de gebouwen en terreinen om niet zijn verkregen of uit eigen middelen zijn bekostigd, stelt de Minister ter bepaling van de kosten de waarde vast die zij op de dag van ingebruikneming of, indien de school op een later tijdstip in het genot van vergoeding is gesteld, op de dag van ingang van de vergoeding hadden. Deze waardevaststelling blijft achterwege, indien de kosten van de gebouwen en de terreinen naar het oordeel van de Minister niet voor vergoeding in aanmerking komen.
13
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
2. Ingeval de gebouwen en de terreinen, bedoeld in het eerste lid, naar het oordeel van de Minister een grotere omvang hebben dan voor een overeenkomstige openbare school nodig zou zijn wordt bij de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde waarde slechts rekening gehouden met het gedeelte van de gebouwen en de terreinen dat voor een zodanige openbare school wordt vereist. 3. Indien het schoolbestuur zich met de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, niet kan verenigen, wordt de waarde van de gebouwen en de terreinen geschat.
Artikel 58
1. De schatting, bedoeld in artikel 57, derde lid, geschiedt door drie deskundigen, van wie een wordt benoemd door de Minister een door het schoolbestuur en de derde door de twee benoemde deskundigen. De kosten van de schatting komen ten laste van het Land. 2. De drie deskundigen bepalen het bedrag der waarde, waarna zij de akte van taxatie zo spoedig mogelijk aan de Minister en een afschrift ervan aan het schoolbestuur zenden. Indien de drie deskundigen niet eenstemmig zijn in de bepaling van het bedrag, in dier voege dat er een meerderheid en een minderheid bestaan, wordt de waarde vastgesteld op het door de meerderheid geschatte bedrag. Indien ieder der drie deskundigen een verschillend bedrag aangeeft, wordt de waarde bepaald op het bedrag dat noch het hoogste, noch het laagste is.
Artikel 59
Indien naar het oordeel van de Minister het vastgestelde of geschatte bedrag van een gebouw of terrein hoger is dan het bedrag dat voor de stichting van een overeenkomstige openbare school nodig zou zijn, wordt voor de berekening van de vergoeding in de kosten van dat gebouw of dat terrein het laatstbedoelde bedrag door hem in aanmerking genomen.
Artikel 60
Bij de toepassing van de artikelen 57 tot en met 59 omvat de vergoeding het bedrag van de ingevolge die artikelen vastgestelde waarde.
Artikel 61
Geen vergoeding wordt toegekend, indien een gebouw of een terrein naar het oordeel van de Minister niet geschikt is voor zijn bestemming.
Artikel 62
1. De Minister kan, de directeur gehoord, een bestaand gebouw geheel of ten dele, al of niet verbouwd, als schoolgebouw ter beschikking stellen van het schoolbestuur. 2. De Minister en het schoolbestuur kunnen overeenkomen, dat nieuwbouw vanwege het Land geschiedt.
Artikel 63
De Minister kan, de directeur gehoord, regelen vaststellen voor het toekennen van een vergoeding voor de kosten van tijdelijke voorziening in gebouwen of terreinen.
14
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
§3 Exploitatiekosten
Artikel 64
1. Ter berekening van de vergoeding van de exploitatiekosten stelt de Minister, na overleg met de directeur en de schoolbesturen, eens in de drie jaar vast: a. bedragen per lokaal ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 54, onderdeel e, sub 1 en 2; b. een bedrag per leerling ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 54, onderdeel e, sub 3 tot en met 7. 2. Bij de vaststelling van de bedragen per lokaal wordt onderscheid gemaakt tussen de theorielokalen, de verschillende soorten van vaklokalen en de overdekte speelplaatsen. 3. Bij landsbesluit kunnen de ingevolge het eerste lid vastgestelde bedragen indien deze te hoog of te laag bevonden worden, verlaagd of verhoogd worden.
Artikel 65
1. De vergoeding van de exploitatiekosten van een bijzondere school omvat het bedrag van de werkelijk gedane uitgaven voor de kosten, bedoeld in artikel 54, onderdeel e, tot ten hoogste: a. het bedrag per lokaal bedoeld in artikel 64, vermenigvuldigd met het aantal voor de school in gebruik zijnde lokalen; b. het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 64, vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal leerlingen. 2. Indien een lokaal slechts gedurende een deel van het jaar – ongeacht de vakanties – in gebruik is, wordt het voor dat lokaal vast te stellen bedrag naar evenredigheid verminderd. 3. Bij de berekening van het gemiddeld aantal leerlingen worden tot grondslag genomen de aantallen leerlingen die op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december van het desbetreffende jaar als werkelijk schoolgaand bekend stonden. Een leerling wordt geacht als werkelijk schoolgaand bekend te staan, indien hij, afwezigheid wegens ziekte niet mede gerekend, de aan de teldatum voorafgaande drie maanden gedurende ten minste 60 procent van de schooltijd aanwezig is geweest.
Artikel 66
Indien bijzondere omstandigheden naar het oordeel van de Minister daartoe aanleiding geven, kunnen de bedragen per lokaal en per leerling of een van beide telkens voor de duur van een jaar worden verhoogd.
Artikel 67
Indien het schoolbestuur meer dan één school voor basisonderwijs of voor voortgezet onderwijs in stand houdt, kunnen de bedragen van de vergoeding van de exploitatiekosten, toegekend voor elk van die scholen afzonderlijk, worden besteed ten behoeve van de exploitatie van die scholen gezamenlijk.
Artikel 68
1. Wanneer in een kalenderjaar de werkelijke uitgaven voor de exploitatie van de door een schoolbestuur in stand gehouden scholen het totaal van de vergoedingen voor de exploitatie van die scholen
15
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
overschrijden, mag het schoolbestuur het verschil tot ten hoogste 20 procent bestrijden uit de vergoedingen over het volgende kalenderjaar. 2. Wanneer in een kalenderjaar de werkelijke uitgaven voor de exploitatie van de door een schoolbestuur in stand gehouden scholen minder bedragen dan het maximum van de vergoedingen, mag het schoolbestuur het verschil tot ten hoogste 20 procent besteden voor de exploitatie in het volgende kalenderjaar.
§4 Vaststelling en uitkering der vergoedingen
Artikel 69
1. Het bedrag van de vergoeding waarop het schoolbestuur over het afgelopen kalenderjaar aanspraak heeft, stelt de Minister vast na aftrek van: a. de inkomsten die het schoolbestuur geniet uit verhaal van wettelijk verschuldigde bijdragen en premies; b. de door de Minister vast te stellen waarde van de roerende zaken die door vervreemding of op andere wijze worden onttrokken aan de bestemming waartoe zij met de vergoeding zijn aangeschaft. 2. Indien het schoolbestuur zich met de vaststelling van het bedrag in het eerste lid, onderdeel b, niet kan verenigen, wordt de daar bedoelde waarde geschat. Op de schatting is artikel 58 van toepassing.
Artikel 70
Van het besluit tot vaststelling, tot weigering of tot gehele of gedeeltelijke inhouding van de vergoeding zendt de Minister binnen veertien dagen afschrift aan het schoolbestuur.
Artikel 71
De uitkering van de vergoeding geschiedt bij voorschot volgens door de Minister vast te stellen regelen. Daarbij worden tevens voorschriften gegeven voor de verrekening van de uitgekeerde voorschotten met het bedrag van de vastgestelde vergoeding.
§5 Overige bepalingen
Artikel 72
1. Het schoolbestuur houdt volgens door de Minister te stellen regelen op zodanige wijze boek van zijn inkomsten en uitgaven, dat daaruit blijkt dat de vergoedingen ten behoeve van het onderwijs worden gebruikt. 2. Desverlangd worden aan de door de Minister aangewezen ambtenaren de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, ter raadpleging gegeven. Het schoolbestuur is gehouden deze boeken en bescheiden tien jaren te waren. 3. Het schoolbestuur dat een vergoeding van kosten heeft verkregen in enig dienstjaar, verstrekt vóór 15 februari van het daaropvolgende dienstjaar aan de Minister een schriftelijke verantwoording inzake de besteding van de verkregen gelden. Van deze verstrekking wordt mededeling gedaan aan de minister van Financiën en de directeur van de Directie Financiën. 4. Indien het schoolbestuur de schriftelijke verantwoording, bedoeld in het derde lid, niet verstrekt, houdt de directeur van de
16
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Directie Financiën de gehele of gedeeltelijke uitkering van de vergoeding bij voorschot, indien deze voor het daaropvolgende dienstjaar is toegekend, aan totdat het schoolbestuur aan de verplichting, bedoeld in het derde lid, heeft voldaan.
Artikel 73
1. De stichting, vereniging of instelling kan het bestuur van de school slechts overdragen bij notariële akte. Bij deze akte verbindt de overdragende stichting, vereniging of instelling zich tevens tot de overdracht van de schoolgebouwen, de inventaris en de terreinen ten behoeve waarvan vergoeding wordt genoten, en die haar eigendom zijn, en wordt bepaald, dat de verkrijgende stichting, vereniging of instelling het hoofd, de onderwijzers en het overige personeel, bedoeld in artikel 31, met ingang van de dag waarop het nieuwe schoolbestuur als zodanig optreedt, in gelijke betrekkingen aan de school benoemt, als door hen aan die school werden vervuld. Deze akte geldt tevens als de akte van levering, bedoeld in artikel 89 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba. De verkrijgende stichting, vereniging of instelling treedt tegenover het Land in alle uit deze landsverordening voortvloeiende rechten en verplichtingen van haar rechtsvoorgangster. 2. De Minister kan van de verplichting tot eigendomsoverdracht van de schoolgebouwen, de inventaris en de terreinen ontheffing verlenen. 3. Onverminderd de voorgaande leden is het zonder toestemming van de Minister vervreemden of aan enig beperkt recht onderwerpen van gebouwen, terreinen en roerende zaken, ten behoeve waarvan vergoeding wordt genoten, nietig. De akten van overdracht van schoolgebouwen en terreinen die na overdracht voor onderwijs bestemd blijven, zijn, voor zover zij aan registratierecht en overdrachtsbelasting zijn onderworpen, hiervan vrijgesteld.
Artikel 74
1. Indien aan gebouwen, terreinen en roerende zaken ten behoeve waarvan vergoeding wordt genoten, door schuld of nalatigheid van de stichting, vereniging of instelling die de school in stand houdt, schade wordt toegebracht, worden de kosten van herstel niet door het Land vergoed. 2. Indien schade, toegebracht aan gebouwen, terreinen of roerende zaken van scholen, voor vergoeding in aanmerking komt treedt het Land in alle rechten die het schoolbestuur ter zake van die schade tegen derden mocht hebben.
Artikel 75
1. Indien blijkt, dat gebouwen, terreinen of roerende zaken ten behoeve waarvan vergoeding wordt genoten, niet behoorlijk worden onderhouden of niet overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt, kan de Minister bepalen dat de vergoeding van de exploitatiekosten geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden, totdat het schoolbestuur terzake de nodige voorzieningen zal hebben getroffen. 2. De vergoeding van de exploitatiekosten kan eveneens geheel of gedeeltelijk worden ingehouden, indien het schoolbestuur de gebouwen, terreinen of roerende zaken geregeld gebruikt of doet gebruiken voor doeleinden waarvoor niet ingevolge deze landsverordening vergoeding wordt genoten, tenzij dit geschiedt met toestemming van de Minister.
17
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Artikel 76
1. Indien gebouwen, terreinen of roerende zaken van scholen ten behoeve waarvan een vergoeding in de stichtingskosten of inrichtingskosten is of wordt genoten, geheel of gedeeltelijk aan hun bestemming worden onttrokken of met toestemming van de Minister worden vervreemd, anders dan bedoeld in artikel 73, eerste lid, dan wel indien de bekostiging wordt beëindigd, is de stichting, vereniging of instelling aan het Land een bedrag verschuldigd. Het schoolbestuur kan, buiten het geval van vervreemding, in de plaats van betaling van dit bedrag de eigendom van die gebouwen, terreinen of roeroerende zaken binnen vier maanden aan het Land overdragen. 2. De Minister stelt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, vast op de grondslag van de waarde van de gebouwen, terreinen of roerende zaken en de door het schoolbestuur daarvoor ontvangen vergoedingen en uit eigen middelen bestede gelden. 3. Bij overdracht van de eigendom van gebouwen, terreinen of roerende zaken ingevolge het eerste lid vergoedt het Land, indien gedeelten van de gebouwen, terreinen of roerende zaken uit eigen middelen zijn bekostigd en hiervoor geen vergoeding werd genoten, een door de Minister te bepalen waarde. 4. Artikel 58 is van toepassing.
Artikel 77
Artikel 76 is niet van toepassing, indien en voor zover de Minister heeft goedgekeurd, dat gebouwen, terreinen of roerende zaken worden bestemd voor ander onderwijs, dan wel worden gebruikt voor andere culturele of maatschappelijke doeleinden.
Artikel 78
Het schoolbestuur geeft de Minister en de directeur alle inlichtingen die deze voor de toepassing van dit hoofdstuk verlangen.
Artikel 79
1. Indien het schoolbestuur de bij of krachtens deze landsverordening gegeven voorschriften niet nakomt, kan de Minister bepalen, dat de vergoeding geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden. 2. De Minister kent de vergoeding wederom toe, indien hem blijkt, dat de reden voor de toepassing van het eerste lid is vervallen.
Artikel 80 (Vervallen)
Artikel 81
De Minister kan voorschriften geven omtrent de uitvoering van dit hoofdstuk.
HOOFDSTUK III
Beëindiging der bekostiging
Artikel 82
1. Bij landsbesluit, de directeur en de ouders, voogden en
18
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
verzorgers gehoord, wordt bepaald dat een openbare school wordt opgeheven en de aanspraak op bekostiging ten behoeve van een bijzondere school verloren gaat, indien zij naar verwachting niet langer in een behoefte voorziet. 2. Indien het een bijzondere school betreft, wordt het schoolbestuur in kennis gesteld van het besluit, dat met redenen is omkleed.
Artikel 83 (vervallen)
TITEL V
Toezicht
Artikel 84
Het toezicht op het basisonderwijs is opgedragen aan de Minister. Het wordt onder zijn bevelen uitgeoefend door de directeur en door de inspecteur.
Artikel 85 (vervallen)
Artikel 86
1. De directeur en de inspecteur zorgen door bezoek aan de scholen voortdurend bekend te blijven met de toestand van het basisonderwijs. 2. Zij trachten de bloei van het basisonderwijs te bevorderen door overleg met de besturen en het personeel van de openbare en bijzondere scholen.
Artikel 87
De directeur, de inspecteur en de Minister zien toe, dat de bepalingen van deze landsverordening en van haar uitvoeringsvoorschriften worden nageleefd. Zij hebben steeds toegang tot de scholen. De schoolbesturen, de hoofden der scholen en de onderwijzers zijn gehouden aan hen alle inlichtingen te geven omtrent de school en het onderwijs die zij verlangen.
Artikel 88 (vervallen)
TITEL VI
Slot- en overgangsbepalingen
Artikel 89
1. Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening basisonderwijs. 2. Artikel 9 treedt in werking op een nader bij landsbesluit te bepalen datum. Deze datum behoeft niet voor alle scholen gelijk te zijn.
19
************************* AB 1989 no. GT 75 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Artikel 90
1. De bezitter van een bewijs van een bekwaamheid, niet genoemd in deze landsverordening, waaraan op de datum voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze landsverordening bevoegdheid was verbonden tot het geven van lager onderwijs of buitengewoon basisonderwijs, blijft bevoegd tot het geven van onderscheidenlijk basisonderwijs en speciaal onderwijs. 2. Tot hoofd van een school voor basisonderwijs kan benoemd worden hij die in het bezit is van de akte van bekwaamheid als onderwijzer en een diensttijd van ten minste drie jaren heeft vervuld als onderwijzer aan een school voor basisonderwijs. 3. Tot hoofd van een school voor speciaal onderwijs kan worden benoemd hij die in het bezit is van de akte van bekwaamheid als onderwijzer en een bewijs van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in handvaardigheid of in het bezit is van een ander door de Minister aan te wijzen getuigschrift alsmede een diensttijd van tenminste vijf jaren als onderwijzer aan een school of klas voor speciaal onderwijs heeft vervuld. 4. Het derde lid is mede van toepassing op een school voor basisonderwijs waaraan klassen voor speciaal onderwijs zijn verbonden.
Artikel 91
Tot een door de Minister te bepalen tijdstip is de school van de verplichting, bedoeld in artikel 7, derde lid, ontheven, indien de mogelijkheid ontbreekt om onderwijs te geven in het desbetreffende vak.
Artikel 92 (vervallen)
20