Huisvestingstoelageverordening AB 1988 no. GT 45

*************************

AB 1988 no. GT 45 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 03 februari 2016

************************* ====================================================================
Intitulé : Huisvestingstoelageverordening
Citeertitel: Huisvestingstoelageverordening
Vindplaats : AB 1988 no. GT 45
Wijzigingen: Geen

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

Artikel 1
1. Voor zover op de begroting daarvoor gelden zijn uitgetrokken, kan de minister van Welzijnzaken een huisvestingstoelage toekennen ten behoeve van jongelieden, die op Curaçao een inrichting voor middelbaar of voorbereidend hoger onderinrichting voor middelbaar of voorbereidend hoger onderwijs bezoeken, welke in Aruba niet aanwezig is, en die verder: a. de leeftijd van vijfentwintig jaar niet hebben overschreden op tijdstip, waarop de huisvestingstoelage aanvangt; b. de Nederlandse nationaliteit bezitten; c. in Aruba geboren zijn uit ouders van Nederlandse nationaliteit; d. in Aruba woonplaats hebben in de zin van het Burgerlijk Wetboek van Aruba. 2. De minister van Welzijnzaken is bevoegd in bijzondere gevallen, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, een huisvestingstoelage als daar bedoeld toe te kennen aan jongelieden, die niet in Aruba geboren zijn, doch overigens voldoen aan de eisen, in dat lid gesteld.
Artikel 2
1. De in artikel 1 bedoelde huisvestingstoelage bedraagt ten hoogste Afl. 75,- per maand. 2. Zij wordt toegekend voor een schooljaar of voor een gedeelte daarvan.
Artikel 3
1. Voor zover op de begroting daarvoor gelden zijn uitgetrokken, kan de minister van Welzijnzaken aan jongelieden, die voldoen aan de eisen, gesteld in het eerste lid van artikel 1, en op Curaçao een inrichting voor onderwijs bezoeken als daar bedoeld, ten hoogste tweemaal per jaar vergoeding van overtochtskosten naar Curaçao toekennen. 2. De minister van Welzijnzaken is bevoegd in bijzondere gevallen, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, overtochtskosten als daar bedoeld toe te kennen aan jongelieden, die niet in Aruba geboren zijn, doch overigens voldoen aan de eisen, in het eerste lid van artikel 1 gesteld.
Artikel 4
Voor de toekenning van huisvestingstoelage, bedoeld in artikel 1, en voor de vergoeding van de overtochtskosten, bedoeld in artikel 3, komen niet in aanmerking de jongelieden, waarvan de ouders een belastbaar
************************* AB 1988 no. GT 45 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 03 februari 2016 ************************* ====================================================================
inkomen in de zin van de Landsverordening inkomstenbelasting hebben van: Afl. 11.000,- of meer met 1 minderjarig kind; Afl. 12.000,- of meer met 2 minderjarige kinderen; Afl. 13.000,- of meer met 3 minderjarige kinderen; Afl. 14.000,- of meer met 4 minderjarige kinderen; Afl. 15.000,- of meer met 5 minderjarige kinderen; Afl. 16.000,- of meer met 6 minderjarige kinderen; Afl. 17.000,- of meer met 7 minderjarige kinderen; Afl. 18.000,- of meer met 8 minderjarige kinderen; Afl. 19.000,- of meer met 9 minderjarige kinderen; Afl. 20.000,- of meer met 10 minderjarige kinderen; Afl. 21.000,- of meer.
Artikel 5
De huisvestingstoelage, bedoeld in artikel 1, en reeds toegekende vergoeding van overtochtskosten, bedoeld in artikel 3, worden ingetrokken wanneer de betrokken leerling naar het oordeel van de minister van Welzijnzaken blijk geeft van slecht gedrag, weinig ijver of onvoldoende vorderingen.
Artikel 6
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Huisvestingstoelage Verordening.

User Avatar

Author: ahmed4334

my bio