Landsbesluit adviesprocedure basisonderwijs AB 1989 no. GT 76

*************************

AB 1989 no. GT 76 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5 van de Landsverordening basisonderwijs
Citeertitel: Landsbesluit adviesprocedure basisonderwijs
Vindplaats : AB 1989 no. GT 76
Wijzigingen: Geen

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

 

Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder “de Minister”: de minister van Welzijnszaken.
Artikel 2
1. De onderwerpen, bedoeld in artikel 5 van de Landsverordening basisonderwijs, waarover aan een of meer van de in dat artikel bedoelde organisaties, die met het oog op hun doelstellingen daarvoor in aanmerking komen, de gelegenheid wordt gegeven de Minister van advies te dienen, zijn de onderwerpen tot vaststelling of wijziging van de landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, c.q. van de ministeriële regelingen, bedoeld in de volgende artikelen van die landsverordening:
a. artikel 5;
b. artikel 7, vierde lid, laatste volzin;
c. artikel 8;
d. artikel 9;
e. artikel 11;
f. artikel 16;
g. artikel 17;
h. artikel 18;
i. artikel 19;
j. artikel 20;
k. artikel 21, zesde lid;
l. artikel 25, eerste, derde en vierde lid;
m. artikel 28, zesde lid;
n. artikel 37, tweede lid;
o. artikel 45, vierde lid;
p. artikel 85, eerste lid;
q. artikel 89, derde lid.
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van wijzigingen die aangelegenheden van technische aard betreffen.
Artikel 3
1. Een advies, bedoeld in artikel 2, kan slechts worden uitgebracht binnen vier maanden, nadat het verzoek om advies is gedagtekend, tenzij de Minister een andere termijn heeft gesteld. 2. Een zodanig advies wordt uitgebracht aan de Minister, met afschrift hiervan aan de directeur van de Directie Onderwijs.
Artikel 4
De Minister kan beslissen dat over een in artikel 2 genoemd onderwerp een nader advies zal worden ingewonnen. Artikel 3 is dan van
************************* AB 1989 no. GT 76 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit adviesprocedure basisonderwijs.

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio