Landsbesluit adviesprocedure voortgezet onderwijs AB 1989 no. GT 80

*************************

AB 1989 no. GT 80 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ==================================================================== 

Intitulé : Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 4 van de Landsverordening voortgezet onderwijs 

Citeertitel: Landsbesluit adviesprocedure voortgezet onderwijs 

Vindplaats : AB 1989 no. GT 80 

Wijzigingen: Geen 

DOWNLOAD PDF

==================================================================== 

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder “de Minister”: de minister van Welzijnszaken.
Artikel 2
1. De onderwerpen, bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening voortgezet onderwijs, waarover aan een of meer van de in dat artikel bedoelde organisaties, die met het oog op hun doelstellingen daarvoor in aanmerking komen, de gelegenheid wordt gegeven de Minister van advies te dienen, zijn de onderwerpen tot vaststelling of wijziging van de landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, c.q. van de ministeriële regelingen, bedoeld in de volgende artikelen van die landsverordening:
a. artikel 4;
b. artikel 11, eerste lid;
c. artikel 18, derde lid;
d. artikel 19, eerste lid;
e. artikel 21;
f. artikel 24, eerste lid;
g. artikel 26; h. artikel 27;
i. artikel 28;
j. artikel 29;
k. artikel 30, zesde lid;
l. artikel 32, tweede lid, derde lid, eerste volzin, en vijfde lid;
m. artikel 36, tweede en derde lid;
n. artikel 44, tweede lid;
o. artikel 51, vierde lid;
p. artikel 57, tweede en vierde lid;
q. artikel 103;
r. artikel 108.
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van wijzigingen die aangelegenheden van technische aard betreffen.
Artikel 3
1. Een advies, als bedoeld in artikel 2, kan slechts worden uitgebracht binnen vier maanden, nadat het verzoek om advies is gedagtekend, tenzij de Minister een andere termijn heeft gesteld. 2. Een zodanig advies wordt uitgebracht aan de Minister, met afschrift hiervan aan de directeur van de Directie Onderwijs.
Artikel 4
De Minister kan beslissen dat over een in artikel 2 genoemd
************************* AB 1989 no. GT 80 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
onderwerp een nader advies zal worden ingewonnen. Artikel 3 is dan van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit adviesprocedure voortgezet onderwijs.

User Avatar

Author: ahmed4334

my bio