Landsbesluit bezoldiging onderwijspersoneel AB 1991 no. 35

*************************

AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van een bezoldigingsregeling voor het onderwijspersoneel, ter vervanging van het Landsbesluit bezoldiging onderwijzend personeel en het Landsbesluit bezoldiging uurleraren
Citeertitel: Landsbesluit bezoldiging onderwijspersoneel
Vindplaats : AB 1991 no. 35
Wijzigingen: AB 1993 no. 37; AB 2003 no. 51

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder: belanghebbende : degene, die werkzaam is: a. als kwekeling, kleuterleidster of hoofd in het door het Land bekostigde kleuteronderwijs; b. als onderwijzer of hoofd in het door het Land bekostigde basis- of speciaal onderwijs; c. als leraar, directeur of rector in het door het Land bekostigde voortgezet dag- of avondonderwijs; uurleraar : de belanghebbende die als zodanig is benoemd en wiens bezoldiging afhankelijk is van de omvang van zijn betrekking, in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs uit te drukken in lesuren van 45 minuten.
Artikel 2
De jaarlijkse en maandelijkse bezoldigingen, toelagen en pensioengrondslagen voor de belanghebbende worden vastgesteld met inachtneming van de functie, het diploma- en aktenbezit en de leeftijd, een en ander als aangegeven in de bijlage bij dit landsbesluit en met inachtneming van artikel 3 tot en met 11.
Artikel 3
De M.O.-akten, B.L.O.-akten, L.O.-akten en N-akten, bedoeld in de schalen 18, 19, 21, 22 en 27 tot en met 35 van de bijlage bij dit landsbesluit, alsmede de akten die daarmee kunnen worden gelijkgesteld, worden door de minister van Welzijnszaken, na overleg met de directeur van de Directie Onderwijs, aangewezen, waarbij tevens bepaald wordt aan welke soorten van scholen aanstelling of bevordering op grond daarvan kan plaatsvinden.
Artikel 4
Indien de belanghebbende jonger is dan de laagste leeftijd in de voor hem geldende bezoldigingsschaal, geldt voor hem het salarisbedrag dat behoort bij die laagste leeftijd; deze bezoldiging blijft voor hem gelden tot hij de leeftijd, vereist voor een periodieke verhoging, bereikt.
Artikel 5
Indien de belanghebbende op grond van zijn leeftijd in aanmerking komt voor een periodieke verhoging, gaat deze in op de eerste dag van
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
de maand waarin de verjaardag valt.
Artikel 6
Indien de belanghebbende meer dan één bevoegdheid bezit voor hetzelfde vak, komt voor vergoeding alleen de bevoegdheid in aanmerking waarvoor de hoogste bezoldiging kan worden genoten.
Artikel 7
De uurleraar heeft recht op een bezoldiging in de schaal die op grond van artikel 2 voor hem geldt, waarbij het bedrag van de bezoldiging en van de pensioengrondslag wordt vastgesteld naar evenredigheid met de omvang van zijn betrekking, met dien verstande dat voor de uur- leraar alleen een pensioengrondslag geldt, indien hij met ten minste 20 lesuren is belast.
Artikel 8
Indien de uurleraar onderwijs geeft op grond van verschillende bevoegdheden of aan verschillende soorten van scholen, wordt zijn bezoldiging aan de hand daarvan verhoudingsgewijs vastgesteld.
Artikel 9
1. Indien de belanghebbende rector of directeur is van een scholengemeenschap, worden in de voor hem geldende schaal zijn bezoldiging en pensioengrondslag vastgesteld op het bedrag dat een periodieke verhoging hoger is dan het bedrag dat op grond van zijn leeftijd voor hem zou gelden. 2. Onder scholengemeenschap wordt voor de toepassing van het eerste lid verstaan een combinatie van twee of meer scholen voor L.B.O., M.B.O., M.A.V.O., H.A.V.O., V.W.O. of H.B.O.. 3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de belanghebbende die directeur is van een school voor lager beroepsonderwijs met vier of meer vakrichtingen en op de belanghebbende die directeur is van een school voor middelbaar beroepsonderwijs met drie of meer vakrichtingen. 4. Als vakrichting wordt voor de toepassing van het derde lid aangemerkt een afdeling die naar redelijkheid door de minister van Welzijnszaken, na overleg met de directeur van de Directie Onderwijs, als een afzonderlijke vakopleiding wordt aangemerkt.
Artikel 10
1. Indien de belanghebbende gedurende twee volle schooljaren of langer bezoldigd is geweest als hoofd, rector of directeur van een grote school in de zin van de bijlage bij dit landsbesluit, dan wel indien gedurende twee volle schooljaren of langer een hogere bezoldigingsschaal op hem van toepassing is geweest wegens een der omstandigheden omschreven in artikel 9, geldt voor hem de garantieregeling, vermeld in dit artikel. 2. Indien met ingang van het derde schooljaar de school de hoedanigheid van grote school verliest of de omstandigheden omschreven in artikel 9 zich niet langer voordoen, blijft de hogere bezoldigingsschaal voor de duur van een jaar – garantietijd – op het hoofd, de directeur of rector van toepassing. Indien het een of ander zich voordoet na drie volle schooljaren, bedraagt de garantietijd 11⁄2 jaar, na
2
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
vier volle schooljaren 2 jaar, na vijf volle schooljaren 21⁄2 jaar, na zes volle schooljaren 3 jaar en na zeven volle schooljaren 31⁄2 jaar. 3. Met ingang van de eerste dag na afloop van de garantietijd wordt de belanghebbende bezoldigd volgens de op hem van toepassing zijnde lagere bezoldigingsschaal. De inpassing geschiedt op zodanige wijze dat hij niet in bezoldiging achteruit gaat ten opzichte van de bezoldiging die hij laatstelijk voor het overgaan naar de lagere bezoldigingsschaal genoot, tenzij zijn bezoldiging hoger is dan de maximum-bezoldiging van de lagere schaal, in welk geval hij deze laatstelijk genoten bezoldiging behoudt. 4. Indien de belanghebbende gedurende acht of meer volle schooljaren bezoldigd is geweest als hoofd, directeur of rector van een grote school, dan wel indien gedurende bedoelde periode een hogere bezoldigingsschaal op hem van toepassing is geweest wegens een der omstandigheden omschreven in artikel 9, blijft de hogere bezoldigingsschaal op hem van toepassing.
Artikel 11
1. Het Kinder- en detacheringstoelagebesluit ambtenaren is van overeenkomstige toepassing op de belanghebbende die een volledige betrekking of een betrekking van ten minste 20 lesuren heeft. 2. Artikel 25 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (AB 1989 no. GT 37) is op de belanghebbende van overeenkomstige toepassing. 3. Artikel 26 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht is van overeenkomstige toepassing op de leidster, de onderwijzer en de leraar die optreden als waarnemend hoofd of waarnemend directeur van een school.
Artikel 12
Het Landsbesluit bezoldiging onderwijzend personeel wordt ingetrokken.
Artikel 13
Het Landsbesluit bezoldiging uurleraren wordt ingetrokken.
Artikel 14
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt terug tot en met 1 januari 1990. 2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit bezoldiging onderwijspersoneel.
3
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
BIJLAGE
4
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 1 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
20 14.460 1.205 7.560 21 14.940 1.245 7.956 22 15.780 1.315 8.628 23 16.320 1.360 9.048 24 16.800 1.400 9.480 25 16.800 1.400 9.480 26 18.120 1.510 10.500 27 18.120 1.510 10.500 28 19.380 1.615 11.712
Kwekeling bij het kleuteronderwijs, die in het bezit is van een verklaring van de inspecteur onderwijs ex artikel 15 of artikel 16 van de Onderwijsverordening 1935 van de Nederlandse Antillen, opgenomen in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen, jaargang 1954, no.23.
5
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 2 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
18 18.600 1.550 11.160 19 18.600 1.550 11.160 20 19.980 1.665 12.348 21 19.980 1.665 12.348 22 21.120 1.760 13.332 23 21.120 1.760 13.332 24 22.140 1.845 14.196 25 22.140 1.845 14.196 26 23.460 1.955 15.432 27 23.460 1.955 15.432 28 24.720 2.060 16.692 29 24.720 2.060 16.692 30 26.100 2.175 17.724 31 26.100 2.175 17.724 32 27.360 2.280 18.984 33 27.360 2.280 18.984 34 28.800 2.400 20.004
Leidster bij het kleuteronderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als leidster (akte A).
6
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 3 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
20 21.120 1.760 13.332 21 21.120 1.760 13.332 22 22.140 1.845 14.196 23 22.140 1.845 14.196 24 23.460 1.955 15.432 25 23.460 1.955 15.432 26 24.720 2.060 16.692 27 24.720 2.060 16.692 28 26.100 2.175 17.724 29 26.100 2.175 17.724 30 27.360 2.280 18.984 31 27.360 2.280 18.984 32 28.800 2.400 20.004 33 28.800 2.400 20.004 34 30.120 2.510 21.228 35 30.120 2.510 21.228 36 31.680 2.640 22.488 37 31.680 2.640 22.488 38 33.060 2.755 23.712
Leidster bij het kleuteronderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als hoofdleidster (akte B).
N.B. Indien deze leidster geplaatst wordt aan een school voor speciaal onderwijs, ontvangt zij een toelage van één periodieke verhoging; zij ontvangt twee periodieke verhogingen, indien zij tevens in het bezit is van een B.L.O.-akte.
7
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 4 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
18 21.120 1.760 13.332 19 21.120 1.760 13.332 20 22.140 1.845 14.196 21 22.140 1.845 14.196 22 23.460 1.955 15.432 23 23.460 1.955 15.432 24 24.720 2.060 16.692 25 24.720 2.060 16.692 26 26.100 2.175 17.724 27 26.100 2.175 17.724 28 27.360 2.280 18.984 29 27.360 2.280 18.984 30 28.800 2.400 20.004 31 28.800 2.400 20.004 32 30.120 2.510 21.228 33 30.120 2.510 21.228 34 31.680 2.640 22.488 35 31.680 2.640 22.488 36 33.060 2.755 23.712
Hoofd van een kleuterschool met minder dan 5 klassen, in het bezit van de akte van bekwaamheid als leidster (akte A).
8
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 5 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
18 22.140 1.845 14.196 19 22.140 1.845 14.196 20 23.460 1.955 15.432 21 23.460 1.955 15.432 22 24.720 2.060 16.692 23 24.720 2.060 16.692 24 26.100 2.175 17.724 25 26.100 2.175 17.724 26 27.360 2.280 18.984 27 27.360 2.280 18.984 28 28.800 2.400 20.004 29 28.800 2.400 20.004 30 30.120 2.510 21.228 31 30.120 2.510 21.228 32 31.680 2.640 22.488 33 31.680 2.640 22.488 34 33.060 2.755 23.712 35 33.060 2.755 23.712 36 34.200 2.850 25.200
Hoofd van een kleuterschool met 5 of meer klassen, in het bezit van de akte van bekwaamheid als leidster (akte A).
9
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 6 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
20 23.460 1.955 15.432 21 23.460 1.955 15.432 22 24.720 2.060 16.692 23 24.720 2.060 16.692 24 26.100 2.175 17.724 25 26.100 2.175 17.724 26 27.360 2.280 18.984 27 27.360 2.280 18.984 28 28.800 2.400 20.004 29 28.800 2.400 20.004 30 30.120 2.510 21.228 31 30.120 2.510 21.228 32 31.680 2.640 22.488 33 31.680 2.640 22.488 34 33.060 2.755 23.712 35 33.060 2.755 23.712 36 34.200 2.850 25.200 37 34.200 2.850 25.200 38 35.760 2.980 26.640
Hoofd van een kleuterschool met minder dan 5 klassen, in het bezit van de akte van bekwaamheid als hoofdleidster (akte B).
10
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 7 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
20 24.720 2.060 16.692 21 24.720 2.060 16.692 22 26.100 2.175 17.724 23 26.100 2.175 17.724 24 27.360 2.280 18.984 25 27.360 2.280 18.984 26 28.800 2.400 20.004 27 28.800 2.400 20.004 28 30.120 2.510 21.228 29 30.120 2.510 21.228 30 31.680 2.640 22.488 31 31.680 2.640 22.488 32 33.060 2.755 23.712 33 33.060 2.755 23.712 34 34.200 2.850 25.200 35 34.200 2.850 25.200 36 35.760 2.980 26.640 37 35.760 2.980 26.640 38 37.260 3.105 28.272
Hoofd van een kleuterschool met 5 of meer klassen, in het bezit van de akte van bekwaamheid als hoofdleidster (akte B).
11
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 8 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 19.980 1.665 12.348 23 19.980 1.665 12.348 24 21.120 1.760 13.332 25 21.120 1.760 13.332 26 22.140 1.845 14.196 27 22.140 1.845 14.196 28 23.460 1.955 15.432 29 23.460 1.955 15.432 30 24.720 2.060 16.692 31 24.720 2.060 16.692 32 26.100 2.175 17.724 33 26.100 2.175 17.724 34 27.360 2.280 18.984 35 27.360 2.280 18.984 36 28.800 2.400 20.004 37 28.800 2.400 20.004 38 30.120 2.510 21.228
1. Onderwijzer 4e klasse bij het basisonderwijs met de akte van bekwaamheid als hulponderwijzer; 2. Onderwijzer bij het basisonderwijs, in het bezit van de L.O.- akte handwerken voor meisjes of een daarmee gelijkgestelde akte, dan wel de voor 1 januari 1970 in de Nederlandse Antillen behaalde L.O.- akte lichamelijke oefening of een daarmee gelijkgestelde akte.
N.B. : Indien de onder 2 genoemde onderwijzer geplaatst wordt aan een school voor speciaal onderwijs, ontvangt hij voor elk wekelijks lesuur aan een zodanige school een jaarlijkse toelage ten bedrage van 1/32 maal het bedrag van de volgende periodieke verhoging. Het bedrag van de toelage wordt naar boven afgerond tot het naaste bedrag in volle florin, dat een veelvoud is van 12.
12
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 9 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
20 22.140 1.845 14.196 21 22.140 1.845 14.196 22 23.460 1.955 15.432 23 23.460 1.955 15.432 24 24.720 2.060 16.692 25 24.720 2.060 16.692 26 26.100 2.175 17.724 27 26.100 2.175 17.724 28 27.360 2.280 18.984 29 27.360 2.280 18.984 30 28.800 2.400 20.004 31 28.800 2.400 20.004 32 30.120 2.510 21.228 33 30.120 2.510 21.228 34 31.680 2.640 22.488 35 31.680 2.640 22.488 36 33.060 2.755 23.712 37 33.060 2.755 23.712 38 34.200 2.850 25.200
Onderwijzeres bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als hoofdleidster (akte B) en van het diploma van een applicatiecursus tot het geven van basisonderwijs in de eerste twee leerjaren, mits betrokkene ten minste drie jaren ervaring heeft in het kleuteronderwijs.
13
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 10 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
20 23.460 1.955 15.432 21 23.460 1.955 15.432 22 24.720 2.060 16.692 23 24.720 2.060 16.692 24 26.100 2.175 17.724 25 26.100 2.175 17.724 26 27.360 2.280 18.984 27 27.360 2.280 18.984 28 28.800 2.400 20.004 29 28.800 2.400 20.004 30 30.120 2.510 21.228 31 30.120 2.510 21.228 32 31.680 2.640 22.488 33 31.680 2.640 22.488 34 33.060 2.755 23.712 35 33.060 2.755 23.712 36 34.200 2.850 25.200 37 34.200 2.850 25.200 38 35.760 2.980 26.640
1. Onderwijzer bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als bevoegd onderwijzer; 2. Onderwijzer bij het basisonderwijs, in het bezit van de na 1 januari 1970 in de Nederlandse Antillen of Aruba behaalde L.O.-akte lichamelijke oefening, L.O.-akte vrouwelijke handwerken, L.O.-akte handenarbeid, L.O.-akte of derde graadsakte Engels, Spaans of Papiamento. 3. Onderwijzer bij het basisonderwijs, in het bezit van de L.O.-akte handwerken voor meisjes of een daarmee gelijkgestelde akte alsmede de voor 1 januari 1970 in de Nederlandse Antillen behaalde L.O.- akte lichamelijke oefening of een daarmee gelijkgestelde akte.
N.B. : Indien de onder 2 en 3 genoemde onderwijzer geplaatst wordt aan een school voor speciaal onderwijs, ontvangt hij voor elk wekelijks lesuur aan een zodanige school een jaarlijkse toelage ten bedrage van 1/32 maal het bedrag van de volgende periodieke verhoging. Het bedrag van de toelage wordt naar boven afgerond tot het bedrag in volle florin, dat een veelvoud is van 12.
14
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 11 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 26.100 2.175 17.724 23 26.100 2.175 17.724 24 27.360 2.280 18.984 25 27.360 2.280 18.984 26 28.800 2.400 20.004 27 28.800 2.400 20.004 28 30.120 2.510 21.228 29 30.120 2.510 21.228 30 31.680 2.640 22.488 31 31.680 2.640 22.488 32 33.060 2.755 23.712 33 33.060 2.755 23.712 34 34.200 2.850 25.200 35 34.200 2.850 25.200 36 35.760 2.980 26.640 37 35.760 2.980 26.640 38 37.260 3.105 28.272
Onderwijzer bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als bevoegd onderwijzer, en tevens in het bezit van de L.O.- akte of derdegraadsakte Spaans, Engels, of Papiamento, mits het desbetreffende vak op het tijdstip van zijn benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de school waar hij les zal geven.
15
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 12 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 27.360 2.280 18.984 23 27.360 2.280 18.984 24 28.800 2.400 20.004 25 28.800 2.400 20.004 26 30.120 2.510 21.228 27 30.120 2.510 21.228 28 31.680 2.640 22.488 29 31.680 2.640 22.488 30 33.060 2.755 23.712 31 33.060 2.755 23.712 32 34.200 2.850 25.200 33 34.200 2.850 25.200 34 35.760 2.980 26.640 35 35.760 2.980 26.640 36 37.260 3.105 28.272 37 37.260 3.105 28.272 38 38.940 3.245 29.748
Onderwijzer bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als bevoegd onderwijzer, en tevens in het bezit van de L.O.- akten of derdegraadsakten Spaans, Engels of Papiamento, mits deze vak- ken op het tijdstip van zijn benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de school waar hij les zal geven.
16
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 13 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 28.800 2.400 20.004 23 28.800 2.400 20.004 24 30.120 2.510 21.228 25 30.120 2.510 21.228 26 31.680 2.640 22.488 27 31.680 2.640 22.488 28 33.060 2.755 23.712 29 33.060 2.755 23.712 30 34.200 2.850 25.200 31 34.200 2.850 25.200 32 35.760 2.980 26.640 33 35.760 2.980 26.640 34 37.260 3.105 28.272 35 37.260 3.105 28.272 36 38.940 3.245 29.748 37 38.940 3.245 29.748 38 40.740 3.395 31.596
1. Onderwijzer bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer; 2. Bezitter van één N-akte, die geplaatst is bij het speciaal onderwijs. 3. Leerkracht bij het kleuteronderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 4 tot 8 jaar. 4. Leerkracht bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 4 tot 8 jaar. 5. Leerkracht bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar.
17
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 14 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 30.120 2.510 21.228 23 30.120 2.510 21.228 24 31.680 2.640 22.488 25 31.680 2.640 22.488 26 33.060 2.755 23.712 27 33.060 2.755 23.712 28 34.200 2.850 25.200 29 34.200 2.850 25.200 30 35.760 2.980 26.640 31 35.760 2.980 26.640 32 37.260 3.105 28.272 33 37.260 3.105 28.272 34 38.940 3.245 29.748 35 38.940 3.245 29.748 36 40.740 3.395 31.596 37 40.740 3.395 31.596 38 42.360 3.530 33.492
1. Onderwijzer bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, en tevens in het bezit van de L.O.-akte of derdegraadsakte Spaans, Engels of Papiamento, mits het desbetreffende vak op het tijdstip van zijn benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de school waar hij les zal geven. 2. Leerkracht bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, en tevens in het bezit van de L.O.-akte of derdegraadsakte Spaans, Engels of Papiamento, mits het desbetreffende vak op het tijdstip van zijn benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de school waar hij les zal geven. 3. Leerkracht bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar, en tevens in het bezit van de L.O.-akte of derde- graadsakte Spaans, Engels of Papiamento, mits het desbetreffende vak op het tijdstip van zijn benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de school waar hij les zal geven.
18
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 15 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 31.680 2.640 22.488 23 31.680 2.640 22.488 24 33.060 2.755 23.712 25 33.060 2.755 23.712 26 34.200 2.850 25.200 27 34.200 2.850 25.200 28 35.760 2.980 26.640 29 35.760 2.980 26.640 30 37.260 3.105 28.272 31 37.260 3.105 28.272 32 38.940 3.245 29.748 33 38.940 3.245 29.748 34 40.740 3.395 31.596 35 40.740 3.395 31.596 36 42.360 3.530 33.492 37 42.360 3.530 33.492 38 44.280 3.690 34.932
1. Onderwijzer bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, en tevens in het bezit van twee van de L.O.-akten of derdegraadsakten Spaans, Engels of Papiamento, mits deze vakken op het tijdstip van zijn benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de school waar hij les zal geven. 2. Leerkracht bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 4 tot 8 jaar, en tevens in het bezit van twee van de L.O.-akten of derdegraadsakten Spaans, Engels of Papiamento, mits deze vakken op het tijdstip van zijn benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de school waar hij les zal geven. 3. Leerkracht bij het basisonderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht van de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar, en tevens in het bezit van twee van de L.O.-akten of derdegraadsakten Spaans, Engels of Papiamento, mits deze vakken op het tijdstip van zijn benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de school waar hij les zal geven.
19
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 16 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
24 35.760 2.980 26.640 25 35.760 2.980 26.640 26 37.260 3.105 28.272 27 37.260 3.105 28.272 28 38.940 3.245 29.748 29 38.940 3.245 29.748 30 40.740 3.395 31.596 31 40.740 3.395 31.596 32 42.360 3.530 33.492 33 42.360 3.530 33.492 34 44.280 3.690 34.932 35 44.280 3.690 34.932 36 46.080 3.840 37.212 37 46.080 3.840 37.212 38 48.000 4.000 39.264 39 48.000 4.000 39.264 40 49.740 4.145 41.100
1. Hoofd van een school voor basisonderwijs met minder dan 10 klassen. 2. Hoofd van een school voor kleuteronderwijs met meer dan vijf klas- sen, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 4 tot 8 jaar, met dien verstande dat, indien het betreft een school voor kleuteronderwijs met minder dan zes, doch meer dan drie klassen, dit hoofd een periodiek minder ontvangt, en dat 2 periodieken minder ontvangen worden, indien het betreft het hoofd van een school voor kleuteronderwijs met minder dan vier klassen.
20
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 17 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
24 37.260 3.105 28.272 25 37.260 3.105 28.272 26 38.940 3.245 29.748 27 38.940 3.245 29.748 28 40.740 3.395 31.596 29 40.740 3.395 31.596 30 42.360 3.530 33.492 31 42.360 3.530 33.492 32 44.280 3.690 34.932 33 44.280 3.690 34.932 34 46.080 3.840 37.212 35 46.080 3.840 37.212 36 48.000 4.000 39.264 37 48.000 4.000 39.264 38 49.740 4.145 41.100 39 49.740 4.145 41.100 40 51.600 4.300 42.972
Hoofd van een school voor basisonderwijs met 10 of meer klassen.
21
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 18 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 27.360 2.280 18.984 23 27.360 2.280 18.984 24 28.800 2.400 20.004 25 28.800 2.400 20.004 26 30.120 2.510 21.228 27 30.120 2.510 21.228 28 31.680 2.640 22.488 29 31.680 2.640 22.488 30 33.060 2.755 23.712 31 33.060 2.755 23.712 32 34.200 2.850 25.200 33 34.200 2.850 25.200 34 35.760 2.980 26.640 35 35.760 2.980 26.640 36 37.260 3.105 28.272 37 37.260 3.105 28.272 38 38.940 3.245 29.748
Onderwijzer bij het speciaal onderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als bevoegd onderwijzer met één B.L.O.-akte.
22
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 19 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 28.800 2.400 20.004 23 28.800 2.400 20.004 24 30.120 2.510 21.228 25 30.120 2.510 21.228 26 31.680 2.640 22.488 27 31.680 2.640 22.488 28 33.060 2.755 23.712 29 33.060 2.755 23.712 30 34.200 2.850 25.200 31 34.200 2.850 25.200 32 35.760 2.980 26.640 33 35.760 2.980 26.640 34 37.260 3.105 28.272 35 37.260 3.105 28.272 36 38.940 3.245 29.748 37 38.940 3.245 29.748 38 40.740 3.395 31.596
Onderwijzer bij het speciaal onderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als bevoegd onderwijzer met twee B.L.O.-akten.
23
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 20 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————-
22 30.120 2.510 21.228 23 30.120 2.510 21.228 24 31.680 2.640 22.488 25 31.680 2.640 22.488 26 33.060 2.755 23.712 27 33.060 2.755 23.712 28 34.200 2.850 25.200 29 34.200 2.850 25.200 30 35.760 2.980 26.640 31 35.760 2.980 26.640 32 37.260 3.105 28.272 33 37.260 3.105 28.272 34 38.940 3.245 29.748 35 38.940 3.245 29.748 36 40.740 3.395 31.596 37 40.740 3.395 31.596 38 42.360 3.530 33.492
1. Onderwijzer bij het speciaal onderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer. 2. Leerkracht bij het speciaal onderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 4 tot 8 jaar. 3. Leerkracht bij het speciaal onderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar.
24
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 21 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 33.060 2.755 23.712 23 33.060 2.755 23.712 24 34.200 2.850 25.200 25 34.200 2.850 25.200 26 35.760 2.980 26.640 27 35.760 2.980 26.640 28 37.260 3.105 28.272 29 37.260 3.105 28.272 30 38.940 3.245 29.748 31 38.940 3.245 29.748 32 40.740 3.395 31.596 33 40.740 3.395 31.596 34 42.360 3.530 33.492 35 42.360 3.530 33.492 36 44.280 3.690 34.932 37 44.280 3.690 34.932 38 46.080 3.840 37.212
1. Onderwijzer bij het speciaal onderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer en tevens in het bezit van één B.L.O.-akte. 2. Leerkracht bij het speciaal onderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 4 tot 8 jaar, en tevens in het bezit van één B.L.O.-akte. 3. Leerkracht bij het speciaal onderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar, en tevens in het bezit van één B.L.O.-akte.
25
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 22 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 34.200 2.850 25.200 23 34.200 2.850 25.200 24 35.760 2.980 26.640 25 35.760 2.980 26.640 26 37.260 3.105 28.272 27 37.260 3.105 28.272 28 38.940 3.245 29.748 29 38.940 3.245 29.748 30 40.740 3.395 31.596 31 40.740 3.395 31.596 32 42.360 3.530 33.492 33 42.360 3.530 33.492 34 44.280 3.690 34.932 35 44.280 3.690 34.932 36 46.080 3.840 37.212 37 46.080 3.840 37.212 38 48.000 4.000 39.264
1. Leerkracht bij het speciaal onderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, en tevens in het bezit van twee B.L.O.-akten of de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht in het speciaal onderwijs. 2. Leerkracht bij het speciaal onderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar, en tevens in het bezit van twee B.L.O-akten of de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht in het speciaal onderwijs. 3. Leerkracht bij het speciaal onderwijs, in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar, en tevens in het bezit van twee B.L.O.-akten of de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht in het speciaal onderwijs.
26
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 23 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 37.260 3.105 28.272 23 37.260 3.105 28.272 24 38.940 3.245 29.748 25 38.940 3.245 29.748 26 40.740 3.395 31.596 27 40.740 3.395 31.596 28 42.360 3.530 33.492 29 42.360 3.530 33.492 30 44.280 3.690 34.932 31 44.280 3.690 34.932 32 46.080 3.840 37.212 33 46.080 3.840 37.212 34 48.000 4.000 39.264 35 48.000 4.000 39.264 36 49.740 4.145 41.100 37 49.740 4.145 41.100 38 51.600 4.300 42.972
Hoofd van een school voor speciaal onderwijs met minder dan 10 klassen.
27
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 24 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 38.940 3.245 29.748 23 38.940 3.245 29.748 24 40.740 3.395 31.596 25 40.740 3.395 31.596 26 42.360 3.530 33.492 27 42.360 3.530 33.492 28 44.280 3.690 34.932 29 44.280 3.690 34.932 30 46.080 3.840 37.212 31 46.080 3.840 37.212 32 48.000 4.000 39.264 33 48.000 4.000 39.264 34 49.740 4.145 41.100 35 49.740 4.145 41.100 36 51.600 4.300 42.972 37 51.600 4.300 42.972 38 53.460 4.455 45.924
Hoofd van een school voor speciaal onderwijs met 10 of meer klassen.
28
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 25 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 19.980 1.665 12.348 23 19.980 1.665 12.348 24 21.120 1.760 13.332 25 21.120 1.760 13.332 26 22.140 1.845 14.196 27 22.140 1.845 14.196 28 23.460 1.955 15.432 29 23.460 1.955 15.432 30 24.720 2.060 16.692 31 24.720 2.060 16.692 32 26.100 2.175 17.724 33 26.100 2.175 17.724 34 27.360 2.280 18.984 35 27.360 2.280 18.984 36 28.800 2.400 20.004 37 28.800 2.400 20.004 38 30.120 2.510 21.228
Leraar zonder onderwijsbevoegdheid bij het L.B.O./M.A.V.O./M.B.O.
29
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 26 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 21.120 1.760 13.332 23 21.120 1.760 13.332 24 22.140 1.845 14.196 25 22.140 1.845 14.196 26 23.460 1.955 15.432 27 23.460 1.955 15.432 28 24.720 2.060 16.692 29 24.720 2.060 16.692 30 26.100 2.175 17.724 31 26.100 2.175 17.724 32 27.360 2.280 18.984 33 27.360 2.280 18.984 34 28.800 2.400 20.004 35 28.800 2.400 20.004 36 30.120 2.510 21.228 37 30.120 2.510 21.228 38 31.680 2.640 22.488
Leraar bij het L.B.O./M.B.O./M.A.V.O., in het bezit van de L.O.-akte handwerken voor meisjes of een daarmee gelijkgestelde akte, dan wel de voor 1 januari 1970 in de Nederlandse Antillen behaalde L.O.-akte lichamelijke oefening of een daarmee gelijkgestelde akte.
30
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 27 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
20 24.720 2.060 16.692 21 24.720 2.060 16.692 22 26.100 2.175 17.724 23 26.100 2.175 17.724 24 27.360 2.280 18.984 25 27.360 2.280 18.984 26 28.800 2.400 20.004 27 28.800 2.400 20.004 28 30.120 2.510 21.228 29 30.120 2.510 21.228 30 31.680 2.640 22.488 31 31.680 2.640 22.488 32 33.060 2.755 23.712 33 33.060 2.755 23.712 34 34.200 2.850 25.200 35 34.200 2.850 25.200 36 35.760 2.980 26.640 37 35.760 2.980 26.640 38 37.260 3.105 28.272
1. Leraar bij het L.B.O./M.A.V.O., in het bezit van de akte van bekwaamheid als bevoegd onderwijzer; 2. Leraar bij het L.B.O., in het bezit van het getuigschrift U.T.S., het pedagogisch getuigschrift E.T.O. en 3 jaar praktijk; 3. Leraar bij het L.B.O., in het bezit van het getuigschrift praktijkleraar bij het technisch onderwijs; 4. Leraar bij het L.B.O./M.A.V.O., in het bezit van één L.O.-akte met onderwijsbevoegdheid voor deze scholen.
31
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 28 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 27.360 2.280 18.984 23 27.360 2.280 18.984 24 28.800 2.400 20.004 25 28.800 2.400 20.004 26 30.120 2.510 21.228 27 30.120 2.510 21.228 28 31.680 2.640 22.488 29 31.680 2.640 22.488 30 33.060 2.755 23.712 31 33.060 2.755 23.712 32 34.200 2.850 25.200 33 34.200 2.850 25.200 34 35.760 2.980 26.640 35 35.760 2.980 26.640 36 37.260 3.105 28.272 37 37.260 3.105 28.272 38 38.940 3.245 29.748
Leraar bij het L.B.O./M.A.V.O./M.B.O., in het bezit van de akte van bekwaamheid als bevoegd onderwijzer en tevens van een L.O.-akte voor een vak dat op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school.
32
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 29 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 28.800 2.400 20.004 23 28.800 2.400 20.004 24 30.120 2.510 21.228 25 30.120 2.510 21.228 26 31.680 2.640 22.488 27 31.680 2.640 22.488 28 33.060 2.755 23.712 29 33.060 2.755 23.712 30 34.200 2.850 25.200 31 34.200 2.850 25.200 32 35.760 2.980 26.640 33 35.760 2.980 26.640 34 37.260 3.105 28.272 35 37.260 3.105 28.272 36 38.940 3.245 29.748 37 38.940 3.245 29.748 38 40.740 3.395 31.596
Leraar bij het L.B.O./M.B.O./M.A.V.O., in het bezit van de akte van bekwaamheid als bevoegd onderwijzer en tevens van twee L.O.-akten voor vakken die op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school.
33
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 30 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 30.120 2.510 21.228 23 30.120 2.510 21.228 24 31.680 2.640 22.488 25 31.680 2.640 22.488 26 33.060 2.755 23.712 27 33.060 2.755 23.712 28 34.200 2.850 25.200 29 34.200 2.850 25.200 30 35.760 2.980 26.640 31 35.760 2.980 26.640 32 37.260 3.105 28.272 33 37.260 3.105 28.272 34 38.940 3.245 29.748 35 38.940 3.245 29.748 36 40.740 3.395 31.596 37 40.740 3.395 31.596 38 42.360 3.530 33.492
1. Leraar bij het L.B.O./M.A.V.O., in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer; 2. Leraar bij het L.B.O./M.A.V.O., in het bezit van één N-akte voor een vak dat op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school; 3. Leraar bij het L.B.O./M.A.V.O., in het bezit van twee L.O.-akten.
34
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 31 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 31.680 2.640 22.488 23 31.680 2.640 22.488 24 33.060 2.755 23.712 25 33.060 2.755 23.712 26 34.200 2.850 25.200 27 34.200 2.850 25.200 28 35.760 2.980 26.640 29 35.760 2.980 26.640 30 37.260 3.105 28.272 31 37.260 3.105 28.272 32 38.940 3.245 29.748 33 38.940 3.245 29.748 34 40.740 3.395 31.596 35 40.740 3.395 31.596 36 42.360 3.530 33.492 37 42.360 3.530 33.492 38 44.280 3.690 34.932
1. Leraar bij het M.B.O., in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer; 2. Leraar bij het M.B.O., in het bezit van één N-akte voor een vak dat op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school; 3. Leraar bij het M.B.O., in het bezit van twee L.O.-akten.
35
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 32 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 33.060 2.755 23.712 23 33.060 2.755 23.712 24 34.200 2.850 25.200 25 34.200 2.850 25.200 26 35.760 2.980 26.640 27 35.760 2.980 26.640 28 37.260 3.105 28.272 29 37.260 3.105 28.272 30 38.940 3.245 29.748 31 38.940 3.245 29.748 32 40.740 3.395 31.596 33 40.740 3.395 31.596 34 42.360 3.530 33.492 35 42.360 3.530 33.492 36 44.280 3.690 34.932 37 44.280 3.690 34.932 38 46.080 3.840 37.212
1. Leraar bij het L.B.O./M.A.V.O., in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer en tevens van één L.O.- akte voor een vak dat op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school; 2. Leraar bij het L.B.O./M.A.V.O., in het bezit van twee N-akten dan wel één N-akte en één L.O-akte voor vakken die op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school.
36
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 33 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 34.200 2.850 25.200 23 34.200 2.850 25.200 24 35.760 2.980 26.640 25 35.760 2.980 26.640 26 37.260 3.105 28.272 27 37.260 3.105 28.272 28 38.940 3.245 29.748 29 38.940 3.245 29.748 30 40.740 3.395 31.596 31 40.740 3.395 31.596 32 42.360 3.530 33.492 33 42.360 3.530 33.492 34 44.280 3.690 34.932 35 44.280 3.690 34.932 36 46.080 3.840 37.212 37 46.080 3.840 37.212 38 48.000 4.000 39.264
1. Leraar bij het M.B.O., in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer en tevens van een L.O.-akte voor een vak dat op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school; 2. Leraar bij het M.B.O., in het bezit van twee N-akten dan wel één N- akte en één L.O.-akte voor vakken die op het tijdstip van de benoe- ming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school.
37
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 34 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 35.760 2.980 26.640 23 35.760 2.980 26.640 24 37.260 3.105 28.272 25 37.260 3.105 28.272 26 38.940 3.245 29.748 27 38.940 3.245 29.748 28 40.740 3.395 31.596 29 40.740 3.395 31.596 30 42.360 3.530 33.492 31 42.360 3.530 33.492 32 44.280 3.690 34.932 33 44.280 3.690 34.932 34 46.080 3.840 37.212 35 46.080 3.840 37.212 36 48.000 4.000 39.264 37 48.000 4.000 39.264 38 49.740 4.145 41.100
1. Leraar bij het L.B.O./M.A.V.O., in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer en tevens van twee L.O.- akten voor vakken die op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school; 2. Leraar bij het L.B.O./M.A.V.O., in het bezit van drie N-akten dan wel twee N-akten en één L.O.-akte of één N-akte en twee L.O.-akten voor vakken die op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school; 3. Leraar bij het L.B.O./M.A.V.O., in het bezit van één M.O.-akte voor een vak dat op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school. 4. Leraar bij het L.B.O./M.A.V.O., in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd leerkracht voor de leeftijdsgroep 12 tot 15 jaar, mits de afstudeerrichtingen vakken betreffen, die op het tijdstip van zijn benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de school waar hij les zal geven.
38
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 35 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 37.260 3.105 28.272 23 37.260 3.105 28.272 24 38.940 3.245 29.748 25 38.940 3.245 29.748 26 40.740 3.395 31.596 27 40.740 3.395 31.596 28 42.360 3.530 33.492 29 42.360 3.530 33.492 30 44.280 3.690 34.932 31 44.280 3.690 34.932 32 46.080 3.840 37.212 33 46.080 3.840 37.212 34 48.000 4.000 39.264 35 48.000 4.000 39.264 36 49.740 4.145 41.100 37 49.740 4.145 41.100 38 51.600 4.300 42.972
1. Leraar bij het M.B.O., in het bezit van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer en tevens van twee L.O.-akten voor vakken die op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school; 2. Leraar bij het M.B.O., in het bezit van drie N-akten dan wel twee N-akten en één L.O.-akte of één N-akte en twee L.O-akten voor vak- ken die op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school; 3. Leraar bij het M.B.O., in het bezit van één M.O.-akte voor een vak dat op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school.
39
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 36 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
30 48.000 4.000 39.264 31 48.000 4.000 39.264 32 49.740 4.145 41.100 33 49.740 4.145 41.100 34 51.600 4.300 42.972 35 51.600 4.300 42.972 36 53.460 4.455 45.924 37 53.460 4.455 45.924 38 55.200 4.600 47.556
Directeur van een school voor L.B.O./M.A.V.O. met minder dan 300 leerlingen.
40
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 37 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
30 49.740 4.145 41.100 31 49.740 4.145 41.100 32 51.600 4.300 42.972 33 51.600 4.300 42.972 34 53.460 4.455 45.924 35 53.460 4.455 45.924 36 55.200 4.600 47.556 37 55.200 4.600 47.556 38 57.660 4.805 48.600
1. Directeur van een school voor L.B.O./M.A.V.O. met 300 of meer leerlingen; 2. Directeur van een school voor M.B.O. met minder dan 300 leerlingen.
41
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 38 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
30 51.600 4.300 42.972 31 51.600 4.300 42.972 32 53.460 4.455 45.924 33 53.460 4.455 45.924 34 55.200 4.600 47.556 35 55.200 4.600 47.556 36 57.660 4.805 48.600 37 57.660 4.805 48.600 38 59.520 4.960 49.656
Directeur van een school voor M.B.O. met 300 of meer leerlingen.
42
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 39 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 31.680 2.640 22.488 23 31.680 2.640 22.488 24 33.060 2.755 23.712 25 33.060 2.755 23.712 26 34.200 2.850 25.200 27 34.200 2.850 25.200 28 35.760 2.980 26.640 29 35.760 2.980 26.640 30 37.260 3.105 28.272 31 37.260 3.105 28.272 32 38.940 3.245 29.748 33 38.940 3.245 29.748 34 40.740 3.395 31.596 35 40.740 3.395 31.596 36 42.360 3.530 33.492 37 42.360 3.530 33.492 38 44.280 3.690 34.932 39 44.280 3.690 34.932 40 46.080 3.840 37.212
Leraar bij het V.W.O./H.A.V.O./H.B.O., zonder onderwijsbevoegdheid voor middelbaar onderwijs of die onderwijs geeft in een vak waarvoor geen middelbaar onderwijsbevoegdheid bestaat.
43
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 40 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
22 35.760 2.980 26.640 23 35.760 2.980 26.640 24 37.260 3.105 28.272 25 37.260 3.105 28.272 26 38.940 3.245 29.748 27 38.940 3.245 29.748 28 40.740 3.395 31.596 29 40.740 3.395 31.596 30 42.360 3.530 33.492 31 42.360 3.530 33.492 32 44.280 3.690 34.932 33 44.280 3.690 34.932 34 46.080 3.840 37.212 35 46.080 3.840 37.212 36 48.000 4.000 39.264 37 48.000 4.000 39.264 38 49.740 4.145 41.100
Leraar bij het V.W.O./H.A.V.O./H.B.O., in het bezit van één akte M.O.- A.
44
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 41 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
24 38.940 3.245 29.748 25 38.940 3.245 29.748 26 40.740 3.395 31.596 27 40.740 3.395 31.596 28 42.360 3.530 33.492 29 42.360 3.530 33.492 30 44.280 3.690 34.932 31 44.280 3.690 34.932 32 46.080 3.840 37.212 33 46.080 3.840 37.212 34 48.000 4.000 39.264 35 48.000 4.000 39.264 36 49.740 4.145 41.100 37 49.740 4.145 41.100 38 51.600 4.300 42.972 39 51.600 4.300 42.972 40 53.460 4.455 45.924 41 53.460 4.455 45.924 42 55.200 4.600 47.556
Leraar bij het V.W.O./H.A.V.O./H.B.O., met M.O.-bevoegdheid voor alle leerjaren.
45
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 42 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
24 40.740 3.395 31.596 25 40.740 3.395 31.596 26 42.360 3.530 33.492 27 42.360 3.530 33.492 28 44.280 3.690 34.932 29 44.280 3.690 34.932 30 46.080 3.840 37.212 31 46.080 3.840 37.212 32 48.000 4.000 39.264 33 48.000 4.000 39.264 34 49.740 4.145 41.100 35 49.740 4.145 41.100 36 51.600 4.300 42.972 37 51.600 4.300 42.972 38 53.460 4.455 45.924 39 53.460 4.455 45.924 40 55.200 4.600 47.556
Leraar bij het V.W.O./H.A.V.O./H.B.O., in het bezit van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd doctoraal examen.
46
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 43 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
24 42.360 3.530 33.492 25 42.360 3.530 33.492 26 44.280 3.690 34.932 27 44.280 3.690 34.932 28 46.080 3.840 37.212 29 46.080 3.840 37.212 30 48.000 4.000 39.264 31 48.000 4.000 39.264 32 49.740 4.145 41.100 33 49.740 4.145 41.100 34 51.600 4.300 42.972 35 51.600 4.300 42.972 36 53.460 4.455 45.924 37 53.460 4.455 45.924 38 55.200 4.600 47.556
Leraar bij het V.W.O./H.A.V.O./H.B.O., die de graad van doctor heeft verworven.
47
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 44 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
30 53.460 4.455 45.924 31 53.460 4.455 45.924 32 55.200 4.600 47.556 33 55.200 4.600 47.556 34 57.660 4.805 48.600 35 57.660 4.805 48.600 36 59.520 4.960 49.656 37 59.520 4.960 49.656 38 61.620 5.135 50.472
Rector van een school voor V.W.O./H.A.V.O./H.B.O., met minder dan 300 leerlingen.
48
************************* AB 1991 no. 35 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Hoofdschaal 45 Onderwijspersoneel ——————————————————————– Bezoldiging Leef- —————————- Pensioen- tijd Per jaar Per maand grondslag ——————————————————————–
30 55.200 4.600 47.556 31 55.200 4.600 47.556 32 57.660 4.805 48.600 33 57.660 4.805 48.600 34 59.520 4.960 49.656 35 59.520 4.960 49.656 36 61.620 5.135 50.472 37 61.620 5.135 50.472 38 63.600 5.300 51.312
Rector van een school voor V.W.O/H.A.V.O./H.B.O., met 300 of meer leerlingen.

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio