Landsbesluit e.t.a.o./l.h.n.o. AB 1995 no. 40

*************************

AB 1995 no. 40 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 21, eerste en derde lid, en 29 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103)
Citeertitel: Landsbesluit e.t.a.o./l.h.n.o.
Vindplaats : AB 1995 no. 40
Wijzigingen: Geen

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

 

HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
Artikel 1
Dit landsbesluit verstaat onder: de Minister : de minister van Welzijnszaken; e.t.a.o.-school : een dagschool voor lager economisch, toeristisch en administratief onderwijs; l.h.n.o.-school : een dagschool voor lager huishoud- en nijverheids- onderwijs; de inspecteur : de inspecteur van het onderwijs, belast met het toezicht op e.t.a.o.- en l.h.n.o.-scholen; het bevoegd gezag : wat betreft: a. een openbare school : de Minister; b. een bijzondere school : het schoolbestuur; de directeur : de directeur van een e.t.a.o.- of een l.h.n.o.- school; stage : de periode waarin de leerling, onder begeleiding van de directeur of en door deze aan te wijzen persoon, praktijkervaring in een bedrijf of bij de overheid opdoet.
HOOFDSTUK II
Lager economisch, toeristisch en administratief onderwijs
§ 1. Toelating, bevordering en verwijdering
Artikel 2
1. Het bevoegd gezag beslist over de toelating tot een e.t.a.o.- school. 2. Tot het eerste leerjaar van een e.t.a.o.-school kan als leerling slechts worden toegelaten degene die: a. de leeftijd van 21 jaren nog niet bereikt heeft, en b. het laatste leerjaar van een school voor basisonderwijs heeft doorlopen, of c. het laatste leerjaar van een school voor speciaal onderwijs waarvan de leerstof gelijkwaardig is aan die van het basisonderwijs, heeft doorlopen.
Artikel 3
1. De toelating tot het eerste leerjaar kan niet voorwaardelijk
************************* AB 1995 no. 40 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
geschieden. 2. In bijzondere gevallen kan, na overleg met de inspecteur, worden afgeweken van het artikel 2, tweede lid.
Artikel 4
1. Indien een van een andere school voor voortgezet onderwijs afkomstige kandidaat-leerling toelating tot een e.t.a.o.- school verzoekt, is de rector of de directeur van die andere school gebonden aan de directeur van de e.t.a.o.-school alle door deze gevraagde inlichtingen te verstrekken, die van belang kunnen zijn voor een beslissing omtrent plaatsing van de betrokken kandidaat-leerling in een leerjaar. 2. Een kandidaat-leerling komende van een andere e.t.a.o.- school, wordt bij toelating geplaatst in het leerjaar waarin hij op die andere e.t.a.o.-school het onderwijs had mogen volgen.
Artikel 5
1. Tenzij artikel 4, tweede lid, van toepassing is, wordt een kandidaat-leerling niet toegelaten tot het laatste leerjaar. 2. Tot het voorlaatste leerjaar wordt een kandidaat-leerling niet eerder toegelaten, dan nadat uit een door het bevoegd gezag ingesteld onderzoek is gebleken dat hij het onderwijs in het voorlaatste leerjaar naar verwachting met voldoende resultaat zal kunnen volgen.
Artikel 6
Besluiten tot weigering van toelating tot een e.t.a.o.-school zijn met redenen omkleed en worden schriftelijk aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat-leerling medegedeeld.
Artikel 7
1. Voorwaardelijke bevordering wordt uitdrukkelijk op het eindrapport van de leerling vermeld, terwijl hiervan tevens schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling, waarbij tevens de voorwaarden worden vermeld, waaraan deze moet voldoen om te kunnen worden bevorderd, alsmede het tijdstip waarop definitief omtrent de bevordering zal worden beslist, welk tijdstip ligt tussen 1 oktober en 31 december van datzelfde jaar. 2. Voorwaardelijke bevordering tot het hoogste leerjaar vindt niet plaats.
Artikel 8
1. Indien het gedrag van een leerling naar het oordeel van de directeur daartoe aanleiding geeft, kan deze overgaan tot tijdelijke verwijdering van een leerling voor ten hoogste drie dagen. 2. Het bevoegd gezag kan onder opgaaf van redenen, de inspecteur gehoord, overgaan tot definitieve verwijdering van een leerling, nadat zijn of haar ouders, voogden of verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld hierover te worden gehoord. 3. Onvoldoende vorderingen van een leerling vormen gedurende het leerjaar geen reden voor verwijdering. 4. Het bevoegd gezag stelt de inspecteur en de ouders, voogden of verzorgers van een leerling schriftelijk en met opgaaf van redenen in kennis van een definitieve verwijdering.
2
************************* AB 1995 no. 40 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
§ 2. Inrichting van het onderwijs
Artikel 9
De op een e.t.a.o.-school gegeven opleiding heeft een duur van drie jaren.
Artikel 10
1. Gedurende de opleiding loopt de leerling in het laatste leerjaar vóór 1 maart een stage van ten minste zes weken. 2. Het doel, de inhoud, de aanvang, de opbouw en de organisatie van stages worden beschreven in een stageplan, dat deel uitmaakt van het leerplan. 3. Het stageplan wordt door het bevoegd gezag vastgesteld.
Artikel 11
De leerlingen volgen wekelijks in de hieronder vermelde vakken ten minste het daarbij aangegeven aantal lessen:
____________________________________________________________________ Vakken Leerjaar 1 2 3 ____________________________________________________________________ Papiamentse taal 1 1 1 Nederlandse taal 4 4 4 Engelse taal 4 4 4 Spaanse taal 4 4 4 Wereldoriëntatie 6 6 6 Rekenen/Handelsrekenen 4 4 4 Muziek 1 1 – Tekenen 2 2 1 Handvaardigheid 2 2 2 Lichamelijke oefening 2 2 2 Kennis van de praktijk – – 2 Sociale vaardigheden 1 1 1 Machineschrijven – 2 2 ____________________________________________________________________ Studieles 1 1 1 ____________________________________________________________________ Totaal aantal lesuren 32 34 34
Artikel 12
1. De aan de school verbonden vervolgopleidingen zijn: a. een opleiding kantoorpersoneel; b. een opleiding detailhandel. 2. Een vervolgopleiding heeft een cursusduur van één jaar, met inbegrip van een stage van zes weken. 3. Tot een vervolgopleiding wordt slechts toegelaten de kandidaat-leerling die het eindexamen van een e.t.a.o.-school met goed gevolg heeft afgelegd. 4. De artikelen 2, eerste lid, en 8 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 13
Gedurende een vervolgopleiding volgen de leerlingen in de wekelijks
3
************************* AB 1995 no. 40 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
in de hieronder vermelde vakken het daarbij voor respectievelijke opleiding vastgestelde aantal lessen: a. vervolgopleiding kantoorpersoneel:
____________________________________________________________________ Vakken Aantal lessen ____________________________________________________________________ Nederlandse taal 4 Engelse taal 4 Spaanse taal 4 Economische bedrijfsadministratie 8 Administratieve kantoorpraktijk 4 Sociale vaardigheden 1 Handvaardigheid/Tekenen/Muziek 2 Typen 3 Lichamelijke oefening 2 Keuze-uur 1 ____________________________________________________________________ Totaal aantal lesuren 33
b. vervolgopleiding detailhandel: ____________________________________________________________________ Vakken Aantal lessen ____________________________________________________________________ Engelse taal 4 Spaanse taal 4 Verkoopkunde 4 Bedrijfskennis en administratie 4 Bedrijfsrekenen 5 Reklametekenen en goederenpresen- Tatie 4 Sociale vaardigheden 1 Warenkennis 2 Lichamelijke oefening 2 Muziek/Handvaardigheid 2 Keuze-uur 1 ____________________________________________________________________ Totaal aantal lesuren 33
Artikel 14
1. De duur van de lessen en van de studielessen op een e.t.a.o.- school bedraagt 45 minuten. 2. Naast het aantal lessen, bepaald in de artikelen 11 en 13, kunnen de leerlingen van een bijzondere e.t.a.o.-school wekelijks één les in het vak godsdienst volgen.
HOOFDSTUK III
Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs
§ 1. Toelating, bevordering en verwijdering
Artikel 15
1. Het bevoegd gezag beslist over de toelating tot een l.h.n.o.- school. 2. Tot het eerste leerjaar van een l.h.n.o.-school kan als leerling
4
************************* AB 1995 no. 40 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
slechts worden toegelaten degene die: a. de leeftijd van 21 jaren nog niet bereikt heeft, en b. het laatste leerjaar van een school voor basisonderwijs heeft doorlopen, of c. afkomstig is van een school voor speciaal onderwijs, na overleg tussen het desbetreffende hoofd van die school en de directeur van de l.h.n.o.-school, of d. het voorlaatste leerjaar van een school voor basisonderwijs heeft doorlopen en de leeftijd van 13 jaren bereikt heeft.
Artikel 16
De artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op l.h.n.o.-scholen.
§ 2. Inrichting van het onderwijs
Artikel 17
1. De op een l.h.n.o.-school gegeven opleiding heeft een duur van drie jaren. 2. De opleiding kent de navolgende richtingen: a. een overwegend theoretische richting: de T-stroom; b. een overwegend praktische richting: de P-stroom; c. een algemeen vormende richting: de A-stroom.
Artikel 18
1. Gedurende de opleiding loopt de leerling in het laatste leerjaar vóór 1 maart een of meer stages. 2. Artikel 10, tweede en derde lid, is van toepassing.
Artikel 19
De leerlingen op de overwegend theoretische richting volgen wekelijks in de hieronder vermelde vakken ten minste het daarbij aangegeven aantal lessen:
____________________________________________________________________ Algemeen vormende Vakken Leerjaar 1 2 3 ____________________________________________________________________ Nederlandse taal 2 2 2 Engelse taal 2 2 2 Spaanse taal 2 2 2 Wereldoriëntatie 1 1 1 Rekenen/Handelskennis 2 2 2 Wiskunde 1 1 2 Maatschappelijke vorming 1 1 1 Handvaardigheid 2 2 2 Tekenen 1 1 1 Muziek 1 1 – Lichamelijke oefening 2 2 2 Keuze-uur – – 1 Studieles 1 1 1 ____________________________________________________________________ Beroepsgerichte vakken ____________________________________________________________________
5
************************* AB 1995 no. 40 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Zorg voor woning en kleding 3 3 3 Zorg voor voeding 4 4 4 Naaien 5 5 5 Stofversieren 1 1 – Kinderverzorging en opvoeding 1 1 1 Zorg voor de gezondheid 1 1 1 ____________________________________________________________________ Totaal aantal lesuren 33 33 33
Artikel 20
De leerlingen op de overwegend praktische richting volgen in de vakken, vermeld in onderstaande tabel, wekelijks ten minste het daarbij aangegeven aantal lessen:
____________________________________________________________________ Algemeen vormende Vakken Leerjaar 1 2 3 ____________________________________________________________________ Papiamentse taal 1 1 1 Nederlandse taal 1 1 1 Engelse taal 1 1 1 Spaanse taal 1 1 1 Wereldoriëntatie 1 2 2 Rekenen 1 1 1 Maatschappelijke vorming 1 1 1 Handvaardigheid/Tekenen/Muziek 5 5 5 Lichamelijke oefening 2 2 2 Keuze-uur 1 3 3 ____________________________________________________________________ Beroepsgerichte vakken ____________________________________________________________________ Huishoudkunde 9 6 6 Gezondheidskunde 2 2 2 Textiele werkvormen 6 6 6 ____________________________________________________________________ Totaal aantal lesuren 32 32 32
Artikel 21
De leerlingen op de algemeen vormende richting volgen wekelijks in de hieronder vermelde vakken ten minste het daarbij aangegeven aantal lessen:
____________________________________________________________________ Algemeen vormende leerjaar 1 2 3 vakken ____________________________________________________________________ Nederlands 1 Engels 1 Spaans 1 Rekenen 1 Maatschappelijke vorming 1 Handvaardigheid 2 Tekenen 2 Muziek 1 Lichamelijke oefening 2 Keuze-uur 1
6
************************* AB 1995 no. 40 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
____________________________________________________________________ Beroepsgerichte vakken ____________________________________________________________________ Zorg voor woning en kleding 2 Zorg voor voeding 4 Naaien 8 Stofversieren 2 Kinderverzorging en opvoeding 2 Zorg voor de gezondheid 1 ____________________________________________________________________ Totaal aantal lesuren 32
HOOFDSTUK IV
Slotbepalingen
Artikel 22
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit e.t.a.o./ l.h.n.o.

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio