Landsbesluit inschrijvings-, college- en examengeld Universiteit van Aruba AB 1988 no. 102

*************************

AB 1988 no. 102 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 42 van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100)
Citeertitel: Landsbesluit inschrijvings-, college- en examengeld Universiteit van Aruba
Vindplaats : AB 1988 no. 102
Wijzigingen: AB 1993 no. 48; AB 1996 no. 16 (inwtr. 1996 no. 72); AB 2010 no. 59

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

Hoofdstuk I
Het inschrijvings- en collegegeld
Artikel 1
1. Voor de inschrijving aan de Universiteit is de student voor elk studiejaar een inschrijvingsgeld van Afl. 150,- verschuldigd. 2. Voor het bijwonen van het onderwijs aan de Universiteit bedraagt het collegegeld voor elk studiejaar: a. Afl. 850,- voor de student die: 1°. de Nederlandse nationaliteit bezit, of 2°. een buitenlandse nationaliteit bezit, maar kan aantonen dat hij vijf jaar of langer woonachtig is in Aruba. b. Afl. 10.500,- voor de student die niet aan een van de in onderdeel a genoemde voorwaarden voldoet. 3. Daarenboven kan voor het gebruik van onderwijsbenodigdheden, die aan de student vanwege de Universiteit worden verstrekt, betaling worden gevraagd volgens door het college van curatoren, de universiteitsraad gehoord, te stellen regelen.
Artikel 2
De betaling van het inschrijvings- en het collegegeld dient te geschieden door middel van storting van het voorgeschreven bedrag op een rekening van de Universiteit van Aruba.
Artikel 3
1. Van de betaling van het collegegeld zijn studenten, die voor het betrokken studiejaar in het genot zijn van een studietoelage, toegekend op grond van een internationale overeenkomst, die mede van toepassing is op Aruba, vrijgesteld. 2. In bijzondere gevallen kan de minister, belast met onderwijs, het college van curatoren gehoord, gehele of gedeeltelijke vrijstelling verlenen van de betaling van collegegeld.
Artikel 4
Indien voor twee of meer studenten uit hetzelfde gezin in hetzelfde studiejaar voor het bijwonen van onderwijs aan de Universiteit het collegegeld is verschuldigd, wordt dit voor de op één na de oudste student uit het gezin voor dat jaar verminderd tot Afl. 638,- en voor elk jonger gezinslid tot Afl. 425,-.
************************* AB 1988 no. 102 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Artikel 5
1. Indien de student wegens ziekte of wegens andere bijzondere omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, zulks ter beoordeling van het college van curatoren, de rector van de Universiteit gehoord, gedurende tenminste zes maanden van het studiejaar het onderwijs niet heeft kunnen bijwonen dan wel in de loop van het studiejaar is overleden, wordt voor elk van de maanden waarin hij het onderwijs niet heeft kunnen bijwonen, een tiende gedeelte van het collegegeld aan hem, respectievelijk zijn erfgenamen terugbetaald. 2. Indien de student wegens militaire dienstplicht het onderwijs gedurende meer dan drie maanden van het betrokken studiejaar niet heeft kunnen bijwonen, wordt hem voor elk van die maanden een tiende gedeelte van het collegegeld terugbetaald. 3. De terugbetaling op grond van de in de voorgaande leden bedoelde gevallen vindt, indien de belanghebbende of zijn erfgenamen terugbetaling verzoeken, behoudens in bijzondere gevallen ter beoordeling van de rector, plaats aan het einde van het studiejaar. 4. Bij de berekening van het terug te betalen bedrag blijven gedeelten van een maand, alsmede de maanden juli en augustus buiten beschouwing.
Artikel 6
Voor het bijwonen van het onderwijs aan de Universiteit van Aruba is de toehoorder boven het in artikel 1, eerste lid, bedoelde inschrijvingsgeld, voor elk collegeuur per week, dan wel voor elk uur praktische oefeningen per week, waartoe hij toegelaten wordt, per studiejaar, een collegegeld van Afl. 215,- verschuldigd, met dien verstande dat het collegegeld per studiejaar ten hoogste Afl. 850,- bedraagt.
Hoofdstuk II
Het examengeld
Artikel 7
1. Voor het afleggen van het propaedeutisch en doctoraalexamen in de studierichtingen van de faculteit der rechtsgeleerdheid alsmede van het propaedeutisch en eindexamen in de studierichtingen van de financieel-economische faculteit is de student een examengeld van Afl. 150,- verschuldigd. 2. Voor het afleggen van het bachelor- of het masterexamen, in studierichtingen van de faculteit Hospitality and Tourism Management Studies is de student een examengeld van Afl. 150,- verschuldigd. 3. Voor het afleggen van het bachelor- of het masterexamen, in studierichtingen van de faculteit Arts and Science is de student een examengeld van Afl. 150,- verschuldigd. 4. De betaling van het examengeld geschiedt op de in artikel 2 bepaalde wijze.
Artikel 8
Indien de student voor een der in artikel 7 genoemde examens is afgewezen, is hij voor de eerste herhaling geen examengeld verschuldigd.
2
************************* AB 1988 no. 102 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Artikel 9
Indien de student wegens ziekte of wegens andere bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van de rector, in het studiejaar, waarin het examengeld door hem is betaald, niet in de gelegenheid is geweest de examens als bedoeld in artikel 7 af te leggen, of indien de student in de loop van het studiejaar is overleden alvorens het examen af te leggen, wordt het examengeld aan het einde van het studiejaar aan hem, respectievelijk aan zijn erfgenamen terugbetaald.
Artikel 10
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100). 2. Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit inschrijvings-, college- en examengeld Universiteit van Aruba.

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio