Landsbesluit MO-A en LO Theologie AB 1991 no. 49

*************************

AB 1991 no. 49 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103)
Citeertitel: Landsbesluit MO-A en LO Theologie
Vindplaats : AB 1991 no. 49
Wijzigingen: Geen

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

 

HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder: de Minister : de minister van Welzijnszaken; de cursus : de opleiding MO-A Theologie; de inspecteur : de inspecteur van het onderwijs, belast met het toezicht op de cursus; het bevoegd gezag : het bestuur van de Stichting Katechetisch Centrum Aruba; examinator : lid van de examencommissie; kandidaat : degene die is toegelaten tot het examen MO-A Theologie of LO Theologie.
HOOFDSTUK II
Toelating tot de cursus
Artikel 2
1. Het bevoegd gezag beslist over de toelating tot de cursus. 2. Tot de cursus wordt slechts toegelaten degene die in het bezit is van een van de volgende diploma’s, akten of getuigschriften: a. het diploma gymnasium, atheneum, v.w.o. of h.a.v.o.; b. het diploma van een school voor hoger beroepsonderwijs; c. de akte van bekwaamheid als hoofdleidster of als onderwijzer. 3. Degene die niet in het bezit is van een diploma of getuigschrift als bedoeld in het tweede lid, kan worden toegelaten, indien een door het bevoegd gezag ingestelde toelatingscommissie na een gesprek met betrokkene tot de bevinding komt, dat deze in staat moet worden geacht de cursus met succes af te ronden.
HOOFDSTUK III
Inrichting van de cursus
Artikel 3
1. De duur van de cursus is vier jaren en wordt afgesloten met een examen. 2. De cursus staat onder leiding van een door het bevoegd gezag benoemde cursusleider.
************************* AB 1991 no. 49 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Artikel 4
Iedere deelnemer aan de cursus wordt in de gelegenheid gesteld om: a. na afloop van het tweede cursusjaar het examen LO theologie af te leggen; b. een pedagogisch-didactische aantekening te verwerven.
Artikel 5
Het bevoegd gezag bepaalt ieder jaar, tijdig vóór 1 september, of in het desbetreffende jaar de opleiding wordt verzorgd en doet daarvan mededeling aan de inspecteur.
Artikel 6
1. Het bevoegd gezag stelt een examencommissie in, die is belast met het afnemen van het eindexamen. 2. Voorzitter van de examencommissie is de cursusleider. 3. Tot lid van de examencommissie is benoembaar degene die bevoegd is de in artikel 8 bedoelde vakken te doceren. 4. De examencommissie kiest uit haar midden een secretaris.
Artikel 7
1. Het toezicht op het examen geschiedt door een commissie van gecommitteerden, bestaande uit ten minste drie leden. 2. Ten minste één lid wordt benoemd door de Minister; ten minste twee leden worden benoemd door het bevoegd gezag. 3. De commissie van gecommitteerden kiest uit haar midden een voorzitter.
Artikel 8
1. Het cursusprogramma voor de opleiding MO-A Theologie omvat in ieder geval de volgende onderwerpen: a. bijbelwetenschappen; b. geschiedenis van het Christendom; c. systematische vakken, waaronder ten minste systematische theologie, ethiek en filosofie; d. godsdienstwetenschappen; e. sociale wetenschappen, waaronder ten minste godsdienst- en ontwikkelingspsychologie, godsdienstpedagogiek en -sociologie; f. katechetische functietraining. 2. Het bevoegd gezag kan andere vakken aan het cursusprogramma toevoegen.
HOOFDSTUK IV
Regeling examen MO-A Theologie
§ 1. Het examen
Artikel 9
Tot het examen MO-A Theologie wordt toegelaten degene die: a. ingeschreven staat bij de cursus; b. de cursusgelden van alle vier leerjaren heeft betaald;
2
************************* AB 1991 no. 49 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
c. het examengeld heeft betaald; d. zich ten minste één maand voor de datum van het examen schriftelijk daarvoor heeft aangemeld; e. alle tentamens van de vier leerjaren met goed gevolg heeft afgelegd; f. voldaan heeft aan alle stageopdrachten en aan de verplichtingen, verbonden aan de katechetische functietraining, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel f; g. een werkstuk heeft gemaakt, dat door de begeleidende docent schriftelijk als voldoende is gekwalificeerd; h. het goedgekeurde werkstuk, alsmede twee lesmodellen heeft ingeleverd bij de cursusleider, ten minste één maand voor de datum van het examen; i. een literatuurlijst heeft ingeleverd bij de cursusleider ten minste één maand voor de datum van het examen, welke lijst moet zijn opgesteld in overleg met de betrokken docenten en dient te omvatten ten minste 1000 pagina’s met betrekking tot exegese van de Bijbel, ten minste 1000 pagina’s met betrekking tot systematische theologie en ten minste 500 pagina’s met betrekking tot katechetiek.
Artikel 10
1. Het examen MO-A Theologie is mondeling en bestaat uit drie deelexamens van elk dertig minuten met betrekking tot respectievelijk: a. literatuur over de Bijbel en de systematische theologie, b. het gemaakte werkstuk en c. katechese. 2. In elk deelexamen wordt slechts één kandidaat tegelijk geëxamineerd. 3. Elk deelexamen wordt afgenomen door ten minste twee examinatoren in tegenwoordigheid van ten minste één lid van de commissie van gecommitteerden. 4. Elk deelexamen kan met tien minuten worden verlengd, indien de examinatoren daartoe gezamenlijk aanleiding zien.
Artikel 11
1. Het bevoegd gezag maakt ten minste zes maanden van te voren de data bekend, waarop het examen zal worden gehouden. 2. Indien een kandidaat om een geldige reden, zulks ter beoordeling van de examencommissie, is verhinderd aan één of meer deelexamens deel te nemen, wordt hem binnen veertien dagen na de in het eerste lid genoemde data de gelegenheid geboden alsnog te worden geëxamineerd.
Artikel 12
Tijdens elk deelexamen heeft een gecommitteerde het recht, in overleg met de examinatoren, gedurende een gedeelte van de beschikbare tijd aan de kandidaat vragen te stellen.
Artikel 13
1. Na elk deelexamen stellen de examinatoren en de gecommitteerde(n), die dat deelexamen hebben bijgewoond, in onderling overleg de beoordeling vast.
3
************************* AB 1991 no. 49 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
2. De beoordeling wordt uitgedrukt in hele cijfers, lopend van 1 tot en met 10. Aan deze cijfers komt de volgende betekenis toe: 1 = zeer slecht 6 = voldoende 2 = slecht 7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 8 = goed 4 = onvoldoende 9 = zeer goed 5 = bijna voldoende 10 = uitmuntend 3. Indien geen overeenstemming over de beoordeling bestaat, beslist de voorzitter van de examencommissie in overleg met de voorzitter van de commissie van gecommitteerden.
§ 2. Uitslag en uitreiking van diploma’s
Artikel 14
Een kandidaat is geslaagd, indien hij voor elk van de drie deelexamens het cijfer 6 of meer heeft behaald.
Artikel 15
Aan de kandidaat die geslaagd is, worden uitgereikt: a. het diploma, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie en de voorzitter van de commissie van gecommitteerden; b. de cijferlijst, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie, waarin de resultaten van het examen staan vermeld.
Artikel 16
Aan de kandidaat die is afgewezen, wordt de uitslag van het examen in elk vak schriftelijk bekend gemaakt. De mededeling is ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie.
§ 3. Herexamen en beroep
Artikel 17
1. De kandidaat die is afgewezen, wordt binnen zes maanden na de laatste dag van het examen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een herexamen. 2. Het herexamen betreft alleen het deelexamen of de deelexamens, waarvoor de desbetreffende kandidaat tijdens het examen niet ten minste het cijfer 6 heeft behaald.
Artikel 18
1. De kandidaat die van mening is niet correct te zijn behandeld, of die bezwaren heeft tegen de beoordeling van zijn examen, kan daartegen beroep aantekenen bij de inspecteur. 2. Het beroep moet worden gedaan binnen dertig dagen na de datum waarop de uitslag van het examen aan hem bekend is gemaakt. 3. De inspecteur beslist op het beroep, na alle partijen gehoord te hebben.
4
************************* AB 1991 no. 49 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
HOOFDSTUK V
Regeling examen LO Theologie
Artikel 19
Tot het examen LO Theologie wordt toegelaten degene die: a. ingeschreven staat bij de cursus; b. de cursusgelden van de eerste twee leerjaren heeft betaald; c. het examengeld heeft betaald; d. zich ten minste twee maanden voor de datum van het examen schriftelijk daarvoor heeft aangemeld; e. alle tentamens van de eerste twee leerjaren, alsmede het tentamen Liturgie en Sacramenten, met goed gevolg heeft afgelegd, met dien verstande dat voor één tentamen het cijfer 5 mag zijn behaald; f. stagelessen gevolgd heeft in overleg met de docent Katechetiek of de docent Praktische katechese; g. een literatuurlijst heeft ingeleverd bij de cursusleider, ten minste één maand voor de datum van het examen, welke lijst moet zijn opgesteld in overleg met de betrokken docent en dient te omvatten ten minste 1000 pagina’s met betrekking tot het door de betrokkene ingevolge artikel 20, eerste lid, gekozen vak.
Artikel 20
1. Het examen LO Theologie is mondeling en bestaat naar keuze van de kandidaat uit een van de vakken systematische theologie, exegese of katechetiek. 2. De duur van het examen is ten minste 45 en ten hoogste 60 minuten. 3. De kandidaat is geslaagd, indien hij voor het examen het cijfer 6 of meer heeft behaald.
Artikel 21
De artikelen 10, tweede en derde lid, 11, 12, 13, 15, 16, 17, eerste lid, 18, 22, 23 en 24 zijn van overeenkomstige toepassing op het examen LO Theologie.
Artikel 22
In gevallen met betrekking tot een examen, waarin dit landsbesluit niet voorziet en een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de voorzitter van de examencommissie in overleg met de voorzitter van de commissie van gecommitteerden. Hij deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de andere examinatoren, de gecommitteerden en de inspecteur.
HOOFDSTUK VI
Slotbepalingen
Artikel 23
De cursusleider zendt binnen een maand na de vaststelling van de uitslagen van een examen aan de inspecteur een door de cursusleider, de secretaris van de examencommissie en de voorzitter van de commissie van gecommitteerden ondertekende lijst met de namen van de kandidaten
5
************************* AB 1991 no. 49 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
met de door hen behaalde eindcijfers en de uitslag van het examen.
Artikel 24
1. Op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek kan een verklaring worden uitgereikt, dat aan de verzoeker een diploma als bedoeld in artikel 15, is uitgereikt. Een dergelijke verklaring heeft dezelfde waarde als het diploma zelf. 2. De verklaring, bedoeld in het eerste lid, wordt uitsluitend afgegeven door de directeur van de Directie Onderwijs.
Artikel 25
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt terug tot en met 1 januari 1986. 2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit MO-A en LO Theologie.

User Avatar

Author: ahmed4334

my bio