Landsbesluit onderwijs en examens faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van Aruba AB 1988 no. 101

*************************

AB 1988 no. 101 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 28, 30, en 37, eerste lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100)
Citeertitel: Landsbesluit onderwijs en examens faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van Aruba
Vindplaats : AB 1988 no. 101
Wijzigingen: AB 1996 no. 16 (inwtr. 1996 no. 72); AB 2002 92*

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

Artikel 1
1. De faculteit der rechtsgeleerdheid omvat de studierichting Arubaans recht. 2. Door het met goed gevolg afgelegd hebben van het doctoraalexamen Arubaans recht wordt de hoedanigheid van meester in de rechten verkregen.
Artikel 2
1. In de studierichting Arubaans recht wordt onderwijs gegeven in de volgende vakken: a. inleiding tot de rechtswetenschappen; b. juridische vaardigheden; c. inleiding in het Arubaans privaatrecht; d. inleiding in het Arubaans staatsrecht; e. inleiding in het Arubaans strafrecht; f. historische ontwikkeling van het recht, bezien in het licht van rechtsstelsels, waaruit het Arubaans recht zich heeft gevormd; g. Arubaans burgerlijk recht en internationaal privaatrecht; h. Arubaans handelsrecht; i. Arubaans burgerlijk procesrecht; j. Arubaans staatsrecht; k. Arubaans bestuursrecht; l. Arubaans strafrecht; m. Arubaans strafprocesrecht; n. Arubaans belastingrecht; o. Arubaans arbeidsrecht; p. internationaal publiekrecht; q. economie; r. sociologie. 2. Bovendien wordt onderwijs gegeven in andere vakken, welke, op voorstel van de faculteitsraad, aangewezen worden door het college van curatoren.
Artikel 3
1. De studierichting Arubaans recht bestaat uit een propaedeutische en een doctorale fase, afgesloten door een propaedeutisch respectievelijk een doctoraal examen. 2. Het propaedeutisch examen Arubaans recht omvat de vakken, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel a tot en met f, alsmede het maken van een werkstuk. De maximale studieduur voor het behalen van
* Deze wijziging treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip
************************* AB 1988 no. 101 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
het propaedeutisch examen bedraagt twee jaar. 3. Het doctoraal examen Arubaans recht omvat de vakken genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel g tot en met r, alsmede ter keuze van de student ten minste vier van de vakken, bedoeld in artikel 2, tweede lid, het maken van twee scripties, alsmede het doorlopen van een stage, het verrichten van een onderzoeksopdracht of een vijfde keuzevak als bedoeld in artikel 2, tweede lid. 4. De maximale studieduur voor het behalen van het doctoraal examen bedraagt vijf jaar. 5. Hij, die het doctoraal examen Arubaans recht met goed gevolg heeft afgelegd, kan op zijn verzoek, onder goedkeuring van de faculteitsraad, later alsnog worden geëxamineerd in een of meer vakken, bedoeld in artikel 2, tweede lid.
Artikel 4
1. Hij, die een der examens, bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, aflegt, kan op zijn verzoek door de faculteitsraad geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van het afleggen van een examen in één of meer vakken op grond van een eerder door hem verkregen getuigschrift. 2. Onder het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen of van een of meer onderdelen daarvan wordt mede verstaan het krachtens dit landsbesluit vrijgesteld zijn van het afleggen daarvan.
Artikel 5
1. Ten bewijze dat een van de examens, bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, met goed gevolg is afgelegd, wordt een getuigschrift uitgereikt, waarvan het model wordt vastgesteld door het college van curatoren. 2. Op de keerzijde van het getuigschrift worden vermeld de vakken, die het desbetreffende examen heeft omvat. 3. Indien een examen, bedoeld in artikel 3, vierde lid, met goed gevolg is afgelegd, wordt ten bewijze daarvan een afzonderlijk getuigschrift verstrekt, waarvan het model door het college van curatoren wordt vastgelegd.
Artikel 6
1. Tot het afleggen van het propaedeutisch examen in de studierichting Arubaans recht wordt toegelaten hij, die in het bezit is van: a. een in Aruba, in de Nederlandse Antillen of in Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd eindexamen, hetzij in een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (V.W.O.), hetzij in de afdeling A of de afdeling B van een Gymnasium, hetzij aan de hogereburgerschool A of de hogereburgerschool B, dan wel van een met één der hierboven bedoelde getuigschriften overeenkomend getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd landsexamen, dan wel staatsexamen; b. een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd praktizijnsexamen, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de met ingang van 15 januari 1960 vervallen verklaarde Rechtsbijstandsverordening van de Nederlandse Antillen; c. een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen, als bedoeld in artikel 54, derde lid, van de Advocatenverordening. 2. Tot het afleggen van het doctoraalexamen in de studierichting Arubaans recht wordt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 7 en
2
************************* AB 1988 no. 101 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
8, toegelaten hij, die in het bezit is van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen Arubaans recht.
Artikel 7
1. Tot het afleggen van examens wordt toegelaten hij, die in het bezit is van een in het buitenland verkregen getuigschrift van bekwaamheid tot het volgen van wetenschappelijk onderwijs, mits dat getuigschrift naar het oordeel van de minister van Welzijnszaken, het college van curatoren, na ingewonnen advies van de faculteitsraad, gehoord, overeenkomst met een der in artikel 6, bedoelde getuigschriften. 2. Aan een toelating, als bedoeld in het eerste lid, kan de voorwaarde worden verbonden dat, ten genoegen van de faculteitsraad, alsnog het bewijs wordt geleverd van voldoende kennis voor de studie in de rechtsgeleerdheid in het vak of de vakken, waarin naar het oordeel van de minister van Welzijnszaken bij het verkrijgen van het getuigschrift niet, of niet in voldoende mater, is geëxamineerd.
Artikel 8
Tot het afleggen van examens wordt toegelaten hij, die in het bezit is van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen aan een buitenlandse universiteit, mits naar het oordeel van de minister van Welzijnszaken, het college van curatoren, na ingewonnen advies van de faculteitsraad, gehoord, dat getuigschrift voldoende garantie biedt dat de examens met goed gevolg kunnen worden afgelegd.
Artikel 9
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100). 2. Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit onderwijs en examens faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van Aruba.

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio