Landsbesluit oprichting faculteit Hospitality and Tourism Management Studies Universiteit van Aruba AB 2007 no. 25

*************************

AB 2007 no. 25 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ==================================================================== 

Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 april 2007 ter uitvoering van artikelen 5, tweede lid, 29, eerste en vierde lid, 30, 37, tweede lid, en 42 van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100) 

Citeertitel: Landsbesluit oprichting faculteit Hospitality and Tourism Management Studies Universiteit van Aruba 

Vindplaats : AB 2007 no. 25 

Wijzigingen: Geen 

DOWNLOAD PDF

====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

Artikel 1
1. De Universiteit van Aruba omvat de faculteit Hospitality and Tourism Management Studies. 2. Het onderwijs binnen de faculteit Hospitality and Tourism Management Studies wordt in de engelse taal verzorgd. 3. Het onderwijs binnen de faculteit Hospitality and Tourism Management Studies omvat een bachelor- en een masteropleiding. 4. De faculteit Hospitality and Tourism Management Studies omvat de volgende studierichtingen: a. Hospitality and Tourism Management op bachelor niveau; b. International Tourism Management op bachelor niveau; c. Hospitality and Tourism Management op master niveau; d. International Business Administration op master niveau.
Artikel 2
De faculteit Hospitality and Tourism Management Studies heeft tot taak door het geven van hoger en wetenschappelijk onderwijs: a. integrale kennis met betrekking tot de organisatie en het management van de gastvrijheidsindustrie en het toerisme over te dragen, te stimuleren en te ontwikkelen; b. bij te dragen aan de algemene vorming en integrale ontwikkeling van studenten.
Artikel 3
1. De bacheloropleiding kan zowel de tweejarige studie voor bachelor in Hospitality and Tourism Management omvatten, als de driejarige studie voor bachelor in International Tourism Management. 2. Beide studies worden afgesloten met het bachelorexamen. Dit examen is opgebouwd uit deeltentamens, ter toetsing van de volgende onderdelen: a. academische ontwikkeling, b. algemene ontwikkeling en c. praktijk ontwikkeling. 3. Het onderdeel academische ontwikkeling omvat de modules organisation and management tools en business intelligence. 4. Het onderdeel algemene ontwikkeling omvat de volgende modules: a. communication skills; b. personal skills; c. social-cultural skills; d. scientific skills. 5. Het praktijkonderdeel wordt door de faculteitsraad, in
************************* AB 2007 no. 25 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
overeenstemming met de adviesraad, vastgesteld en omvat in elk geval een projectstage en een afstudeeropdracht. 6. Tot de uitvoering van de afstudeeropdracht voor de bacheloropleiding wordt slechts toegelaten de student die aan de volgende voorwaarden heeft voldaan: a. alle deeltentamens van de modules in het eerste studiejaar naar oordeel van de faculteitsraad met succes heeft afgerond; b. minimaal 70 studiepunten heeft behaald; c. een gemiddeld eindcijfer van 2,5 heeft behaald.
Artikel 4
1. De master-opleiding kan zowel de tweejarige studie voor master in Hospitality and Tourism Management omvatten, als de tweejarige studie voor master in International Business Administration. 2. Beide studies worden afgesloten met het master-examen. Dit examen is opgebouwd uit deeltentamens, ter toetsing van de volgende onderdelen: a. academische ontwikkeling, b. algemene ontwikkeling en c. praktijk ontwikkeling. 3. Het onderdeel academisch ontwikkeling omvat de modules strategy and management tools en strategic business intelligence. 4. Het onderdeel algemene ontwikkeling omvat de volgende modules: a. communication skills; b. personal skills; c. social-cultural skills; d. scientific skills. 5. Het praktijkonderdeel wordt door de faculteitsraad, in overeenstemming met de adviesraad, vastgesteld; het praktijkonderdeel omvat in elk geval een onderzoek en afstudeeropdracht en een eindscriptie. 6. Tot de uitvoering van de afstudeeropdracht voor de masteropleiding wordt slechts toegelaten de student die aan de volgende voorwaarden heeft voldaan: a. alle deeltentamens van de modules in het eerste studiejaar naar oordeel van de faculteitsraad met succes heeft afgerond; b. minimaal 35 studiepunten heeft behaald; c. een gemiddeld eindcijfer van 3,0 heeft.
Artikel 5
1. Ten bewijze van het met goed gevolg afgelegd hebben van zowel het bachelor- als het master-examen wordt de student een getuigschrift uitgereikt, waarvan het model wordt vastgesteld door het College van Curatoren; op de keerzijde van het getuigschrift worden vermeld de vakken en het aantal studiepunten die het desbetreffende examen heeft omvat. 2. Door het met goed gevolg afgelegd hebben van het bachelorexamen wordt het recht verkregen op het voeren van de titel Bachelor of Science; de titel wordt afgekort tot B.S. achter de naam geplaatst; 3. Door het met goed gevolg afgelegd hebben van het master-examen wordt het recht verkregen op het voeren van de titel Master of Science; de titel wordt afgekort tot M.S. achter de naam geplaatst.
Artikel 6
1. Tot de bacheloropleiding Hospitality and Tourism Management
2
************************* AB 2007 no. 25 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
wordt toegelaten degene die in het bezit is van: a. een in Aruba verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen van de afdeling Hospitality van de Educacion Profesional Intermedio (E.P.I.), mits de student aan de daarvoor door de faculteitsraad, in overeenstemming met de adviesraad, gestelde toelatings- en instroomeisen heeft voldaan; b. een in Aruba, de Nederlandse Antillen of Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch- of bachelorexamen aan een school voor hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs, mits de student aan de daarvoor door de faculteitsraad, in overeenstemming met de adviesraad, gestelde toelatings- en instroomeisen heeft voldaan. 2. Tot de bachelor-opleiding International Tourism Management wordt toegelaten degene die in het bezit is van: a. een in Aruba, de Nederlandse Antillen of Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen aan een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, mits de student aan de daarvoor door de faculteitsraad, in overeenstemming met de adviesraad, gestelde toelatings- en instroomeisen heeft voldaan; b. een in Aruba, de Nederlandse Antillen of Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch- of bachelorexamen aan een school voor hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs, mits de student aan de daarvoor door de faculteitsraad, in overeenstemming met de adviesraad, gestelde toelatings- en instroomeisen heeft voldaan. 3. Onverminderd het eerste en tweede lid, kan de faculteitsraad, in overeenstemming met de adviesraad, de toelating tot de bacheloropleiding additioneel toetsen aan de volgende kwaliteitsnormen: a. een gemiddeld eindcijfer van 2,5 voor het examen van de afdeling Hospitality van de Educacion Profesional Intermedio (E.P.I), respectievelijk 7,0 voor het propedeutisch-examen van de Financieel Economische Faculteit van de Universiteit van Aruba of een andere gelijkwaardige opleiding voor hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs; b. beheersing van de engelse taal uitgedrukt in een minimum eindscore van 500 voor de TOEFL of equivalente toets.
Artikel 7
1. Tot de masteropleiding Hospitality and Tourism Management en de masteropleiding International Business Administration wordt toegelaten degene die in het bezit is van: a. een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd bachelorexamen als bedoeld in artikel 3, tweede lid; b. een in Nederlandse Antillen of Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen aan een school voor hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs in de toeristische, commerciële of economische sector, mits de student aan de daarvoor door de faculteitsraad, in overeenstemming met de adviesraad, gestelde toelatings- en instroomeisen heeft voldaan; c. een in de Nederlandse Antillen of Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd bachelor- of masterexamen in de toeristische, commerciële of economische sector, mits de student aan de daarvoor door de faculteitsraad, in overeenstemming met de adviesraad, gestelde toelatings- en instroomeisen heeft voldaan. 2. Onverminderd het eerste lid, kan de faculteitsraad, in overeenstemming met de adviesraad, de toelating tot de masteropleiding additioneel toetsen aan de volgende kwaliteitsnormen:
3
************************* AB 2007 no. 25 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
a. een gemiddeld eindcijfer van 3,0 voor de bachelor-opleiding in respectievelijk Hospitality and Tourism Management en International Tourism Management; b. beheersing van de engelse taal uitgedrukt in een minimum eindscore van 500 voor de TOEFL of equivalente toets voor degene die in het buitenland een getuigschrift van bekwaamheid tot het volgen van hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs verkregen heeft; c. een minimum score van 450 voor de General Management Admission Test voor degene die in het buitenland een getuigschrift van bekwaamheid tot het volgen van hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs verkregen heeft.
Artikel 8
1. Tot de bachelor- respectievelijk de masteropleiding wordt voorts toegelaten degene die: a. in het bezit is van een in het buitenland verkregen getuigschrift van bekwaamheid tot het volgen van hoger of wetenschappelijk onderwijs, mits dat getuigschrift naar het oordeel van de faculteitsraad, in overeenstemming met de adviesraad en de Directie Onderwijs, gehoord, overeenkomt met één van de in artikel 6 respectievelijk artikel 7, eerste lid, bedoelde getuigschriften, en b. een minimum score van 450 voor de General Management Admission Test voor degene die in het buitenland een getuigschrift van bekwaamheid tot het volgen van hoger of wetenschappelijk onderwijs verkregen heeft. 2. Onverminderd het eerste lid, kan de faculteitsraad met het oog op de toelating verlangen dat het bewijs wordt geleverd van voldoende kennis voor de studierichtingen Hospitality and Tourism Management of International Tourism Management in de modules, waarin naar het oordeel van de faculteitsraad, in overeenstemming met de adviesraad, bij het verkrijgen van het getuigschrift niet, of niet in voldoende mate, is geëxamineerd.
Artikel 9
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingblad van Aruba en werkt terug tot 1 augustus 2005. 2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit oprichting faculteit Hospitality and Tourism Management studies Universiteit van Aruba.

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio