Landsbesluit oprichting, onderwijs en examens financieel-economische faculteit Universiteit van Aruba AB 1993 no. 48

*************************

AB 1993 no. 48 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 5, tweede lid, 29, eerste en vierde lid, 30, 37, tweede lid, en 42 van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100)
Citeertitel: Landsbesluit oprichting, onderwijs en examens financieel-economische faculteit Universiteit van Aruba
Vindplaats : AB 1993 no. 48
Wijzigingen: AB 2002 no. 92*; AB 2011 no. 62

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

Artikel 1
1. De Universiteit van Aruba omvat de financieel-economische faculteit, in het Engels aangeduid als Faculty for Accounting, Finance and Marketing. 2. De financieel-economische faculteit omvat de studierichtingen bedrijfseconomie (Accounting and Finance) en commerciële economie Marketing). 3. Door het met goed gevolg afgelegd hebben van het eindexamen bedrijfseconomie of commerciële economie wordt de hoedanigheid van bachelor in bedrijfseconomie, respectievelijk bachelor in commerciële economie, verkregen. 4. De financieel-economische faculteit heeft in elk geval tot taak door het geven van hoger onderwijs: a. het overdragen van brede theoretische kennis en praktische kunde op een aantal economische kennisgebieden; b. het bijdragen aan de persoonlijke vorming en ontplooiingsmogelijkheden van studenten.
Artikel 2
1. De studierichtingen bedrijfseconomie en commerciële economie bestaan uit een propedeutisch en een bachelorexamen. 2. De propedeutische fase van de studierichtingen bedrijfseconomie en commerciële economie, omvattende het eerste studiejaar, wordt afgesloten met het propedeutisch examen, dat de volgende vakken en vakgebieden omvat: a. inleiding algemene economie; b. inleiding bedrijfseconomie; c. inleiding commerciële economie; d. inleiding recht; e. inleiding informatica; f. inleiding bedrijfsadministratie; g. Nederlands; h. Engels; i. inleiding bedrijfsorganisatie; j. wiskunde; k. statistiek; l. projecten. 3. De hoofdfase, omvattende het tweede, derde en vierde studiejaar, wordt afgesloten met het bachelorexamen, dat de volgende drie onderdelen omvat: a. het onderdeel theorie;
* Deze wijziging treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip
************************* AB 1993 no. 48 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
b. het praktijkonderdeel en c. de afstudeeropdracht. 4. Het onderdeel theorie voor de hoofdfase van de studierichting bedrijfseconomie omvat de volgende vakken en vakgebieden: a. financiering; b. kosten en opbrengsten; c. externe verslaggeving; d. bedrijfsorganisatie; e. commerciële economie; f. bedrijfsadministratie; g. administratieve organisatie; h. bedrijfscalculatie; i. algemene economie; j. ondernemingsrecht; k. informatiekunde; l. belastingrecht; m. Nederlands; n. Engels, o. tenminste drie door de faculteitsraad aan te wijzen keuzevakken, waarmee het programma tot minstens 240 European Credits wordt aangevuld. 5. Het onderdeel theorie voor de hoofdfase van de studierichting commerciële economie omvat de volgende vakken en vakgebieden: a. marketing management; b. dienstenmarketing; c. business intelligence/calculatorische vaardigheden; d. international marketing management; e. marketing strategie; f. marketing communicatie; g. sales & account management; h. business marketing; i. algemene economie; j. bedrijfsorganisatie; k. informatiekunde; l. ondernemingsrecht; m. vliegende module/marketing research; n. Nederlands; o. Engels; p. Spaans; q. persoonlijke competenties en sociale vaardigheden; r. haalbaarheidsstudie; s. repetitoir, t. ten minste twee door de faculteitsraad aan te wijzen keuzevakken. 6. Het praktijkonderdeel wordt door de faculteitsraad vastgesteld; het praktijkonderdeel omvat in elk geval vakspecifieke projecten. Daarnaast wordt een stage gelopen van ongeveer vier maanden in het eerste semester van het derde studiejaar. 7. De afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in het tweede semester van het vierde studiejaar. 8. Ten bewijze van het met goed gevolg afgelegd hebben van zowel het propedeutisch als het bachelorexamen wordt de student een getuigschrift uitgereikt, waarvan het model wordt vastgesteld door het college van curatoren. De vakken die het desbetreffende examen heeft omvat, worden vermeld op een aparte cijferlijst.
Artikel 3
1. Tot deelname aan een tentamen van het derde en het vierde
2
************************* AB 1993 no. 48 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
studiejaar wordt slechts toegelaten de student die de stage met goed gevolg heeft beëindigd en die heeft voldaan aan de eisen die door de faculteitsraad, onder goedkeuring van de universiteitsraad, voor het tweede studiejaar zijn gesteld met betrekking tot het praktijkonderdeel. 2. Tot de uitvoering van de afstudeeropdracht wordt slechts toegelaten de student die aan de daarvoor door de faculteitsraad, onder goedkeuring van de universiteitsraad, gestelde normen heeft voldaan.
Artikel 4
Tot het afleggen van het propedeutisch examen in de studierichtingen bedrijfseconomie en commerciële economie wordt toegelaten degene die in het bezit is van: a. een in Aruba, de Nederlandse Antillen, of Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd eindexamen hetzij aan een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (V.W.O.), hetzij in de afdeling A of de afdeling B van een Gymnasium, hetzij aan de hogereburgerschool A of de hogereburgerschool B; b. een in Aruba, de Nederlandse Antillen of Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd eindexamen aan een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (H.A.V.O.), indien dit eindexamen ten minste twee van de vakken wiskunde, handelswetenschappen en economie omvatte; c. een in Aruba verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen in de afdeling A van een school voor middelbaar administratief onderwijs (M.A.O.-A), indien dit eindexamen ten minste de vakken Engels, Nederlands, bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie omvatte of een met goed gevolg afgelegd examen Educacion Profesional Intermedio (E.P.I.) sector Economie, richtingen: administratie en commerciële dienstverlening op niveau 4; d. een in Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd eindexamen aan een school voor middelbaar economisch en administratief onderwijs (M.E.A.O.) dan wel een middelbare detailhandelsschool (M.D.S.), indien dit eindexamen ten minste één vreemde taal omvatte en twee van de vakken bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, algemene economie, commerciële economie en wiskunde. e. een in Aruba, de Nederlandse Antillen of Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen aan een school voor hoger beroepsonderwijs (H.B.O.).
Artikel 5
Tot het afleggen van het eindexamen in de studierichtingen bedrijfseconomie en commerciële economie wordt toegelaten degene die in het bezit is van: a. een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen als bedoeld in artikel 2, tweede lid; b. een in Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen aan een school voor hoger economisch en administratief onderwijs (H.E.A.O.).
Artikel 6
1. Tot het afleggen van het propedeutisch respectievelijk het bachelorexamen wordt voorts toegelaten degene die in het bezit is van een in het buitenland verkregen getuigschrift van bekwaamheid tot het volgen van hoger onderwijs, mits dat getuigschrift naar het oordeel
3
************************* AB 1993 no. 48 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
van de minister, belast met onderwijs, het college van curatoren, na ingewonnen advies van de faculteitsraad, gehoord, overeenkomt met een van de in artikel 4 respectievelijk artikel 5 bedoelde getuigschriften. 2. Aan de toelating, bedoeld in het eerste lid, kan de voorwaarde worden verbonden dat ten genoegen van de faculteitsraad alsnog het bewijs wordt geleverd van voldoende kennis voor de studierichtingen bedrijfseconomie en commerciële economie in het vak of de vakken, waarin naar het oordeel van de minister, belast met onderwijs, bij het verkrijgen van het getuigschrift niet, of niet in voldoende mate, is geëxamineerd.
Artikel 7
1. Door verkrijging van de in artikel 1, derde lid, bedoelde hoedanigheid van bachelor in bedrijfseconomie wordt tot en met 31 december 2011 het recht verkregen tot het voeren van de titel Bachelor of Economics, afgekort tot B.ec achter de naam geplaatst. 2. Door verkrijging van de in artikel 1, derde lid, bedoelde hoedanigheid van bachelor in commerciële economie wordt tot en met 31 december 2011 het recht verkregen hetzij tot het voeren van de titel Bachelor of Economics, afgekort tot B.ec, achter de naam geplaatst, hetzij tot het voeren van de titel Bachelor of Commerce, afgekort tot BCom, achter de naam geplaatst. 3. Door verkrijging van de in artikel 1, derde lid, bedoelde hoedanigheid van bachelor in bedrijfseconomie wordt met ingang van 1 januari 2012 het recht verkregen tot het voeren van de titel Bachelor of Economics, afgekort tot BEc achter de naam geplaatst. 4. Door verkrijging van de in artikel 1, derde lid, bedoelde hoedanigheid van bachelor in commerciële economie wordt met ingang van 1 januari 2012 het recht verkregen tot het voeren van de titel Bachelor of Commerce, afgekort tot BCom achter de naam geplaatst.
Artikel 8
Artikel 7, eerste lid, van het Landsbesluit inschrijvings-, college- en examengeld Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 102) komt te luiden: 1. Voor het afleggen van het kandidaats- en doctoraal examen in de studierichtingen van de faculteit der rechtsgeleerdheid alsmede van het propaedeutisch en eindexamen in de studierichtingen van de financieel-economische faculteit is de student een examengeld van Afl. 150,- verschuldigd.
Artikel 9
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 2. Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit oprichting, onderwijs en examens financieel-economische faculteit Universiteit van Aruba.
4

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio