Landsbesluit verdeling les en taakuren AB 2003 no. 46

*************************

AB 2003 no. 46 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 juni 2003 betreffende de verdeling van de les en taakuren in het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs
Citeertitel: Landsbesluit verdeling les en taakuren
Vindplaats : AB 2003 no. 46
Wijzigingen: Geen

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

Artikel 1
Dit landsbesluit verstaat onder: volledige betrekking : het aantal lesuren dat recht geeft op een volledige bezoldiging; uur leerkracht : een leerkracht met een weektaak die minder bedraagt dan een volledige betrekking, en als zodanig is aangesteld; lesuur : eenheid voor het geven van les, met een duur van 45 minuten; taakuur : met een lesuur overeenkomstige eenheid voor het verrichten van een onderwijstaak, niet bestaande uit het geven van les; dienstuur : met een lesuur overeenkomstige eenheid voor het verrichten van directie werkzaamheden; regulier onderwijs : het uit de openbare kas bekostigde onderwijs.
Artikel 2
1. Het bevoegd gezag verdeelt, met inachtneming van de bevoegdheden van iedere leerkracht, voorafgaande aan ieder schooljaar de voor de school beschikbare les en taakuren, zoveel mogelijk in de vorm van een volledige betrekking, eerst onder de leerkrachten in vaste dienst, waarbij degenen met het grootste aantal dienstjaren in het regulier onderwijs in Aruba voorrang genieten, en vervolgens onder de leerkrachten in tijdelijke dienst, waarbij eveneens degenen met het grootste aantal dienstjaren in het regulier onderwijs in Aruba voorrang genieten. 2. De in het eerste lid neergelegde wijze van verdeling van les en taakuren wordt ook gehanteerd, indien in de loop van een schooljaar les of taakuren voor verdeling beschikbaar komen.
Artikel 3
Leerkrachten die op grond van het bepaalde in artikel 2 worden belast met een volledige betrekking, kunnen op grond daarvan worden aangesteld in een volledige betrekking. In ieder geval wordt als zodanig benoemd de leerkracht die gedurende twee achtereenvolgende schooljaren een volledige betrekking heeft vervuld.
Artikel 4
De volledige betrekking van hen die met de leiding van een school zijn belast, omvat tevens een aantal diensturen.
************************* AB 2003 no. 46 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Artikel 5
Lesuren die een volledige betrekking te boven gaan, kunnen slechts worden toegekend, nadat de in artikel 2 neergelegde verdeling van les en taakuren heeft plaatsgevonden.
Artikel 6
1. Indien voor een leerkracht in vaste dienst met een volledige betrekking in een volgend schooljaar minder les of taakuren beschikbaar zijn, behoudt hij het recht op een volledige betrekking en wordt hij bezoldigd als vervulde hij een volledige betrekking. 2. Bij de beoordeling of er sprake is van een vermindering van het aantal les of taakuren, als bedoeld in het eerste lid, worden de les of taakuren die een volledige betrekking te boven gaan, buiten beschouwing gelaten.
Artikel 7
1. De leerkracht in vaste dienst die een volledige betrekking heeft, kan, indien hij dat wenst, aangesteld worden als uur leerkracht in vaste dienst 2. De aanstelling, bedoeld in het eerste lid, omvat ten minste twintig lesuren.
Artikel 8
Indien voor een leerkracht in vaste dienst die geen volledige betrekking heeft doch voor ten minste twintig lesuren is aangesteld, in een volgend schooljaar minder les of taakuren beschikbaar zijn dan in het direct voorafgaande schooljaar, wordt zijn bezoldiging voor de eerstvolgende twee schooljaren vastgesteld naar het aantal les of taakuren, waarmee hij in het direct voorafgaande schooljaar was belast.
Artikel 9
1. Aan een leerkracht als bedoeld in de artikelen 6 en 8 kunnen les of taakuren aan een andere school worden opgedragen. 2. Het aantal krachtens het eerste lid op te dragen les of taakuren bedraagt ten hoogste het verschil tussen het aantal les of taakuren, waarop de bezoldiging is gebaseerd, en het aantal daadwerkelijk te vervullen aantal les of taakuren aan de school, waar de betrokken leerkracht is aangesteld. 3. Indien de in het eerste lid bedoelde opdracht betrekking heeft op een onder een ander bevoegd gezag ressorterende school, geschiedt die opdracht in overleg tussen het bevoegde gezag van de betrokken scholen. 4. Indien de leerkracht de hem op grond van het bepaalde in het eerste lid opgedragen les of taakuren weigert te verzorgen, verliest hij het recht op de extra bezoldiging, bedoeld in artikel 6 of 8.
Artikel 10
Indien een leerkracht door de toepassing van de verdeelprocedure, bedoeld in artikel 2, eerste lid, een achteruitgang ondervindt van het aantal hem opgedragen les of taakuren in vergelijking tot het aantal les of taakuren, waarmee hij in het direct voorafgaande schooljaar,
2
************************* AB 2003 no. 46 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
voor inwerkingtreding van dit landsbesluit, was belast, wordt zijn bezoldiging voor de eerstvolgende twee schooljaren vastgesteld naar het aantal les of taakuren waarmee hij in het direct voorafgaande schooljaar was belast.
Artikel 11
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt terug tot en met 1 augustus 1996. 2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit verdeling les en taakuren.

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio