Landsverordening erkenning buitenlandse diploma’s AB 1995 no. 11

*************************

AB 1995 no. 1 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma’s
Citeertitel: Landsverordening erkenning buitenlandse diploma’s
Vindplaats : AB 1995 no. 11
Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (AB 2013 no. 15)

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

§ 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Nationaal Orgaan : het Nationaal Orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma’s, bedoeld in artikel 2, eerste lid; diploma : een diploma, getuigschrift, graad, akte of enig ander bewijs, waaruit blijkt dat een opleiding of studie met goed gevolg is voltooid; buitenlands diploma : een diploma dat is behaald ter afsluiting van een opleiding of studie buiten Aruba; erkenning van een : het toekennen aan de bezitter daarvan van de buitenlands diploma rechten die bij of krachtens landsverordening worden toegekend aan degene die een diploma bezit waarmee het buitenlandse diploma is vergeleken en gelijkwaardig gesteld; evaluatie van een : de beoordeling van het bereikte niveau van een buitenlandse studie buiten Aruba gedeeltelijk voltooide opleiding of studie; belanghebbende : degene die een opleiding of studie geheel of gedeeltelijk heeft voltooid, of degene die een opleiding of studie wenst te volgen.
§ 2. Instelling en taken
Artikel 2
1. Er is een Nationaal Orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma’s. 2. Het Nationaal Orgaan heeft tot taak: a. het nemen van een besluit tot erkenning van een buitenlands diploma; b. het nemen van een besluit tot evaluatie van een buitenlandse studie; c. het geven van een oordeel over de mogelijke erkenning van een te verwerven buitenlands diploma; d. het geven van advies omtrent het niveau van een buitenlands diploma, met het oog op de uitoefening door de belanghebbende van een beroep waaromtrent niet bij of krachtens landsverordening regels zijn gesteld; e. het geven van advies omtrent de goedkeuring van verdragen betreffende de erkenning van buitenlandse diploma’s, voor zover die verdragen Aruba raken.
1 Treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.
************************* AB 1995 no. 1 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
3. Het Nationaal Orgaan is tevens belast met de uitvoering van die taken en bevoegdheden, die in verdragen betreffende de erkenning van buitenlandse diploma’s worden toebedeeld aan nationale organen.
Artikel 3
Op een daartoe strekkend verzoek van de belanghebbende, neemt het Nationaal Orgaan een besluit ter zake van: a. evaluatie van een buitenlandse studie in het hoger of wetenschappelijk onderwijs, die gedeeltelijk is voltooid, met het oog op toelating van de belanghebbende tot hoger of wetenschappelijk onderwijs in Aruba; b. erkenning van een buitenlands diploma dat is verworven ter afsluiting van een opleiding of studie op secundair niveau of in het hoger of wetenschappelijk onderwijs, met het oog op toelating van de belanghebbende tot hoger of wetenschappelijk onderwijs in Aruba; c. evaluatie van een buitenlandse studie in het hoger of wetenschappelijk onderwijs, die gedeeltelijk is voltooid, of erkenning van een buitenlands diploma dat is verworven ter afsluiting van een opleiding of studie in het hoger of wetenschappelijk onderwijs, met het oog op de uitoefening door de belanghebbende van een beroep, met uitzondering van de beroepen van advocaat, notaris, lid van het openbaar ministerie, alsmede lid en griffier van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Artikel 4
1. Op een daartoe strekkend verzoek van de belanghebbende geeft het Nationaal Orgaan een oordeel of advies als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c of d. 2. Het verzoek, strekkende tot verkrijging van een oordeel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c, kan tevens worden gedaan door een overheidsinstantie, voor zover het verkrijgen van dat oordeel noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan die instantie opgedragen publiekrechtelijke taak.
Artikel 5
Het Nationaal Orgaan geeft op verzoek van de regering het advies, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e. Het advies dient te worden gegeven vóór het advies van de Raad van Advies.
Artikel 6
1. De belanghebbende verstrekt het Nationaal Orgaan de door deze, in verband met het geven van een oordeel of advies of het nemen van een besluit, benodigde gegevens en bescheiden. 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de regering, in verband met het geven van advies als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e. 3. Ten behoeve van het geven van een oordeel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c, overlegt de belanghebbende in ieder geval het programma van de opleiding of studie aan de instelling van onderwijs buiten Aruba, die hij overweegt te bezoeken. 4. Ten behoeve van het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 3, overlegt de belanghebbende in ieder geval: a. het originele diploma en de bijbehorende cijferlijst dan wel, indien
2
************************* AB 1995 no. 1 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
het een gedeeltelijk voltooide opleiding of studie betreft, een officiële verklaring van de desbetreffende onderwijsinstelling, inhoudende een overzicht van de behaalde resultaten en de bijbehorende cijfers; b. het programma van de gevolgde opleiding of studie aan die instelling; c. het curriculum vitae van de belanghebbende. 5. Voor zover de genoemde gegevens en bescheiden niet zijn gesteld in de Nederlandse, Papiamentse, Spaanse of Engelse taal, dienen deze te worden vergezeld van een vertaling door een beëdigde vertaler in een van deze vier talen.
Artikel 7
Met betrekking tot de kosten die ter verkrijging van een besluit, oordeel of advies van het Nationaal Orgaan in rekening worden gebracht, worden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regels gesteld.
§ 4. Samenstelling en inrichting
Artikel 8
1. Het Nationaal Orgaan bestaat uit ten hoogste negen leden, tot wie in elk geval behoren de directeur van de Directie Onderwijs, de directeur van de Directie Volksgezondheid en een door het college van curatoren van de Universiteit van Aruba aan te wijzen vertegenwoordiger. 2. De niet in het eerste lid genoemde leden worden benoemd bij landsbesluit, op voordracht van de leden van het Nationaal Orgaan. 3. De voordracht geschiedt voor de eerste keer door de functionarissen, genoemd in het eerste lid.
Artikel 9
Tot lid van het Nationaal Orgaan kunnen worden benoemd meerderjarige Nederlanders, tevens ingezetenen van Aruba.
Artikel 10
1. Het lidmaatschap van het Nationaal Orgaan is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Staten, de functie van minister of het lidmaatschap van de Raad van Advies. De leden mogen geen bestuurslid zijn van een vakvereniging of beroepsorganisatie op het terrein waarop de werkzaamheden van het Nationaal Orgaan betrekking hebben. 2. Bij aanvaarding van een in het eerste lid genoemde positie vervalt het lidmaatschap van het Nationaal Orgaan van rechtswege.
Artikel 11
1. De directeur van de Directie Onderwijs is voorzitter van het Nationaal Orgaan. 2. Het Nationaal Orgaan heeft een secretaris die bij landsbesluit, het Nationaal Orgaan gehoord, wordt benoemd en ontslagen. 3. De secretaris kan bij met redenen omklede beschikking van de minister van Welzijnszaken worden geschorst. 4. De minister van Welzijnszaken kan, het Nationaal Orgaan gehoord, voorzien in overige personele bijstand aan het Nationaal
3
************************* AB 1995 no. 1 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Orgaan.
Artikel 12
1. De leden, bedoeld in artikel 8, tweede lid, treden om de vijf jaren af en kunnen terstond worden herbenoemd. Zij kunnen te allen tijde op hun daartoe strekkend schriftelijk verzoek ontslag bekomen. 2. Degene die tot lid, bedoeld in artikel 8, tweede lid, is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop degene wiens plaats was opengevallen, had moeten aftreden.
§ 5. Werkwijze
Artikel 13
1. De voorzitter roept het Nationaal Orgaan bijeen indien: a. een verzoek als bedoeld in artikel 3, 4 of 5, is ingediend; b. hem dat overigens nodig of wenselijk voorkomt. 2. De voorzitter doet bij de oproeping mededeling van de aangelegenheden die behandeld zullen worden. 3. Wanneer ten minste twee leden van het Nationaal Orgaan dit schriftelijk en gemotiveerd aan de voorzitter hebben verzocht, roept deze het Nationaal Orgaan binnen 14 dagen na de datum van het verzoek bijeen onder mededeling van het gemotiveerde verlangen van de desbetreffende leden.
Artikel 14
1. Een vergadering van het Nationaal Orgaan vindt geen doorgang indien niet ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. 2. Nadat het Nationaal Orgaan tweemaal voor een vergadering is bijeengeroepen zonder dat aan het vereiste van het eerste lid is voldaan, vindt de daarna bijeengeroepen vergadering van het Nationaal Orgaan doorgang, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Artikel 15
De leden nemen aan de beraadslagingen en de stemmingen van het Nationaal Orgaan deel zonder last.
Artikel 16
Het Nationaal Orgaan kan externe deskundigen werkzaamheden laten verrichten ter voorbereiding van een besluit, oordeel of advies.
Artikel 17
1. Het Nationaal Orgaan neemt een besluit, of geeft een oordeel of advies binnen twee maanden nadat vanwege de verzoeker zijn ontvangen de bescheiden, bedoeld in artikel 6. 2. Onverminderd de in het eerste lid bedoelde bescheiden, dient de verzoeker te overleggen een bewijs van betaling van de kosten, bedoeld in artikel 7.
Artikel 18
1. De besluiten, oordelen en adviezen van het Nationaal Orgaan
4
************************* AB 1995 no. 1 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 2. De besluiten worden genomen en de oordelen en adviezen worden gegeven met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. 3. Het besluit, oordeel of advies wordt binnen 30 dagen na de vergadering, waarin het is vastgesteld, toegezonden aan de verzoeker. 4. De verzoeker ontvangt tegelijk met het besluit, oordeel of advies de door hem ingevolge artikel 6 overgelegde bescheiden retour.
§ 6. Schadeloosstelling
Artikel 19
Met betrekking tot de geldelijke vergoeding van de leden, bedoeld in artikel 8, tweede lid, en de externe deskundigen, bedoeld in artikel 16, worden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regels gesteld.
§ 7. Straf-, overgangs- en slotbepalingen
Artikel 20
1. Degene die zonder daartoe gerechtigd te zijn bij of krachtens landsverordening, inschrijving in een beroepenregister, een besluit van het Nationaal Orgaan of anderszins, een titel of beroepsnaam voert, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste Afl. 1500,-. 2. Het in het eerste lid bedoelde strafbare feit wordt beschouwd als overtreding.
Artikel 21
Een ieder die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening op grond van een buitenlands diploma bepaalde rechten of bevoegdheden heeft verworven, behoudt deze rechten of bevoegdheden.
Artikel 22
1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. 2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening erkenning buitenlandse diploma’s.

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio