Regeling leeftijdsgrenzen basisonderwijs AB 1989 no. GT 69

*************************

AB 1989 no. GT 69 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 19, eerste lid, van de Landsverordening basisonderwijs
Citeertitel: Regeling leeftijdsgrenzen basisonderwijs
Vindplaats : AB 1989 no. GT 69
Wijzigingen: Geen

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

 

Artikel 1
1. De kinderen die bij de algemene toelating tot het eerste leerjaar van een school voor basisonderwijs worden toegelaten, moeten voor 1 oktober van het kalenderjaar waarin de toelating geschiedt de leeftijd van zes jaar bereiken of hebben bereikt. 2. Bij tussentijdse toelating moeten de kinderen die leeftijd bereiken of hebben bereikt voor 1 oktober van het kalenderjaar waarin dat leerjaar is aangevangen.
Artikel 1A
1. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van artikel 1 kunnen bij de algemene toelating tot een school voor basisonderwijs worden toegelaten kinderen, die in de periode lopende van 1 oktober tot en met 31 december van het kalenderjaar, waarin de toelating geschiedt, de leeftijd van zes jaar bereiken, ten minste anderhalf jaar kleuteronderwijs hebben gevolgd en blijkens een schriftelijke verklaring geschikt zijn bevonden voor het volgen van een school voor basisonderwijs. De in de vorige volzin genoemde schriftelijke verklaring wordt op verzoek van de ouders, voogden of verzorger van het kind, na een geschiktheidsonderzoek afgegeven door een commissie, die ten miste bestaat uit de kleuterleidster van het betreffende kind, het hoofd van de ontvangende school voor basisonderwijs en een psycholoog, pedagoog of onderwijskundige. De commissie kan aangevuld zijn met een geneeskundige en/of een maatschappelijke werker. 2. De minister van Welzijnszaken geeft nadere voorschriften omtrent de uitvoering va dit artikel.
Artikel 2
1. De kinderen die niet voldoen aan de in artikel 1 gestelde eisen, mogen tot het eerste leerjaar van een school voor basisonderwijs worden toegelaten, indien zij vóór vestiging in Aruba in een ander land ten minste drie maanden onderwijs, dat gelijk is te stellen met basisonderwijs in Aruba, hebben genoten en zij bij de aanvang van het schooljaar, waarvoor toelating wordt gevraagd, de leeftijd van vijf jaar hebben bereikt. 2. De toelating kan slechts geschieden na overlegging van de desbetreffende bescheiden over het voorgaand schoolbezoek.
Artikel 3
De kinderen die lijden aan een besmettelijke ziekte, worden niet toegelaten tot een school voor basisonderwijs.
************************* AB 1989 no. GT 69 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
Artikel 4
1. Leerlingen die in de loop van een schooljaar de leeftijd bereiken van vijftien jaar en geplaatst zijn in een school voor basisonderwijs met een cursusduur van zes jaren, moeten die school verlaten aan het einde van dat schooljaar. 2. Eveneens moeten aan het einde van een schooljaar een school voor basisonderwijs verlaten, de leerlingen, die in de loop van dat schooljaar de leeftijd van zestien jaar bereiken en geplaatst zijn in een school voor basisonderwijs met een cursusduur van zeven jaar.
Artikel 5
1. In zeer bijzondere gevallen kan van het bepaalde in artikel 4 worden afgeweken. 2. Op verzoek van de ouders, voogden of verzorgers kan de minister van Welzijnszaken, de inspecteur van het onderwijs, belast met het toezicht op de school, gehoord, beslissen dat een leerling nog een jaar lang het basisonderwijs volgt.
Artikel 6
Deze ministeriële regeling kan worden aangehaald als Regeling leeftijdsgrenzen basisonderwijs.

Admin bar avatar

Author: ahmed4334

my bio