Regeling model-leerplannen en -lesrooster en inzending daarvan AB 1989 no. GT 68 

*************************

AB 1989 no. GT 68 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ==================================================================== 

Intitulé : Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 16 van de Landsverordening basisonderwijs en artikel 26 van de Landsverordening voortgezet onderwijs 

Citeertitel: Regeling model leerplannen en -lesrooster en inzending daarvan 

Vindplaats : AB 1989 no. GT 68 

Wijzigingen: Geen 

  DOWNLOAD PDF

==================================================================== 

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

 

Artikel 1
Deze ministeriële regeling verstaat onder: School : een school voor basisonderwijs, respectievelijk voor voortgezet onderwijs; openbare school : een door het Land in stand gehouden school; bijzondere school : een door een natuurlijke persoon of door een privaatrechtelijke rechtspersoon in stand gehouden school; inspecteur : de inspecteur van het onderwijs, belast met het toezicht op de school; de Minister : de minister van Welzijnszaken; bevoegd gezag : voor wat betreft: a. een openbare school : de Minister; b. een bijzondere school : het schoolbestuur.
Artikel 2
1. Jaarlijks vóór 15 oktober zendt het bevoegd gezag het leerplan van een school in drievoud ter goedkeuring aan de inspecteur. 2. Binnen zes weken na ontvangst van het leerplan beoordeelt de inspecteur het leerplan aan de bij of krachtens de Landsverordening basisonderwijs, respectievelijk de Landsverordening voortgezet onderwijs gegeven voorschriften. 3. Indien het leerplan wordt goedgekeurd, zendt de inspecteur een exemplaar van dit leerplan aan het bevoegd gezag onder vermelding van de datum, waarop het goedgekeurd is, terwijl een exemplaar naar de Minister gezonden wordt en een door hem wordt behouden. 4. Indien het leerplan niet wordt goedgekeurd, zendt de inspecteur dit ter wijziging aan het bevoegd gezag, onder vermelding van de termijn, binnen welke het gewijzigde leerplan wordt teruggezonden.
Artikel 3
Bij de opneming van een school zendt het bevoegd gezag het leerplan, in drievoud, binnen twee maanden na opening van die school aan de inspecteur. Het bepaalde in artikel 2, tweede tot en met vierde lid, is daarbij van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
1. Indien een, in een schooljaar goedgekeurd leerplan voor een nieuw schooljaar niet gewijzigd is, zendt het bevoegd gezag het leerplan vóór de aanvang van dat schooljaar in enkelvoud aan de inspecteur, met het verzoek het ongewijzigde leerplan voor het komende schooljaar goed te keuren.
************************* AB 1989 no. GT 68 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
2. De inspecteur keurt binnen twee weken het leerplan goed door daarvan aantekening te doen op het leerplan, dat hem is toegezonden en op het bij hem berustende exemplaar en zendt hij het toegezonden exemplaar aan het bevoegd gezag, terwijl hij de Minister hiervan in kennis stelt.
Artikel 5
1. Jaarlijks vóór 15 september zendt het bevoegd gezag de lesrooster van een school, tezamen met het overzicht van de uitgetrokken tijden voor de vakken, in drievoud ter goedkeuring aan de inspecteur. 2. Binnen vier weken na ontvangst van de lesrooster en het overzicht beoordeelt te inspecteur deze aan de bij of krachtens de Landsverordening basisonderwijs, respectievelijk de Landsverordening voortgezet onderwijs gegeven voorschriften. 3. Het bepaalde in artikel 2, derde en vierde lid, is daarbij van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
1. Bij de opening van een school zendt het bevoegd gezag een voorlopig lesrooster vóór de datum van opening van de school in enkelvoud ter kennisneming aan de inspecteur, terwijl binnen twee maanden na opening van de school de lesrooster en een overzicht van de uitgetrokken schooltijden voor de vakken in drievoud ter goedkeuring aan de inspecteur worden verzonden. 2. Het bepaalde in artikel 5, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7
1. Bij wijziging van de lesrooster gedurende het schooljaar is het bepaalde in artikel 5 van overeenkomstige toepassing. 2. Wijzigingen kunnen pas ingaan na goedkeuring van de inspecteur.
Artikel 8
De inspecteur stelt nadere regels vast met betrekking tot de tijd waarbinnen en de wijze waarop verzoeken tot rooster afwijking ingediend worden.
Artikel 9
De lesrooster, het overzicht van de uitgetrokken tijden voor de vakken en het verzoek tot wijziging van de lesrooster worden ingericht overeenkomstig de door de Minister vast te stellen modellen.
Artikel 10
Deze ministeriële regeling kan worden aangehaald als Regeling model leerplannen en -lesroosters en inzending daarvan.

User Avatar

Author: ahmed4334

my bio