Reglamento di cas di SIMAR

Reglamento di cas di SIMAR

Reglamento di cas di Sindicato di Maestro di Aruba, O’stad, april 2012.

Inhoudsopgave:

 1. Middelen: Artikel 4
 2. De leden: Artikel 5
 3. Toelating: Artikel 6
 4. Beeïndiging van het lidmaatschap: Artikel 7
 5. Bestuur: Artikel 8
 6. Vergaderingen: Artikel 14
 7. Adviseurs en Commissies: Artikel 17
 8. Stakingsfonds: Artikel 21
 9. Algemeen
 1. Middelen:

 Artikel 4, lid 14

De gewone en de buitengewone, leden van de bond, conform art.5, lid 3, hebben recht op juridisch advies of bijstand met inachtneming van het volgende:

 1. Juridisch advies of bijstand wordt slechts verleend over geschillen betrekking hebbende op de rechtstoestand van het lid als werknemer tegenover zijn werkgever.
 2. Bij een verzoek tot het krijgen van juridische bijstand of advies moet de betrokkene alle relevante stukken inleveren.
 3. Bovengenoemde stukken worden geëvalueerd door de Juridische Commissie, die bestaat uit één bestuurslid en 2 juridische medewerkers. (Zie art. 17)
 4. Hierna beslist de Juridisch Commissie of zij de zaak in behandeling neemt door zelf contact op te nemen met het desbetreffende schoolbestuur, of de rechter te laten beslissen.
 5. Indien er financiële kosten aan het advies cq. bijstand zijn verbonden, komen die ten laste van de bond aan een minimum van 3% tot een maximum van 65% van de totale advocaatkosten van awg. 3.500.00, conform onderstaand schema.
 6. De financiële bijstand van de bond geldt slechts voor een zaak in eerste aanleg (kort geding, bodemprocedure), dus geen hogerberoep /cassatie.

Schema vergoeding financiële kosten door de bond:

 1. Indien het lid 1(één) – 5 jaar lid is van de bond, ontvangt hij/zij een vergoeding van 3% per jaar, van zijn contributie, tot een maximum van 15 %.

Voorbeeld a:

Een SIMARlid dat al 4 jaar en elf maanden lid is, krijgt 4 x 3% = 12% van de kosten vergoed van de SIMAR.

Dit houdt in dat de bijdrage van de SIMAR voor dit lid bedraagt:

12% van awg. 3.500,00 = awg 420,00

 1. Indien het lid 6– 15 jaar lid is van de bond, ontvangt hij/zij additioneel een vergoeding van 2,5 % per jaar, van zijn contributie, tot een maximum van 40%.

Voorbeeld b:

Een SIMARlid dat al 14 jaar en zeven maanden lid is, heeft recht op de volgende kostenvergoeding van de SIMAR: Voor de eerste 5 jaren heeft hij /zij recht op

5 x 3% = 15 % plus 9 X 2,5% = 22,5%, hetgeen uitkomt op een totaal van 37,5%.

De SIMAR vergoedt in dit geval 37,5% van awg 3.500.00 = awg. 1.312.50

 1. Indien het lid meer dan15 jaar lid is van de bond, ontvangt hij/zij additioneel een vergoeding van 1,5 % per jaar, van zijn contributie, tot een maximum van 65 %.

Voorbeeld c:

Een SIMARlid dat al 29 jaar lid is, heeft recht op de volgende kostenvergoeding  van de SIMAR: Voor de eerste 5 jaren heeft hij /zij recht op (5 x 3% =) 15 % en (10 X 2,5% =) 25% plus (14 x 1,5 =) 21%, hetgeen in totaal neerkomt op (61% van awg. 3.500.00)  = awg.2.135.00. Dit bedrag krijgt dit lid vergoed van de SIMAR

Een extra voorbeeld:

Een SIMAR-lid, dat al 33 jaar lid is, krijgt het maximum van 65% vergoed

Het resterende bedrag moet het lid zelf, in overeen- stemming, met de vakbond betalen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en dient, middels een “standing order”

(= automatische overschrijving) direct of binnen een termijn van minimaal 6 en maximaal 9 maanden te worden terugbetaald aan de vakbond.

 1. De leden:

Artikel 5, lid 3 b

 1. onderwijskundig contact met leerling hebben
 • TOA medewerkers
 • Onderwijsassistenten
 1. Toelating:

Artikel 6, lid 6

De bond stelt een beroepscommissie samen, bestaande uit 1 (één) bestuurslid en 2 leden, die als taak hebben: behandelen van het beroep van een leerkracht aan wie

de toelating als lid van de bond is geweigerd.

 1. Beeïndiging van het lidmaatschap:

Artikel 7, lid 15b

 1. Indien een lid 3 achtereenvolgende maanden zijn contributie niet heeft voldaan, krijgt hij/zij een schriftelijke aanmaning van de penningmeester, na in kennis stelling van het dagelijks bestuur, waarin het bedrag van de achterstand vermeld staat en het lid aangemaand wordt binnen 2 weken contact op te nemen met de penningmeester.
 2. Reageert het lid niet, dan volgt na 2 weken een 2de aanmaningsbrief, waarin staat dat het lid 2 maanden de tijd heeft om zijn totale contributieachterstand te voldoen.
 3. Voldoet het lid hierna nog niet dan kan het bestuur overgaan tot royering van het lid. De aanmaningsbrieven dienen aangetekend verstuurd te worden of persoonlijk te worden afgegeven.
 4. Beslist het bestuur over te gaan tot royement, dan kan het lid schriftelijk in beroep gaan bij de beroepscommissie.

De ALV moet het royement bekrachtigen waarna het bestuur de beslissing tot royering aangetekend naar het betreffende lid stuurt.

Het lid kan in beroep gaan binnen 1 maand. (zie art. 7 lid 8c)

Indien nodig, kan er een hoorzitting plaatsvinden.

 1. Bestuur:

Art. 8, lid 1

 1. Het bestuur zal volgens het “handboek van de SIMAR” handelen en functioneren.
 2. De aftredende bestuursleden moet binnen twee weken (=14 dagen) op een verantwoordelijke en correcte wijze zorgen voor de overdracht van de werkzaamheden van de voorafgaande bestuursperiode van de SIMAR. Alsook moeten zij zorgen voor de overdracht van de eigendommen van de SIMAR zoals: sleutels, laptops, beamer, mobiele telefoons en overige elektronische apparatuur.

Art. 8, lid 5 en 6

De bestuursleden worden gekozen tijdens de jaarvergadering uit en door de gewone en buitengewone leden voor een periode van maximaal 2 bondsjaren.

Ook voor de functie van voorzitter vindt de verkiezing plaats tijdens de jaarvergadering en tevens voor een periode van maximaal 2 bondsjaren.

Voor de verkiezing van de voorzitter en de overige bestuursleden wordt er schriftelijk gestemd. Hiertoe wordt een kiescommissie gevormd, bestaande uit 3 aanwezige leden, niet bestuurslid zijnde, waarvan 1 (één) als voorzitter fungeert.

Van de kandidaten, die zich beschikbaar stellen voor een functie als bestuurslid geldt, dat voordat de verkiezing plaatsvindt, zij zich in persoon aan de leden voorstellen.

Wanneer de kandidaten zich voorstellen moeten zij o.a. het volgende naar voren brengen:

 1. hun personalia en waar ze werkzaam zijn,
 2. waarom zij zich geroepen voelen om bestuurslid te worden,
 3. hun opleiding
 4. hun kwaliteiten,
 5. hun kennis op gebied van bepaalde specialiteiten onder andere: (onderwijs), financiën, rechtspositie, administratie, computerbeheersing, notuleren,

Artikel 8, lid 7

Vergoeding bestuursleden.

Ieder bestuurslid krijgt een maandelijkse vergoeding in overeenstemming met de functie of taak die hij/zij verricht.

Bestuursvergoedingen:

1.VoorzitterAwg. 900.00
2.SecretarisAwg. 700.00
3.PenningmeesterAwg. 700.00
4.VicevoorzitterAwg. 700.00
5.CommissarisAwg. 350.00

 

Het bestuurslid dat meer dan één functie verricht krijgt een extra vergoeding van Awg.150,00.

De VB (=volledige betrekking) houdt thans in 32 taakuren.

Deze worden in overeenstemming met de functie en of de taak welke het bestuurslid verricht verdeeld onder het dagelijks bestuur en de vicevoorzitter

1.Voorzitter16 taakuren (= 20 klokuren)
2.Secretaris   6 taakuren (=7.5 klokuren)
3.Penningmeester   6 taakuren (=7.5 klokuren)
4.Vicevoorzitter   4 taakuren (=5.0 klokuren)

 

Artikel 11

De leden hebben het recht zich kandidaat te stellen als bestuurslid van de SIMAR.

De kandidaat moet op een door de SIMAR verstrekte lijst alle gevraagde persoonlijke gegevens invullen. Tevens moet op de lijst de namen, werkplek en handtekeningen van 10 leden komen te staan, die deze kandidaat steunen. Deze lijst moet de kandidaat 48 uur voordat de verkiezing plaatsvindt inleveren bij één van de bestuursleden.

Deze lijst is verkrijgbaar op het kantoor van de SIMAR.

Eisen waaraan de kandidaten moeten voldoen:

 1. minimaal een MBO-opleiding afgerond hebben;
 2. beheersing van Nederlands, Papiaments en Engels;
 3. geen partner, broer, zus of echtgeno(o)t(e) hebben die al bestuurslid is;
 4. bereid zijn kadercursussen te volgen;
 5. bereid zijn, indien nodig, buiten de vastgestelde uren werkzaamheden te verrichten
 6. basiskennis hebben van het gebruik van een computer.
 7. Bereid zijn om als teamlid te functioneren.
 1. Vergaderingen:

Artikel 14, lid 3f

De  Verificatie-/kascommissie bestaat uit 3 gewone en of buitengewone leden en 3 reserveleden, geen bestuursleden zijnde, en wordt jaarlijks gekozen uit de ALV.

De ledenvergadering keurt het verslag van de kascommissie goed nadat de commissie aan de ALV verslag heeft uitgebracht en de ALV dit verslag heeft goedgekeurd.

Het bestuur kan de administratie laten controleren door een onafhankelijk accountantsbureau dat uit twee of meer offertes wordt gekozen voor de duur van 1 (één) jaar.

Het SIMARbestuur blijft verantwoordelijk voor het financiële gedeelte.

 1. Adviseurs en commissies:

Art 17

De ALV benoemt commissies om het bestuur te ondersteunen, te noemen:

Onderdeel A:

 • Kascommissie
 • Juridische commissie
 • Beroepscommissie
 • Stakingsfondsraad

Hun taken en bevoegdheden worden in overleg met het bestuur vastgelegd.

De commissies vergaderen minstens één keer per kwartaal en stellen jaarlijks een rapport op dat deel uitmaakt van het jaarverslag.

Onderdeel B:

Het bestuur kan andere commissies vormen om het bestuur in zijn taak te ondersteunen. Als voorbeeld te noemen:

 1. Onderwijscommissies
 2. Ontspanningscommissie
 3. Bouw- en onderhoudscommissie

Deze commissies vergaderen naar behoefte, houden het bestuur op de hoogte van hun werkzaamheden en maken een jaarverslag.

 1. Stakingsfonds:

Artikel 21, lid 3

De stakingsfondsraad wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit één bestuurslid en 2 leden gekozen uit de algemene ledenvergadering. Het reglement van het de stakingsfondsraad en de taken van de leden worden in overleg met het bestuur opgesteld en door de ALV goedgekeurd. 20 % van de bijdrage van de leden gaat naar het stakingsfonds. Dit bedrag komt op een aparte rekening: stakingsfondsrekening.

Deze rekening is slechts bestemd voor het stakingsfonds en mag niet voor andere uitgaven worden gebruikt.

In geval van staking wordt dit fonds gebruikt om aan de stakers een zachte lening te verstrekken, tegen een rente van 2% van het geleende bedrag. De stakingsfondsraad stelt in overleg met het bestuur vast, afhankelijk van het salaris en het geleende bedrag, in hoeveel termijnen het geleende bedrag moet worden terugbetaald, middels een standing order(= automatische overschrijving). Het geheel moet juridisch en administratief goed worden opgesteld en uitgewerkt.

 1. Algemeen:

Het Huishoudelijk Reglement van de SIMAR wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering en mag geen bepalingen inhouden die in strijd zijn met de wet, de statuten of het algemeen huishoudelijk reglement van de SIMAR.

Aldus vastgesteld in een op 2 april 2012 gehouden algemene ledenvergadering.

HET BESTUUR:

mevr. Robin-Ann Didder        voorzitter

mevr. Maroeschka Cornelie   vicevoorzitter, tevens secretaresse

dhr. Egberto Werleman         penningmeester, tevens commisaris juridishe zaken

dhr. Nelson petronia              commisaris

dhr. Rolando Tromp               commisaris