Reiskostenverordening AB 1989 no. GT 89

*************************

AB 1989 no. GT 89 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 03 februari 2016

************************* ==================================================================== 

Intitulé : Reiskostenverordening 

Citeertitel: Reiskostenverordening 

Vindplaats : AB 1989 no. GT 89 

Wijzigingen: Geen 

DOWNLOAD PDF

==================================================================== 

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

Artikel 1 

  1. Voor zover op de begroting daarvoor gelden zijn uitgetrokken, kan de minister van Welzijnszaken vergoeding van of tegemoetkoming in de reiskosten toekennen ten behoeve van jongelieden, die in het buitenland een op Aruba niet bestaande onderwijsinrichting willen bezoeken of een studie of opleiding willen volgen, waarvan de aard het wenselijk maakt dat deze buiten Aruba geschiedt en die verder: a. de leeftijd van vijfentwintig jaar niet hebben overschreden op het tijdstip waarop de vergoeding of tegemoetkoming kan worden verleend; b. de Nederlandse nationaliteit bezitten; c. in Aruba geboren zijn uit ouders van Nederlandse nationaliteit; d. in Aruba woonplaats hebben in de zin van het Burgerlijk Wetboek van Aruba. 2. Voor de toekenning van een vergoeding of tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid, komen niet in aanmerking de jongelieden, waarvan de ouders een belastbaar inkomen in de zin van de Landsverordening inkomstenbelasting hebben van: Afl. 11.000,– of meer met 1 minderjarig kind; Afl. 12.000,– of meer met 2 minderjarige kinderen; Afl. 13.000,– of meer met 3 minderjarige kinderen; Afl. 14.000,– of meer met 4 minderjarige kinderen; Afl. 15.000,– of meer met 5 minderjarige kinderen; Afl. 16.000,– of meer met 6 minderjarige kinderen; Afl. 17.000,– of meer met 7 minderjarige kinderen; Afl. 18.000,– of meer met 8 minderjarige kinderen; Afl. 19.000,– of meer met 9 minderjarige kinderen; Afl. 20.000,– of meer met 10 minderjarige kinderen; Afl. 21.000,– of meer. 3. De minister van Welzijnszaken is bevoegd in bijzondere geval- len, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, vergoeding van of tegemoetkoming in de reiskosten als daar bedoeld toe te kennen aan jongelieden, die niet in Aruba geboren zijn, doch overigens voldoen aan de eisen, in dat lid gesteld. 

Artikel 2 

  1. Wegens reiskosten wordt, zowel voor de heen als voor de terugreis, ten hoogste toegekend het bedrag van de werkelijke kosten, doch niet meer dan het bedrag dat onder gelijke omstandigheden voor bursalen zou zijn betaald geworden, ter beoordeling van de minister van Welzijnszaken. 2. Ten behoeve van jongelieden wier reiskosten uit anderen hoofde uit de kas van het Land of krachtens arbeidsovereenkomst tussen de vader,

************************* AB 1989 no. GT 89 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 03 februari 2016 ************************* ==================================================================== 

voogd of verzorger en een in Aruba gevestigde maatschappij, firma of rechtspersoonlijkheid bezittende instelling vergoed worden of vergoed kunnen worden, wordt geen vergoeding van of tegemoetkoming in reiskosten op grond van deze landsverordening toegekend. 

Artikel 3 

  1. Vergoeding van of tegemoetkoming in reiskosten wordt slechts toegekend op verzoek van de betrokken ouders, voogden of verzorgers, indien dit verzoek voor wat betreft de heenreis ten minste twee weken vóór het vertrek van de jongelieden naar het buitenland en voor wat betreft de terugreis binnen een jaar na de beëindiging van de studie bij de minister van Welzijnszaken wordt ingediend. 2. Zij wordt slechts toegekend, indien: a. naar het oordeel van de minister van Welzijnszaken de vorderingen van de betrokkene op de laatstelijk in Aruba gevolgde onderwijsinrichting het aannemelijk maken, dat hij/zij het onderwijs op de voor hem/haar gewenste onderwijsinrichting zal kunnen volgen; b. ten genoegen van de minister van Welzijnszaken wordt aangetoond, dat de betaling van de overige aan het verblijf en de studie in het buitenland verbonden kosten verzekerd is; c. de ouders, voogden of verzorgers zich verbinden om de uit de kas van het Land genoten reiskosten op eerste aanzegging terug te betalen, indien de studie om andere dan de in artikel 4, onderdeel b, bedoelde omstandigheden voortijdig wordt beëindigd, of de betrokkene niet binnen één jaar na het vertrek van Aruba tot een onderwijsinrichting als bedoeld in artikel 1, is toegelaten. 

Artikel 4 

Vergoeding van of tegemoetkoming in reiskosten voor de terugreis naar Aruba kan, voor zover de ouders, voogden of verzorgers zich tijdens de studie niet metterwoon buiten Aruba hebben gevestigd, slechts worden toegekend: a. aan hen, die de studie aan een onderwijsinrichting als bedoeld in artikel 1, naar behoren hebben voleindigd; b. aan hen, die wegens lichaamsgebreken of zielsziekten dan wel door andere omstandigheden buiten hun wil, ter beoordeling van de minister van Welzijnszaken, genoopt worden van verdere studie aan zodanige onderwijsinrichting af te zien. 

Artikel 5 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Reiskosten Verordening

User Avatar

Author: ahmed4334

my bio