Tag Archives: Landsbesluit aantekening schoolbezoek basisonderwijs

Landsbesluit aantekening schoolbezoek basisonderwijs AB 1989 no. GT 77

*************************

AB 1989 no. GT 77 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 28, zesde lid, van de Landsverordening basisonderwijs
Citeertitel: Landsbesluit aantekening schoolbezoek basisonderwijs
Vindplaats : AB 1989 no. GT 77
Wijzigingen: Geen

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

 

Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder: Minister : de minister van Welzijnszaken; school : een school voor basisonderwijs; openbare school : een door het Land in stand gehouden school; bijzondere school : een door een natuurlijke persoon of door een privaatrechtelijke rechtspersoon in stand gehouden school; bevoegd gezag : voor wat betreft: a. een openbare school : de Minister; b. een bijzondere school : het schoolbestuur.
Artikel 2
1. Het hoofd van een school schrijft de kinderen die als leerling van zijn school zijn toegelaten, in het op elke school berustende stamboek in volgorde van de aanmelding in. De inschrijving vindt plaats nadat het trouw- of familieboekje is overgelegd, of aan de hand van een afschrift uit het bevolkingsregister, hetwelk op school blijft bewaard. 2. Het stamboek is ingericht overeenkomstig het model, dat door de Minister na overleg met de directeur van de Directie Onderwijs wordt vastgesteld.
Artikel 3
1. Jaarlijks op 1 september maakt het hoofd van de school een naamlijst van de leerlingen op. De naamlijst is ingericht overeenkomstig het model, dat door de Minister na overleg met de directeur van de Directie onderwijs wordt vastgesteld. 2. Het hoofd van de school zendt deze naamlijst voor 15 september aan de Minister en aan de inspecteur.
Artikel 4
1. Het hoofd van de school houdt dagelijks aantekening van de verzuimen van de ingeschreven leerlingen. Hij kan dit voor iedere klas opdragen aan de onderwijzer. In dat geval brengt hij wekelijks de verzuimen over op de absentielijst. 2. Alle verzuimen worden aangetekend met aanduiding van de redenen. De Minister kan na overleg met de directeur van de Directie Onderwijs, een model voor deze absentielijst vaststellen.
Artikel 5
1. Het hoofd van de school dient voor de achtste van elke maand
************************* AB 1989 no. GT 77 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014 ************************* ====================================================================
bij de Minister, de inspecteur, belast met het toezicht op de school, en het bevoegd gezag een opgave in, waarin ten minste vermeld staan: a. de aantallen van de gedurende de afgelopen maand als schoolgaande ingeschreven, uitgeschreven en wegens schoolverzuim niet als schoolgaande medegetelde leerlingen, alsmede het totaal aantal schoolgaande leerlingen op de laatste dag van de maand; b. de namen en voornamen van de nieuw ingeschreven leerlingen, hun geboortedatum en geboorteplaats, de klas en het leerjaar, waarin zij geplaatst zijn, en in voorkomende gevallen de laatst bezochte school, schooljaar en klas; c. de namen en voornamen van de uitgeschreven leerlingen, hun geboortedatum en geboorteplaats, de klas en het leerjaar waarin zij geplaatst waren, en de reden van de uitschrijving; d. het schoolverzuim van de leerlingen in de afgelopen maand, uitgedrukt in een percentage, tot in honderdsten nauwkeurig. Dit percentage wordt op de volgende wijze berekend: aantal verzuimde schooldagen van de leerlingen x 100; aantal leerlingen x aantal schooldagen e. het verzuim van het onderwijzend personeel, met vermelding van de dag en de redenen, alsmede hun vervanging. 2. De opgave is ingericht overeenkomstig het model, dat door de Minister na overleg met de directeur van de Directie Onderwijs wordt vastgesteld.
Artikel 6
1. Op 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni wordt door het hoofd van de school een opgave gemaakt van de gegevens betreffende de toestand van zijn school, en waarin ten minste vermeld zijn: a. de namen en voornamen van het onderwijzend personeel, hun geboortedatum en geboorteplaats en hun bevoegdheden; b. de totaal aantallen leerlingen, verdeeld over de klassen, de leerjaren én over het aantal mannelijke en vrouwelijke leerlingen. Het toestandsformulier is ingericht overeenkomstig het model, dat door de Minister na overleg met de directeur van de Directie Onderwijs wordt vastgesteld. 2. Het hoofd van de school zendt het toestandsformulier binnen een week na betreffende datum aan de Minister en aan de inspecteur, belast met het toezicht op de school.
Artikel 7
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit aantekening schoolbezoek basisonderwijs.